• No results found

Ändring av uppdraget att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändring av uppdraget att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-12-11 N2019/03149/BI Statens energimyndighet Box 310 631 04 Eskilstuna I 6 Näringsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Ändring av uppdraget att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 26 april 2018 om uppdrag att inrätta ett innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter (dnr N2018/02706/FÖF) beslutar regeringen att Statens energimyndighet får utbetala högst 4 miljoner kronor 2020.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen beslutade den 26 april 2018 att uppdra åt Statens

energimyndighet att utlysa medel för inrättandet av två innovationskluster för demonstration av etanol respektive transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter. Vidare beslutade regeringen att Statens

energimyndighet inom ramen för uppdraget får utbetala högst 15 miljoner kronor för 2020. Mot bakgrund av riksdagens beslut om minskning av anslag 1:5 Näringslivsutveckling i samband med vårändringsbudgeten för 2019 (prop. 2018/19:99 utg.omr. 24, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288), finner regeringen att det finns skäl att omfördela medel inom anslaget.

(2)

2 (2) På regeringens vägnar Ibrahim Baylan Camilla Lehorst Kopia till Statsrådsberedningen/SAM

Finansdepartementet/BA och SKA Miljödepartementet/KL

Infrastrukturdepartementet/E, TM och US

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Naturvårdsverket

Tillväxtverket Trafikverket

Verket för innovationssystem Fossilfritt Sverige

References

Related documents

• Viktig för godstrafik till och från Norvik?. • Viktig för att

a) Beskriva kostnaderna för omlastning mellan olika trafikslag och analysera dels hur omlastningskostnaden påverkar konkurrens- förhållandena mellan de olika trafikslagen, dels om

När Brasiliens president Lula var i Sverige för att marknadsföra etanol som framtidens melodi lovade han att ta fram ett socialt certifikat tillsammans med producenterna, för

I tabellen nedan finns ett antal lösningsmedel och intervaller där risken är störst för explosion. När halten lösningsmedel är under eller över gränserna är risken

Dranken (från både spannmål och skogsråvara) kan också användas som biobränsle eller med fördel rötas till biogas för att minska energibehovet för torkning och

Kalkylmodellen för stationär laddning syftar till att på ett lättöverskådligt sätt skapa en förståelse för företagsekonomisk bärkraft för marknaden för stationär laddning

Transportalkylens syfte i Femstegsmodellen är att göra en preliminär kostnads- bedömning för ett transportuppdrag utifrån reella transportkostnader som utgör del i underlaget i

Om man börjar med butikerna inom vårt avgränsade område så gäller det att se till vilka för- delar som finns för dem med samlastning som koncept och hur detta skall kommuniceras för