• No results found

Remissvar ang. Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag RK:s diarienummer Fi2019/01129/BB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar ang. Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag RK:s diarienummer Fi2019/01129/BB"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Sida 1 av 1 2019-10-11 Dnr. 405-5954-19

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Regeringskansliet Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se tove.carlen@regeringskansliet.se

Remissvar ang. Promemoria med förslag till förordning om stöd för

undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag

RK:s diarienummer Fi2019/01129/BB

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen välkomnar promemorians förslag till ny förordning.

Förordningen reglerar villkoren och underlättar för kommuner att lämna stöd till egna kommunala bostadsföretag i de fall där undsättning eller omstrukturering är nödvändigt. Länsstyrelsen anser att kommunala bostadsföretag generellt sett har en viktig roll på bostadsmarknaden. Extra viktig är den rollen i kommuner med svaga

bostadsmarknader.

Genom föreslagen förordning kan kommunen direkt tillämpa förordningens

bestämmelser utan att behöva gå igenom anmälningsförfarandet hos kommissionen, ett komplicerat förfarande som länsstyrelsen kommenterat i tidigare remissvar.

Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Daniel Gustafsson efter föredragning av handläggare Johan Åkesson. I den slutliga handläggningen har även Stina Petterson, enhetschef samhällsbyggnadsenheten, deltagit.

Daniel Gustafsson Johan Åkesson

References

Related documents

Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala

Även om det inte ändrar någonting i sak, på sida 17 nämns det statliga stödet för att anordna bostäder för äldre i den förklarande texten.. Det är länsstyrelserna och

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 901 86 UMEÅ Samhällsutvecklingsenheten Direkt-tfn 010-2254527

Förordningen reglerar villkoren för kommuner att lämna stöd i de fall där undsättning eller omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag är nödvändig för att inte

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag.. Sammanfattning

§ 111 Svar på remissen "Förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag". Kommunstyrelsens

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-08-20 ERT DATUM 2019-07-01 DIARIENR 2019/127-4 ER BETECKNING Fi2019/01129/BB Regeringskansliet

Sammantaget talar detta för att det bästa är om det i regelverket tydlig- görs att kommunen har möjlighet att på grundval av en långsiktig omstruk- tureringsplan ge stöd så snart