Kapitalskyddade placeringar

Full text

(1)

KP KP K

KP P KP KP K

K

KP P P P P

Kapitalskyddade placeringar

SIS TA TE CK

NI NGSD

AG 16 J

U N I 2 013

Aktieindexobligation USA Fastigheter

# 5080

(2)

3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Aktieindexobligation USA Fastigheter

Risker med kapitalskyddade placeringar Vilktigt att veta

4 6 7

Innehåll

Tiina Helenius Chefsekonom

Handelsbanken Finland

Handelsbanken rekommenderar sedan lång tid tillbaka att det fi nansiella sparandet fördelas mellan olika marknader och tillgångar. Genom att sprida sparandet mellan aktier, ränteplaceringar och råvaror skapas en bred bas som bidrar till en mer stabil värdeutveckling. Som sparare kan du med andra ord sova lite tryggare om natten. Vi rekommenderar att grunden i sparandet bygger på räntor, fonder och kapital- skyddade placeringar. Därutöver ger vi placeringstips som bygger på vår aktuella marknadstro och rådande marknads- förutsättningar. Dessa är främst tänkta som en krydda som gör sparandet än mer intressant och framgångsrikt.

Kapitalskyddade placeringar – ett komplement till

traditionellt räntesparande

Innehåll

Det fi nns fortfarande tecken på en global återhämtning.

Exempelvis i USA och i Sverige har inköpschefsindexet för exportindustrin stärkts kraftigt. Dessutom stöder statistik från utrikeshandeln vår syn på förtroendeförbätt- ring. Vi är inte speciellt oroliga över Kinas svaga BNP- siffror från första kvartalet eftersom fl era indikatorer tyder på att den inhemska konsumtionen reagerar på de fi nansiella och penningpolitiska åtgärder som gjordes under 2012.

Vi har en mycket positiv syn om USA:s utveckling under de närmaste åren. Landets ekonomi har många stödben. Om vi får rätt om återhämtningen i Asien och i ekonomierna runt Stilla Havet, ljusnar utsikterna för den amerikanska exportindustrin och investeringsfl ödet fortsätter. Lägre arbetskrafts- och energikostnader lockar hem produktionen. Tillsammans tror vi att dessa drivkrafter är tillräckligt starka för att motverka den av skattehöjningar och utgiftsminskningar orsakade motvinden.

Den tunga skuldbördan och stram budgetordning bromsar den ekonomiska utvecklingen i fl era OECD- länder. Centralbankerna agerar som motkraft och gör sitt bästa för att stötta en återhämtning. Federal Reserve i USA köper stads- och bostadsobligationer för att pressa ned lånekostnaderna. Strategin verkar fungera om man ser på avkastningen på masslån med långa löptider. Den historisk låga räntenivån på bostadslån har hjälpt till att vända bostadsmarknaden. Nu stiger huspriserna och bostadsbyggandet ökar vilket gynnar USA:s återhämt- ning.

Om du vill dra nytta av den amerikanska bostadsmark- nadens återhämtning med kapitalskydd kan USA Fastigheter vara en intressant placeringsform för dig.

23 juni 2013

Positiva utsikter

för USA

(3)

Så här fungerar

kapitalskyddade placeringar

TILLÄGGSBELOPP

ÅTERBETAL- NINGSDAG NOMINELLT

BELOPP ARRANGÖRS-

ARVODE

MÖJLIG AVKAST- NING

STARTDAG NOMINELLT

BELOPP

TILLÄGGSBELOPP

MARKNADSDEL

OBLIGATION ÖVERKURS

Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar där kapitalet är skyddat. Man vet redan vid teckningstillfället vad man minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Kapitalskyddade placeringar är därför ett komplement till traditionellt räntesparande.

Så fungerar det

Våra kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad. Obligationen står för skyddet och gör att placeraren minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen.

Marknadsdelen gör att man kan få en bra avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två gör att man kan få en god avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade.

Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, men det går att sälja när man vill till aktuell kurs. Man måste dock komma ihåg att kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen.

När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar man får tillbaka. Det beror dels på det nominella beloppet, dels på tilläggsbeloppet. Tilläggsbeloppet utgör värdetillväxten i den kapitalskyddade placeringen. Ju större tilläggsbelopp, desto mer

pengar återbetalas. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av uppgången man får tillgodoräkna sig, den så kallade deltagandegraden, samt i vissa fall valutapåverkan.

Det fi nns vissa risker som är förknippade med kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 6.

Det nominella beloppet som utgör kapitalskyddet är 1 000 euro per post. Detta får du minst tillbaka på återbetalningsdagen.

Aktieindexobligation 5080 passar den som vill ha möjlighet till högre avkastning och därför vill betala lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen är 10 %. Om marknaden har fallit på återbetalningsdagen förloras överkursen.

Möjlighet till extra avkastning

(4)

Just nu är fastighetsmarknadens förstärkning en av de mest positiva drivkrafterna i den amerikanska ekonomin. Efterfrå- gan på bostäder har ökat vilket driver upp bostadspriserna.

Dessutom kommer bostadsbyggande att öka under de närmaste åren*.

Aktieindexobligation USA Fastigheter gör det möjligt att placera i amerikanska fastighetsbolag. Obligationen är kopplad till iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund (ETF), en börsnoterad indexfond som följer ett index med amerikanska fastighetsbolag. Indexet består i huvudsak av REITs, Real Estate Investment Trusts, en typ av fastighets- bolag som bland annat investerar i bostadsfastigheter, kontor och detaljhandelsfastigheter. Andra placeringar är holding- och utvecklingsbolag.

Fastigheter är ett intressant komplement till andra place- ringar som aktier och räntor, och bidrar till att sprida riskerna i en portfölj. Börsnoterade fastighetsbolag såsom REITs påverkas dock delvis av samma faktorer som andra börs- bolag, varför samvariationen mellan börsen och REITs kan vara hög på kort sikt. På längre sikt kan dock fastighetsaktier och övriga aktier utvecklas i olika riktningar.

Aktieindexobligationen passar till den som vi placera i amerikanska fastighetsbolag, ta en lite högre risk och få därmed en möjlighet till extra utveckling. USA Fastigheter tecknas med en överkurs på 10 %. Deltagandegraden, som används i beräkningen av din avkastning, är preliminärt 115 %. Om utvecklingen är noll eller negativ får du tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen men förlorar överkursen och teckningsprovisionen.

Valutakursförändringar mellan euron och den amerikanska dollarn påverkar avkastningen. Läs mer om detta på sidan 7 under Valuta.

* Källa: Handelsbanken Capital Markets.

Aktieindexobligation USA Fastigheter

Aktieindexobligation USA Fastigheter 5080

– Dra nytta av återhämtningen

Aktieindexobligation USA Fastigheter passar dig som vill placera i amerikanska fastighetsbolag. Den är ett intressant komplement till andra placeringar som aktier och räntor. Aktieindexobligationen kan säljas under löptiden, men du måste komma ihåg att kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen.

För vem?

Alla kan teckna våra kapitalskyddade placeringar. Du kan teckna på www.handelsbanken.fi /kapitalskydd och i våra bankkontor. Handelsbankens kunder kan också teckna i nätbanken. Teckningstiden börjar den 27 maj 2013 och den sista teckningsdagen är 16 juni 2013.

Betalningen sker vid teckning.

Så här tecknar du För- och nackdelar

Den amerikanska fastighetsmarknaden har återhämtat sig

Efterfrågan på bostäder har ökat Bostadspriserna har stigit

Den globala ekonomiska krisen är inte löst Svårigheter på kreditmarknaden fortsätter

Offentliga budgetunderskott bromsar utvecklingen.

+

+

+

(5)

Med riskklass kan du enklare jämföra risken på våra kapitalskyd- dade placeringar, certifi kat och fonder. Riskklassen har en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk. Läs mer på sidan 7.

FAKTA OM USA FASTIGHETER 5080

Minimiteckning (inkl överkurs) 5 500 eur

Minst tillbaka (nominellt belopp) 5 000 eur

Preliminär deltagandegrad 115 %

Löptid cirka 3 år

Teckningsprovision (nominellt belopp) 1,75 %

Riskklass (marknadsrisk) 3

Aktieindexobligation USA Fastigheter

Så här har det gått för iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund *

20 30 40 50 60 70 80

maj-08 maj-09 maj-10 maj-11 maj-12 maj-13

* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.

Indexfondens utveckling1

Utveckling per år

Placerat belopp

Återbetalt belopp2

Avkastning3 Avkastning per år3

80 % 20,0 % 11 000 eur 19 200 eur 71,8 % 18,3 %

60 % 15,7 % 11 000 eur 16 900 eur 51,2 % 13,7 %

40 % 11,0 % 11 000 eur 14 600 eur 30,6 % 8,6 %

20 % 5,8 % 11 000 eur 12 300 eur 10,1 % 3,0 %

0 % 0,0 % 11 000 eur 10 000 eur -10,5 % -3,4 %

- 20 % -6,7 % 11 000 eur 10 000 eur -10,5 % -3,4 %

1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 7).

2. Baserat på en preliminär deltagande- grad på 115 % och antagande om att den amerikanska dollarn varit oförändrad mot euron under löptiden.

3. Inklusive tecknings- provision 1,75 %.

Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp 18 280 euro, vilket motsvarar 16,5 % i avkastning per år.

Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp 15 520 euro, vilket motsvarar 10,7 % i avkastning per år.

SÅ HÄR KAN DET BLI

(6)

Risker med

kapitalskyddade placeringar

Placeringar är aldrig helt riskfria. Därför är det viktigt att du känner till riskerna innan du köper en kapitalskyddad placering:

Kreditrisk (emittentrisk)

Denna kapitalskyddade placering emitteras av Handelsbanken.

Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Med kre- ditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsban- ken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid.

Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina fi nansiella åtagan- den. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard &

Poor’s, Aa3 från Moody’s och AA- från Fitch. Med Moody´s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA-menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”.

Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett kom- plett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifi eras, mäts och hanteras på ett syste- matiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet.

Denna kapitalskyddade placering omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning

Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av fl era faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstå- ende löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än

det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument.

Likviditetsrisk

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikvidi- tet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Överkurs

Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet.

Valutarisk

I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än euro kan kursförändringar påverka den kapitalskyddade pla- ceringens värde. Detta är dock inte fallet med kapitalskyddade placeringar som enligt Slutliga Villkor är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs.

Specifi ka risker avseende olika kapitalskyddade placeringar

Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad.

SPF RF.:S TRESTEGS RISKKLASSIFICERING: LÅG RISK. KAPITALSKYDD.

Strukturerade placeringar där nominellt belopp återbetalas på förfallodagen, förutsatt att emittenten är solvent.

Placeringen kan ha högst 15 % överkurs. Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen och täcker inte över- kurs eller provisioner och kostnader som placeraren har erlagt. Risken med emittentens obestånd har beskri- vits i denna marknadsföringsbroschyr. Mer information om riskklassifi ceringen fi nns på Strukturerade Produkter i Finland rf.:s internetsidor www.sijoitustuotteet.fi .

Risker

(7)

Alternativ

Aktieindexobligation USA Fastigheter 5080 tecknas med en överkurs på 10 %.

Betalningsdag

Betalningen sker vid teckning, senast den 16 juni 2013.

Teckningsprovision (courtage) och arrangörsarvode

När du tecknar kapitalskyddade placeringar betalar du teckningsprovision på det nomi- nella placeringsbeloppet. Vid teckning tillkommer en teckningsprovision om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR 5 000 - 1 000 000 och 1,25 % för en teckning överstigande EUR 1 000 000. Du betalar inga löpande förvalt- ningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Teckningsprovision benämns courtage i Slutliga Villkor.

Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 % per år av den kapitalskyddade placeringens pris. Arvodet är inkluderat i den kapitalskyd- dade placeringens pris.

ISIN-kod FI4000038591.

Underliggande tillgång

iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund.

Startkurs

Startkurs fastställs den 18 juni 2013.

Deltagandegrad

Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande tillgång placeraren får. Om deltagandegraden är högre än 100 %, får du mer än den faktiska utvecklingen. Deltagandegraden i denna broschyr är preliminär. Den defi nitiva delta- gandegraden fastställs den 18 juni 2013. Nivån avgörs bland annat av hur euro- och internationella räntor samt den framtida förväntade kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till detta datum.

Värdet under löptiden – andrahandsmarknad

Du kan följa värdet på din placering på www.handelsbanken.fi /kapitalskydd eller på Handelsbankens nätbank under fl iken placeringar. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du provision, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Slutkurs och genomsnittsberäkning

Slutkurs fastställs som aktieindexets genomsnittliga värde från och med 18 februari 2016 till och med 18 augusti 2016, med en avläsning varje månad (7 observationer).

Återbetalningsdag

Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto den 7 september 2016.

Riskklass

Riskklassen mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskklassen följer de riktlinjer för fonder som tagits fram av Euro- peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken.

Klassen baseras på hur placeringar i kapitalskyddade placeringar skulle ha utvecklats de senaste fem åren. Riskklassen är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftiga negativa utfall. Över tiden kan riskklassen ändras både uppåt och nedåt.

Riskklassen mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till exempel kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden.

Valuta

Tilläggsbeloppet påverkas av valutakursförändringar mellan euron och den amerikan- ska dollarn. En förstärkning av den amerikanska dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av den amerikanska dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar.

Tilldelning och villkor för emissionens genomförande

Tilldelningen sker i tidsordning. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 100 %. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor.

Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet.

Beskattning

Handelsbankens kapitalskyddade placeringar är enligt rådande skatteregler föremål för kapitalbeskattning. Beskattningen beror dock på innehavarens speciella förhållanden och reglerna kan ändras över tiden.

Placeringsförsäkring

Du kan även placera i kapitalskyddade produkter i en placeringsförsäkring. För mer information se www.handelsbanken.fi /livförsäkring. Försäkringen beviljas av SHB Liv Försäkringsaktiebolag och som ombud fungerar Svenska Handelsbanken AB (publ), fi lialverksamheten i Finland.

Fullständiga villkor

Kapitalskyddade placeringar ges ut under Svenska Handelsbanken AB (publ) svenska MTN, Warrant- och Certifi katprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifi katprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten samt en fi nskspråkig sammanfattning av prospektet kan erhållas från de fi nska bankkontoren samt fi nns på www.handelsbanken.se/

prospektochprogram.

Tillstånd och övervakande myndighet

Den övervakande myndigheten är Finansinspektionen, Box 6750, SE-11385 Stock- holm, som har godkänt Grundprospektet för Handelsbanken MTN-, Warrant- och Certifi katprogrem.

Försäljningsrestriktioner

Erbjudandet riktar sig till personer i Finland eller Sverige vars deltagande inte förutsät- ter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ). De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.

Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Finland och Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investerings- råd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller ned- kortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidare- befordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Värdet på fi nansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice – in English

This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This informa- tion is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Det här är också viktigt att veta

Viktigt att veta

(8)

handelsbanken.fi /kapitalskydd

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :