• No results found

SWOT analysis as part of planning Workplace Health Promotion with a participatory and salutogenetic approach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SWOT analysis as part of planning Workplace Health Promotion with a participatory and salutogenetic approach"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Contact: asa.bringsen@hv.hkr.se Background

A WHP program, for the health care staff in a Swedish hospital ward, was initiated with a participatory and salutogenetic approach. The SWOT analysis was used for planning the program. A consultant was in charge of the analysis and different stakeholders participated in small groups, identifying the workplace’s strengths and weaknesses after discussions about opportunities and threats in the surroundings.

Aim

To evaluate if the SWOT analysis was suitable for planning the WHP program in a participatory and salutogenetic way.

Method

A small-scale process evaluation was conducted by a researcher. The researcher did observations during the work with the SWOT analysis and afterwards the participants wrote down their reflections on what worked well and what could have been better. A total of 45 stakeholders participated. The researcher analysed the data by searching for indicators that could be related to experience of participation and the salutogenetic factors comprehensibility, manageability and meaningfulness.

Results

When reflecting afterwards there was a general satisfaction related to the results and the combined efforts throughout the participatory process.

During the work with the analysis there where frustration among the participants that could be related to the order of the different stages of the SWOT analysis. The consultant chose to start with the external factors, leading to difficulties since the participants did not have anything to relate the discussion to. The participants mainly considered the internal factors to be more meaningful than the external ones. The results showed that the process would have been more comprehensible, manageable and meaningful if the strengths and weaknesses of the workplace were identified before the opportunities and threats were discussed.

SWOT analysis suitable as part of planning Workplace Health Promotion with a

participatory and salutogenetic approach

Åsa Bringsén, H. Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson Department of Health Sciences, Kristianstad University

Conclusion

SWOT analysis is considered a suitable way to plan a workplace health promotion (WHP) program in a participatory way. For the process to be in line with the salutogenetic perspective, it is important that the strengths and weaknesses are discussed first, so that the opportunities and threats then can be related to the internal factors.

Lessons learned

Meaninglessness and incomprehensibility leads to frustration

Meaningfulness and comprehensibility leads to engagement and action

Joined action leads to manageability, joy and satisfaction

Celebration of progress facilitates sustainability!

Definitions

SWOT analysis is a four-part approach for identifying organisations Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Strengths and weaknesses are internal factors of the organisation whereas opportunities and threats are external factors of relevance for the organisation (Houben et al. 1999).

Salutogenetic approach consists of the health related concepts of Sense Of Coherence (SOC) comprehensibility, manageability and meaningfulness (Antonovsky 1987).

References

Antonovsky A (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass, San Francisco.

Houben G. Lenie K. Vanhoof K. (1999) A knowledge based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises. Decision Support Systems 26 (page 125 - 135). Elsevier Science B.V.

References

Related documents

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

• Utbildningsnivåerna i Sveriges FA-regioner varierar kraftigt. I Stockholm har 46 procent av de sysselsatta eftergymnasial utbildning, medan samma andel i Dorotea endast

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, men även antalet personer med längre än

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

Av 2012 års danska handlingsplan för Indien framgår att det finns en ambition att även ingå ett samförståndsavtal avseende högre utbildning vilket skulle främja utbildnings-,

Det är detta som Tyskland så effektivt lyckats med genom högnivåmöten där samarbeten inom forskning och innovation leder till förbättrade möjligheter för tyska företag i

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Swissnex kontor i Shanghai är ett initiativ från statliga sekretariatet för utbildning forsk- ning och har till uppgift att främja Schweiz som en ledande aktör inom forskning

Yet, there are additional factors in the surrounding environment, or context, that more di- rectly influence strategic decisions of any industry. One is the influence of competing

Detta test efterfrågade vilka egenskaper undersökningsdeltagarna trodde skulle krävas i yrket före de påbörjade utbildningen respektive vilka egenskaper de ansåg krävas i yrket

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen

• Regeringen bör initiera ett brett arbete för att stimulera förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.. • Insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

pedagogue should therefore not be seen as a representative for their native tongue, but just as any other pedagogue but with a special competence. The advantage that these two bi-

• Increasing role of know-how in value creation and growth of science-related industries play to strengths of the region. = Strong

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

The aim of this thesis is to explore and elaborate how the practice of key account management (KAM) is colored by cultural conflicts, dilemmas and more