Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet Motion 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz (S) - Riksdagen

Download (0)

Full text

(1)

Enskild motion S2095

Motion till riksdagen

2018/19:1027

av Ingela Nylund Watz (S)

Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillståndet för många värdefulla byggnader och andra kulturminnen med anknytning till assyrier/syrianer är mycket allvarligt. Innan de dramatiska förföljelserna av folkgruppen under första världskriget fanns över en miljon assyrier/syrianer i området. De hade levt i sydöstra Turkiet i årtusenden och byggt upp ett kulturarv med rötter i de första

århundradena efter Kristus. Idag lever bara ett par tusen assyrier/syrianer kvar i sydöstra Turkiet och inte mer än kanske 20 000 i hela landet.

I sydöstra Turkiet finns många kyrkor och kloster med stort historiskt intresse. Det förfaller dock finnas näst intill oövervinnerliga svårigheter att underhålla och renovera fastigheterna. I urgamla kloster i området upprätthålls traditionerna av en liten men historiskt och religiöst engagerad grupp människor, som våndas över att byggnaderna förstörs, omvandlas till andra ändamål eller konfiskeras. Det har också framkommit allvarliga rapporter om att församlingarna i området i den mån de haft resurser för att t ex sina kyrkor stoppats av statliga myndigheter. Det finns därför skäl att se med stort allvar på det internationella samhällets ansvar för assyrier/syrianers kulturarv i sydöstra Turkiet. Det berör det internationella samfundet som sådant, men också stora grupper medborgare i Sverige. Det är många assyrier/syrianer som nu lever i vårt land och delar ansvaret att bygga det nya Sverige. För deras och deras anhörigas skull spelar

kulturarvet i sydöstra Turkiet en viktig roll för identitet och självkänsla. Det borde vara naturligt för Sverige att med sitt ansvar för ett gemensamt världskulturarv ta initiativ inom EU och andra internationella sammanhang för att i samverkan med församlingarna i sydöstra Turkiet och den turkiska staten vidta åtgärder för att säkra att det kulturarv assyrier/syrianer har i sydöstra Turkiet bevaras och

(2)

2 utvecklas. Sverige bör, i likhet med i andra världsarvsfrågor, agera inom Unesco för att skydda kulturhistorisk värdefulla byggnader.

Figure

Updating...

References

Related subjects :