• No results found

Dm 6patfmar,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dm 6patfmar,"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

01234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)

I06 # :

ítinnor, ÍCngeífTa tobafs=bfabert fat, ff partí fmotr

i (jalf * tunnor, Ungerfït main t flafTor, enjootë

©d) ofioer ¡t faggar, ieoantiffa risgrpn, goba od), frijFa brunefler t labor, famt frttf»ruffin; utof

¿míífct ait prof toib aucttonen upmtfas, ocf> fa»

fåbant fóruí befes efter àfïunban, §es ferrât Sjjrifîfan ¿írfmíbsfon odj (Compagnie.

St partie npa granfófPa bocfer uft oinbunbtt«

cpemplar ár til fångé utt 3J?eube( = boben. (S»

trgft foriefning pà.bem od) prtfen går nu, ;àmte

$fBecfo*blabet, omrring få fangt ben finner.

3îajîfomtnanb« fôrbag, fi. 2 efrer mt'bbagflV j

fomina frawfebne .^rofîens ccb iectorns, Sytt \

©oefor 3facob '¿irfmfbfons, ó acier at fôt-fâf jaS utt

©pmirafii SMbliotfjefs jormafef, $rpfte Sata»

loger finnas på $5íbliófbefef.

Sn pngling af'n år, fom fårflår råfna o#

(Frifma, oti) utt ‘£njïa fpråfet någerlunba for fff ! fommen, âftunbar fomma i tjenfl; bos någon §anti» | ianbe, oef) fa!Ft på-något åpanbe!s*Sontoir. U»' Derratteffen ôfes på Q3oftrncfert&.

ånnu finnas goba citroner, pomerancer 0$

apelbectner for billigt pris §oS forents ^enefefy 3îb. be báffe aro qmare.

£06 £>rgggaren fPeter fïar en fjaff-fàft refe-magn tif föps, fpmareff farnma magnfan bc»

fes, oeb àfmen om préfet accorberas.

9îàftfommanbc îisbag, effet- ben 26 bennes C'fifroer på Ärono-fTatte-bcmmanet funb, gênent offentefig auction, forfait gulb, filfmer, ten, -fop' par, mefftng, malm, járn.fafer, porcefíaín, bu¿"

gerabs --rebfïap mcb mera»

Vho 13*

©ötfjeborgjfa

edO'blflbtf.

íorsbagen, ben 28 FOfartíí, 1765.

^uéí)áfíé edj 9tt)í)eter.

£)e ttconomifFe ftbntngar, fbm utfomma r Upfala, lárer md! fgmar ocf> en jjusfjáííare, fan fanner merfrts tiirátníng, mar a begärlig at fa i banber : men fonfpe be fïefîe af bun, fom bo fiaran, fåfom i måra bpgber, ån tefe hafmaftg

"dant, at något fåbant, fom år utmalbt od) på*

heligt mib buSbaffningen, år tif fangS" på et frai»

fa od) b^ab mången nog f>aft förtret rif at up*

fana, fan båt' mtb et ögne-fg)} öfmerfeß od) la*

tflS. £)et fom reban utfommet, àr borgen tor man fjar at manta i långben. £>cn fom fån»

»er Xpen- författaren, fp ar reban tffråcfeffg öfmer*

fafielfe om ben fafenI >,

Utt ©tocffpolm år titi innemaranbe åt-'en af*

fanbfirtg utgifmen, unber benna titel : ©ctmral e^e(ian mfrwDtman odj en ft-abrtfö = tbPa=

re / anqaettbe ©wenfïe ^abrifenie, 4 arf, 8bo. författarens namn ffår mål tefe ntfatf,

^len bes omålbigipet od) infigt röjer ftg affeftåöcs.

/ 9Î v ijarmtÿ

/

(3)

io8 ^ I ^

ijårmib far fag bifoga ben íííía pámímteífett/

at når jag nämner afiganblingar od) fTrifter, fom m)ligen febr bag$=lfufet, fan min Safare, fom ¿efe met ufaf annan anlebníng ån af mit 3Öecfo=bla&/

fôrjTaffa fig bem odj gagna ftg af beraé làfitinî alt ut igenom, om fa belgagaë.

Dm 6patfmar,

tlfi ©ccfo=blabcf 9î:o 6 ftnneë en Uten o«1 tnârfninq emot ben uti économisa tibrt* »fia#

Upfala 9L*o 5. alfmarligen fôreflagna fparf*&ob«>>

Sag frugtabe, at pa fabant fart funbe formet^

någon annan ofjpra et fïôrre onbt ¿mafia.

Sôrfattaren fjar befmarat mit infafî uti fin tiP' ning 9î:o n, ccí>, fom mig tpefes, utan mísnó8(

mebbeíat mig en benagen imbermifning, ån mtbare torbe mig forunnaö od; tmifmelsu«111

förnöga fïere. . ' ' \ ; |

lit man |å fållan finner maff i frogen på fpaif’

mar, lårer icfe fafert utmårfa, at be ogerna t«' ga ben föban til lifs. $an|Te båraf allenaft fa*1 flufaö, at ben mpdet låttare förftnålres ån fåb^

frön, fom utfjårba Iångre. j*)onS ga jîunboU*

ifrån fornet at jlufa maj?, od) fållan lårer nt^

fe mårfe båreftrr i beraë froge, bår ftnö fnapt mer ån forn od) fanb. Om rointern år mål fpair men trtåf? fogel fri, fp fafíán ijan igar labati ^ fjlqå, bröfer Ijan lifmål neb framme mib fnufarii*

ocf) fjufen, liffom til af ftilla fin (junger, od) bet famma faftnar til åfmentprs i fitaran eller

I

«ÄS & S& 109

fFottet. SSlir fjan bå befigtigab tnmårfeé, fan mtet tefn til maff, Ijmarpå beit tiben åringen dlgång, fpnaë ijos f)cnom. 9Mr fåbeS*tfben år inne, lodas ban låtteligen ut på åfern at fria be utfab*

bo, men ej nebmpllabe frön, at be ej måga af foi

°d tegn f&rrufna. 9îu fommer bråbben fom til«

ta9er, od) jag gilfar af Ijcla tibeit framåt fíat ö^en tåmeligen i freb, i Ijånfeenbe til fåben : @ec

^ fpavfmen imeblertib något fom fråfar, eller nå*

9ot fmått fom finger od> fjoppar, antingen på åfet dier ang, tor bet befjaga jågaren, f>ålre anat i^ålta unber måntan på fåbens mognab. $an*

p år ån ide utrönt, fjmab tgan unber ben tiben var i fin froge ligganbe : Om få år, fan man

*arc göra några förfof til fommaren. üfrjjan i SranjTap meb fFogeit, fmafar fgan mål beS frön,

l)ans flpgtiga art forer fjonorn orf|å neb på

’'’'Öa faltet : fgan, fom anbra freatur, åljPar måf torånbring på fit mis. 3îar apen fbrjî ut*

pdfia, (årer mål (jan, fom barnen, fjåHa omogen W til goba : men jag tror näppeligen, at íjan

|¡’olas fa mpefet efter ben/ fom febait f)on mognat.

~å) efter benna tiben liber åfern fom måj? utaf iPurfmen, ocf) fåbeädabatt febermera.

Sag erfånner betta f?abe*fang od) frångår icfe,

^ iu fparfmen må förföljas babe meb målb od) ,|P/ men ej oförfonligt mis eller af ben fPulle ut*

föas albeleg. Od) bet år min mening. Ont j^ot o.bjtir finnes, font fu fiar någon npvja, fun*

e Utan allenafï bårföre ofbebfa fparfmarS totala Kub ergång. SBarg ocf) råf avo, fafom rof * fog*

2 larne,

(4)

no

0

lame, dfmínfíone bá annat e( ár fií fjanbé, tefe frás magabe for titlar i fioa ocfymarf, til luften0 íjr:i|í f foirt annars ofta funbe forgiftaë. 3Ren íbárfóre råber man íífwál írigen til at lägga figpÔ benna bjur-afweín. ©jelfwa be bfuren, fom fre»

baé af fntafen' fór beraS [afra fot, aro gobe ób«J ve i annat ffánfcenbe. djaren gór ftq til en fTalf ttti rdg=dfern od) fabgdrben, ndr fian fer jtt ram;

bet fofiar íwnom ofta íífwet od) bei meb råtta, men ingen íárer ánbd wil/a utrota bet flágtef.

9)ían funbe ocf meta i Reffen od) pd óíanb, at plóga jor’ben od) tortba ífpop fdbes-fárfwar, ufan ot meb mpcfen fiaba (ára bet af totíb-froiiten. 2)ft anfommer ofta pd, fjwab fpmpunct man.utwáljet, at fèrefîàiia fig fafen fd eííer fa. DR en at bereif3 na grábeme af nptta od) fiaba, bárttl forbiaS un*

berttben manga finfuga ron.

Qíngdenbe fparfroens amárfan om wintern på fáben i (aban, wet fag intet fuira bet fommer fig/

at fxin fd gernq jailer fig framme wib pr.wd&tf od) fnó-faíí, til at plocfa font, jc. jpan fiarf*

fdbant i laban od) wet ju utwdg, at bár wáíjat antingen (fan behagar £ô*‘ffôn, ijafra, forn, roí) eííer fjmete. £>d) nu refer (fan íifmál fnalfjet ef ter fpíéníng unber open fjimmei. ®6r ()an bet uti fdbana tilfáííen, fer bet fd ut, ííffom inni”

jKingbe ftati fig ef mer tifi wijifjiufei, når annat) ntiíbare måberief pdfiar. (Pd fdbant fdtt biffai bd fjané fnatteri minbre betpbanbe, od) ef fd tid>

fom fjatt biifwet fdnb for, (orbe £an anfeS milbring i ffraffet.

0 Sfc

III

-Çwaruti bejïar nu fparfwens npffa? ©anfdr bel, ot en fabatt fief âr làfer od) en forfrijïningë*

tott. -Sien betta âr ide nog. 3a8 ntinneë grant, ot mig berctttabeS, for nio ar feban, om ben drfi*

9o flatten for bonberne at lefwerera et wifï antaf of fparf*fmfwuben, men at, efter benna bíger*

bob for fpavfwen, fTal ofipra af mafiar mer ofot*

P'f, an tiiförne, angripet åfenfålten, od) at matt bårefter fatte wårbe på fpatfmen od) gema ènfTa*

be en fdban gáfí fnart tilbafa, f)waré dtgàrb wa»

fet fd npttig, fom fôrut obefant. Dm betta war 1 ©apen eííer (Sranbeburg, fiar faííet mig ur '’ 'nuet. DRen bet fommer mig aftib fa före, fd*

j®ttt war bet i 33ranbeburg. -SDiitt fages^man nnile fag fyafwa ben aran at námna, om bet gfor*

be til fafen. Djaq f)álre, at meb benna an*

^bning ndrmare bief efterfrdgabí, om bet werfe*

%n fd (jafwer fig eííer e).

Dm cárter i ©tefíSíunfciw.

\

Unber bet ffunbrorne renfabes, for et par wee*

*°Ç feban, fag man uti en ganjia liten, fem, od) Ufi en något jîôrre, et ta finden flora árter, hela 0cb fiaífwa, besucan et par arte fiin, (fwarutí fár*

t'an refean férfmáít biifwet. $)e fdnbeë fót*fuk

*ote, on be anbre. f^ag fabe betta fór dtjiíííige, cd be F>6íío bet fór nagot nntt.

JBcban fom fifi^ufirun, ocf) fórmaíte uppá t(U ftagan, at ftennoé pifiar f)abe ndgra ganger be*

*j*Rf f«9 of ben ^u^dííníngen, at genom ís = wa*

3 tpafejt

. i/'

(5)

II2

■as $

mafen på 0îifn>e-f/orî), bår ftfl?e--ffåttbef mår, neb*

ftappa öfter, på bet fifïen jMe bee mer famiaé bit, bår be unber 8 famnaré bjup iågo neb på botnen. £on ftcf ej meta båraf, förtån efteråt, od) beråttabe åfmen, af når fft'ppen ligga bar på rebben, bitr ftjTeu mer fpiiig ån aunaré, af orfaf

<jt mptfen mat fiåfmeé bå i fjön, font ftfFen up* 1 fnappar.

Chitare oni ^etn*5erncê fwto*

' leftperw.

3fag fabe uti 9î:o 12, at fáííe= ocf> ffptatibí matn tií en fier bei fôrtorfabeé, fåfont t femmar«

tïben. ©å mpefef nöbigare mar bet, at graf»«

brunnar, til at bårutt mebelfî leb=gångar.fatnl«

fór folf ocb få regn matn. ©råfttingédåtwt få 2iraberne befFrifroer ben garnie ©íoborue ©. uti*

gefáriígen fåiebeé : ©om jorben fjåifer lera effet fåfont ef jîender, göra be bårutt flora f)3ior, bmti*

faé gap od) mpnntngar åro mpdet jmå, ju bju*

pare be gråfma, beg mibare bitr gropen neb åt, font på flutet bitr få fior, at íjmar fita firåefer fty en ico ainar mer efier minbre. Diår gropen bííf*

met fplb af regmmafn, tiltâppeé mpnningen (nteb en fufifomitg fíen), ocb gôreë Itfa fámn metbeti fringligganbe jorb-pfan, od) mårfe iâggeô gmar, fom mál be fjelfme igettfanna, men anbre blif»ft

«i marfe.

t- ■ V'' t ''i

Jfor » r-

Ú..

«S @ S& / 113

Âotta £tai>é « nijljctcr.

©& i)d5org|Ta QBepel ? prifet.

iôrbagen, ben 23 SOîarttî.

fonboK - -

93

- - Sai. Ä:mf.

«ntflerbam - 8¿ - - Stttf $:mf„

Dnébagen, ben 27 SJîartit.

iottbon - -

94

- - ©ai. £:mf.

<5m5 ^prfottibningac.

©ett 13 i benne månab foreflogoé til .^prfo*

TOe--(ågen§efen uti ©nöfiorp i Qaííanb, Diectot A0[a i iajtoim apr. grans ©eorg ©plicb, 2lb*

^raiitets ©ppebittons » fPrebtfånten £r. iars vantmar, od) (Eommintfïern i gagèrent, pottas

^ûilin.

Sfrån bett 20 tti ben 26 fOîarftt åro i ©om*

0 - go r fa rtt ! t ug en fot b e 1 goffe* ocb 1 fücfo=barn.

~óbe îunnebtnbaren SDiåfier iOíof ©jèbergs í®pn, Tínbreaé, 2 år od) 5 manaber, af mailing ; Aparragaren ©metébergé £ufíru, 2fitna Stta»

t,a ^ergflrónt, 29 år gamma!, afiungfot; fPí*

9a'1 .Karin Íarebotíer, 60 år gammal, af f)å(I 8C¡) jîpttg ; ©jómannen Ófíermalíé ©otter, SÜiar*

Seretba, 4 manaber gammaí, af ofáttb barn*

^embragaren $£ote Norrman, 43 år Sommai, «fluítflfof.

3

(6)

114 *5 $

3 tpffû Sórfamlingen bôbe : (PottmafatM 9ftà|îer ^acob “SÏÏeper, od) r barn.

¿ $ronbuô $6rfamííngeiifóbbe 5barn. $)ó&<

Ünfan (Eecííia íónflróm, 77 ar gammal, af fj^

od) fípng; @oibaten'2fitbers0uílbranbsfon, 48 St gammal, af feber ; od) et barn, 10 ar ocf> 3 »tO for gammal, af mailing.

©ifflebne fittånbag eller jungfru îDîarià båbelfe-bag ínfamíabes í ítómfprfan ben Collect, font aifernâbtgfï àrberotïjab$rtmurare--$3arm 4 fopp--pmpningS bufet f)ar i ©tabea, ocf> beflegftf fumman til 1650 îhtler ©tífroermpnf ; (jroarfort famteltge gifroatne bombares fampcfet (fórre td‘

jagelfe, fom be genom « fa beberíigt fammanfM abaga lagt beraë ábelmobíga od) óma F>jcrteíu3 for en jntátníng, piraré affigt år flått) uppa faW*

ga fmá meb^mánnifTors uptugteífe ocb berebaiM at i ftnom til) bíifmanpttige mebborgare, til mû11' nijTo-flågtets ^ebec.

Äunfcgöreffer.

§rån íetpjtg ár fôcleben ^ófí affánb f»fí til # tpeborg en paguet, fom timbrer iperr ÄprfopérW11 Osbecf uti £asffóf roíb fabolm ; men fom tefe (times f;os ijerr J^anbelsmannen ©jóberg,^

ban blifroet abbrefferab, fa anmobas ben fomp**

gueten emoftaget, at bar beffe ©ecfo=bíab trf fas, gífroa bet ttífanna,

X Uti £err Sommíffaríen ©elles f»ór«=6ué fámpe»brpggan (times til fóps eptra gob fótrnt/ól^

off.

Sfco 14.

©ótbcborgjfa

ecfMfokl.

^orsbagen, ben 4 ‘Hpríí, 1765.

lftur fabana eiserner ocb unber jorben ftg ut6re^

** banbebammar, fomutínájífóregaenbc'íBrd'o»

blab-fíban 112 fôrefiafte ftg for ögonen, babe ^uëf>ai=

*e£ fin bergning i nóbfaíí ocb ben ntpfna bojfgpen biabes, til bes man bunnet neb til boenen, Hilfen af bp oef) gpfja wäret bebrófivelígfórbem, í°nt, bå toatnet bárutí uttómb blífmet, faftabeS

^ fafom uti et fáfert íífstíbs = fángdfe, f>tt>ilfet

^ánbe ben afligí ftnnabe ocb ¿«gen fanning böljan*

**e Propheten jeremías, fe bane 38: 6. Î5et

^at uti en faban, fom ¿ofepfts bróber ncbfánl'te

^aom \ IDaoíb fpftar ocf barpa uti 5>f. 69:16.

í'et gicf tefe an, at fláftra ftg upfór fabane mággar.

fanbet mar torrfiigt, ocf) bet feffabe bagS=ma’<=

*C|t at tííreba beffa cifíerner, m. m. íDáraf fom

®et/ at betta flags matn tefe blef onfebt på bet 'atc/ fom flptanbe álfmMoatn, b^ilfet mv lífa

' O 0DCÎ

: ¡ y

* i ®?of. ©. 37: 24. ®n liten jlunb bfirefter brego be ponom up igen ocí) falbe ftonom fi! en Cornoan, fom árnabe fig fit Sgppten met fina Cometer ccp p«nbel«=ronrov.

References

Related documents

[r]

Om den ljudnivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och minst

- Aktualitetsstandard : Visst preciserat kartinnehåll inom planområdet är kontrollerat och Skalan för primärkartan är 1:2 000 (byar). Kartstandard

[r]

V kapitole 5 autorpopisuje optimalizaci geometrie (tvaru arozměru) magnetického obvodupro dosaŽení poŽadované silové charakteristiky' PouŽívátzv, citlivostní

[r]

För att få en lämplig undersökningsgrupp utifrån den valda särskilda undervisningsgruppen användes det som Trost (2005) kallar för nyckelperson som var en pedagog i den

Lam´ e equation, Schr¨ odinger equation, spectral polynomials, asymp- totic root distribution, hypergeometric functions, elliptic functions, finite gap