• No results found

Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se KAU.SE REKTOR Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se 2019-10-14 Dnr C 2019/619

Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk

Karlstads universitet ser i huvudsak positivt på förslaget till lag om åtgärder mot fusk vid hög-skoleprovet. Det är viktigt att antagning till högskolestudier i Sverige har en hög rättssäkerhet och att trovärdigheten för urvalsinstrumentet högskoleprov är hög såväl inom lärosätena som i det omgivande samhället.

Radiovågsdetektor

Det förslag som finns för användning av radiovågsdetektor kommer med all sannolikhet vara lätt att genomföra och kommer troligen ha en avskräckande effekt för de som eventuellt över-väger att fuska. Dock ser vi vissa problem med förslaget. I dag genomför vi, förutom på Karl-stads universitet, även prov på fyra andra orter; Kristinehamn, Arvika, Torsby och Åmål, och där är antalet skrivande väldigt lågt, vilket innebär en liten personalgrupp som arbetar. Om alla orter ska ha en person som är utbildad för att kunna genomföra kontrollerna kommer det krävas många utbildade personer för en väldigt liten grupp skrivande. Om det blir för krångligt att utbilda personal och för dyrt att köpa in utrustningen riskerar det att i förlängningen omöjlig-göra prov vid mindre orter och de skrivande kommer istället få åka till Karlstad för att omöjlig-göra provet.

Det föreslås också att de universitet och högskolor som genomför provet ska besluta och an-svara för genomförandet av kontroller. I dagsläget tolkas regelverk och kontroller kring hög-skoleprovet mycket olika mellan de olika lärosätena och risken är stor att även detta kommer genomföras på olika sätt. Vi anser därför att UHR bör ansvara för att välja ut vilka som ska kontrolleras med radiovågsdetektor och att universitetet och högskolorna ansvarar för genom-förandet av kontrollerna.

In- eller utpasseringskontroll med kroppsvisitation

Förslaget om in- eller utpasseringskontroll med kroppsvisitation kommer troligtvis ha en av-skräckande effekt på den personen som eventuellt överväger att fuska. Då UHR kommer be-sluta om och ansvara för genomförandet av dessa kontroller är det viktigt att de får en geogra-fisk spridning i landet så att inte vissa provorter kommer anses mer säkra att fuska på då det aldrig är kontroller där. Det är också viktigt att dessa kontroller genomförs på ett professionellt, smidigt och tryggt sätt för den skrivande då det för många kan vara en nervös situation att skriva högskoleprovet.

(2)

2(2)

Vidare kräver dessa kontroller ett förordnande om ordningsvakt från Polismyndigheten. Det innebär att såväl Karlstads universitet som lokaler på andra provorter knutna till Karlstads uni-versitet måste ansöka och få förordnande om att få använda ordningsvakt.

Avgiften för högskoleprovet höjs

Vi ser positivt på den höjning av avgiften som föreslås för att täcka kostnader för kontroller. Dock kan ökade kontroller medföra att det krävs mer personal som jobbar med provet, vilket inte kommer finansieras av höjningen av avgiften. Detta riskerar att drabba de provorter som har få skrivande i större grad och i förlängningen kan det leda till att vi inte längre kan erbjuda prov på mindre orter. Det är stora avstånd mellan provorterna och Karlstads universitet och många av de skrivande har svårt att ta sig denna sträcka en lördag eller söndag, vilket skulle innebära att chansen för dem att antas till högskolestudier minskar drastiskt. Dessa orter har redan idag en lägre övergång till högskolestudier, vilket riskerar att förstärkas.

Sekretess till skydd för uppgift om tipsare

Det är av stor vikt att de som känner till fusk vid högskoleprovet vågar informera UHR om detta. En möjlighet att ge sekretess till någon som lämnar uppgifter om fusk bör underlätta för den enskilde att lämna sådan uppgift.

I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Helena Pallin varit föredragande. Thomas Blom, prorektor, Margareta Friman, prorektor, och Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirek-tör, har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Johan Sterte

References

Related documents

Skulle förslagen gå igenom finns risk att den organiserade fuskverksamheten siktar in sig på antingen de mindre orterna, där det finns en risk att alla nyheter inte klarat att

Enligt utredningens förslag ska UHR:s beslut att inte meddela resultat på provet för provdeltagare som vägrar genomgå in- eller utpasseringskontroll vara överklagbart, medan

Luleå tekniska universitet ansvarar för samordning av högskoleprovet i Norrbotten, en region som täcker 25% av Sveriges yta och provet ges vid 11-13 orter, där avstånden mellan

Den enskilt viktigaste åtgärden för att hindra förekomsten av fusk vid högskoleprovet torde dock vara att digitalisera provet.. Nedan följer kommentarer

Högskolan tillstyrker förslaget om att avgiften för att delta på högskoleprovet höjs från 450 kr till 500, men anser det vidare önskvärt att utgifterna för genomförandet

Stockholms konstnärliga högskola har givits tillfälle att lämna synpunkter på remissen Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37).

I budgetpropositionen för 2020 som presenterades under hösten fick UHR utökade medel för att förhindra fusk vid högskoleprovet, vilket förhoppningsvis är tillräckligt för

SUHF anser istället att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) bör vara den instans där överprövning av studieadministrativa beslut inom högre utbildning sker. Detta