• No results found

Förlängd giltighet av förordningen om tillfälligaspelansvarsåtgärder med anledning av spridningen avsjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förlängd giltighet av förordningen om tillfälligaspelansvarsåtgärder med anledning av spridningen avsjukdomen covid-19"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/01485

2020-11-20 Ert dnr:

Fi2020/04385

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Avdelningen för juridik

Ann Sofi Agnevik Finansdepartementet

Fi.remissvar@regeringskansliet.se

Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga

spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av

sjukdomen covid-19

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner har inget att erinra mot förslaget.

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter

Det har i forskningsstudier under våren 2020 visat sig att en begränsad grupp ökat sitt spelande, däribland en hög förekomst av problemspelare. Det ökade spelandet har samband med problemgrad och med självrapporterad alkoholkonsumtion.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till rådande smittskyddssituation delar SKR uppfattningen att de tillfälliga spelansvarsåtgärderna bör förlängas till utgången av juni 2021. SKR har därmed inget att erinra mot förslaget.

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling

References

Related documents

Att döma av de 20 ledarintervjuer som genom- förts blir en generell iakttagelse att de flesta ledare agerar i stort sett på samma vis då de leder Handslagsaktiviteter som då de

Remissinstanser Arbetsförmedlingen Båstads kommun Folkhälsomyndigheten Företagarna Förvaltningsrätten i Stockholm Gällivare kommun Göteborgs kommun.. Hotell-

Arbetsförmedlingen vill fortsatt understryka att restaurangbranschen har drabbats hårt av pandemin med varsel och ökad arbetslöshet, och delar den ursprungliga promemorians

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Enligt promemorian är det av stor vikt att åtgärderna omprövas löpande för att säkerställa att fortfarande är angelägna ut smittskyddssynpunkt, och att förlängningen inte

I promemorian föreslås att det tillfälliga förbudet mot servering av alkohol, som gäller till utgången av februari 2021, ska fortsätta att gälla till och med den 11 april

Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling Rättssakkunnig Simon Isaksson 08-405 93 69 073-028 94 21 Telefonväxel: 08-405 10 00

Vidare föreslår vi att regeringen avstår från ytterligare repressiva åtgärder mot i Sverige licensierade spelbolag, åtminstone till dess kanaliseringen har återställts till

Hans Bäckström

Folkhälsomyndigheten finner att ett gemensamt insats- och förlusttak för alla licensierade bolag skulle kunna kan vara en viktig permanent åtgärd för ökat spelarskydd och detta

Då förslaget om förlängning av åtgärder avseende spelansvar, relaterade till Covid-19, inte påverkar licenshavare med licens enligt 6 kap spellagen 2018:1138, har Folkspel

[r]

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Med anledning av den pågående pandemin föreligger det en fortsatt risk för ett ökat problemspelande, framförallt gällande särskilt riskfyllda spelformer.. Mot bakgrund av det

Även om Kronofogden inte kan se direkta effekter än så bidrar begränsningarna i förordningen ändå till att minska risken för spelmissbruk och till att motverka

Vi kan också nämna att en ytterligare studie från vår fakultet, genomförd under maj 2020 (Håkansson, 2020b), återigen kunde påvisa en mycket hög förekomst av problemspelande hos

En begränsning i form av insättning kan riskera leda till att kunderna i högre grad lämnar kvar vinster på spelkontot för att spela upp dem istället för att ta ut pengarna

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Eva Sjögren Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

Denna nackdel för de licenshavare som eventuellt valt att utnyttja möjligheten att inte omfattas av den tillfälliga regleringen får emellertid enligt förslagsställaren anses

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Michael Erliksson, enhetschefen Eva Mårtensson och sektionschefen

14 § spellagen medför att en förlängning av förordningen kan leda till att en licenshavare inte längre kommer att kunna undvika att omfattas av den tillfälliga regleringen genom

Spelinspektionen pekar på det faktum att spel som saknar svensk licens, men inte riktar sig till den svenska marknaden, inte heller är olagligt.. Regeringen är väl

Remissvar på promemorian förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Riksidrottsförbundet (RF)