• No results found

Promemoria ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholm den 30 april 2020

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemoria ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Skatteverkets remiss Ändrad beräkning av

förmånsvärdet för fri kost (Fi2019/00944/S1). FAR får med anledning av detta anföra följande.

FAR:s ställningstagande FAR tillstyrker förslaget. FAR

Markus Thaler

References

Related documents

Retroaktiva ändringar av det här slaget ökar risken för felaktiga beräkningar av förmånsvärdet och de preliminära skatteinbetalningarna.. I detta ärende har generaldirektör

[r]

3 § IL ska kostförmån beräknas till ett belopp - avrundat till närmaste femtal kronor- som motsvarar 250 procent av genomsnittspriset i Sverige för en normal

Srf konsulterna anser att det är ett bra förslag att utgå från prisbasbeloppet för beräkning av förmånsvärde istället för att värderingen sker enligt schablon med utgångspunkt

Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Cecilia Hertzman samt föredragande Ulf

Promemorian föreslår att kostförmån för hel dag ska beräknas till ett belopp som motsvarar 0,5 procent av prisbasbeloppet istället för att motsvara 250 procent av

Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2020-07-03 Inkommen skrivelse från Kommunförbundet Skåne med bilagor Beslutet skickas till. Kommunförbundet

Delsträcka utan avtappning dimensioneras enbart med hänsyn till vald maximal lufthastighet.. Delsträcka med avtappning dimensioneras efter principen att statiska trycket skall