• No results found

Ålfiske Motion 2018/19:1491 av Sofia Nilsson (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ålfiske Motion 2018/19:1491 av Sofia Nilsson (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2018/19:1491

av Sofia Nilsson (C)

Ålfiske

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillstånd att fiska ål ska få överlåtas på vissa villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste tjugo åren har det, genom minskad mängd vandrande ål och olika förbud för att skydda ålen från utfiskning, skett kraftiga neddragningar av ålfisket i Sverige. Ett av dessa förbud har gällt överlåtelse av ålfisketillstånd. Inte ens överlåtelse till nästa generation inom en familj har tillåtits. Detta har efter hand begränsat antalet ålfiskare och många av de som nu har tillstånd har hög ålder.

Ålfisket längs Skånes östra kust i Hanöbukten är sedan oktober 2015 listat som ett nationellt kulturarv. Fisket bedrivs med sedan generationer nedärvda metoder och en stor del av ålen förädlas genom gamla tillagningsmetoder och avnjuts på ålagillen i ålabodar och restauranger längs kusten. Den i Hanöbukten fångade ålen får på detta sätt ett högt förädlingsvärde.

Skulle ålfisket helt förbjudas, som det finns förslag om, skulle intresset för ålen och artens överlevnad försvinna. Det framstår enligt de senaste årens rapporter som att ålförvaltningsplanen varit framgångsrik. Jag bedömer att det behövs fortsatta begräns-ningar av ålfisket även om det finns positiva signaler när det gäller utvecklingen av ålbeståndet. Men ålfisket kan de närmsta åren ske i en omfattning som är på nuvarande nivå och om några år förhoppningsvis i en ökad omfattning.

Jag anser det angeläget att ålfisket längs Skånes östkust ska kunna fortsätta. Jag vill ha ett levande kulturarv. Eftersom det långvariga stoppet av möjligheten att överlåta rätten att fiska ål nu blivit ett allvarligt hot mot ålfiskets och kulturarvets framtid, behövs en möjlighet för aktiva ålfiskare att överlåta sin ålfiskerätt. Om överlåtelserna villkoras med begränsningar till de traditionella fångstmetoderna, anser jag att sådana ska kunna tillåtas.

References

Related documents

Region Stockholms yttrande till Socialdepartementet över betänkandena Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) samt Komplementär

Region Sörmland ser positivt på utredningens resultat och tillstyrker förslagen i betänkandena..

Förordningen reglerar villkoren för kommuner att lämna stöd i de fall där undsättning eller omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag är nödvändig för att inte

Förordningen reglerar villkoren och underlättar för kommuner att lämna stöd till egna kommunala bostadsföretag i de fall där undsättning eller omstrukturering är

Region Västernorrland ställer sig positiv till att lönemodellen även tar hänsyn till kostnad för inhyrd personal i och med att merkostnaden för bemanning i glesbygd beaktas

Västerås stad anser inte att delmodellen för kollektivtrafik lever upp till principen att kostnadsutjämningsystemet ska utjämna för strukturella kostnader inom

Visserligen finns det mindre landsting/regioner som får en sänk- ning med förslaget till ny modell, men gemensamt för samtliga landsting/regioner ut- över Region Stockholm och

2019-05-14 2 (2) I tabellen nedan framgår utfall och förändring per region enligt förslaget till förändrad delmodell för hälso-och sjukvård..