• No results found

Fortsatt bredbandsutbyggnad Motion 2019/20:1313 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fortsatt bredbandsutbyggnad Motion 2019/20:1313 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1666

Motion till riksdagen

2019/20:1313

av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)

Fortsatt bredbandsutbyggnad

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att införa ett generellt undantag för lokaliseringsprincipen då det gäller bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp effekten och samhällsnyttan av att införa ett generellt undantag för lokaliseringsprincipen då det gäller bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) mätning i oktober 2018 är det 81 procent av alla hushåll och företag som har tillgång till bredband om 100 Mbit/s. Motsvarande andel på landsbygd är dock bara runt 40 procent. Uppgifter visar samtidigt att utbyggnadstakten det senaste året har bromsat in. Det oroar.

Att bredbandsutbyggnaden fortgår är av stor betydelse för såväl företag som hushåll i hela landet. Det är därför viktigt att utbyggnaden inte stannar av utan att de mål som riksdagen har lagt fast också kan infrias. För att underlätta processen framåt bör därför fler aktörer få möjlighet att bidra i arbetet. Idag finns dock den så kallade

”lokaliseringsprincipen” som i princip omöjliggör för kommuner att bedriva bred-bandsverksamhet utanför den egna kommunen. PTS har förvisso föreslagit för regeringen att ett visst undantag bör införas, där stadsnäten ges möjlighet att stötta närliggande kommuner i gränsområden om denna kommun saknar tillgång till fiber. Men det är otillräckligt. Enligt PTS skulle deras förslag endast medge att ytterligare 5 000 hushåll skulle kunna ”fibreras”. Det är långt ifrån de 1,3 miljoner hushåll som idag saknar fiber.

I sin rapport till regeringen skriver PTS dessutom att: ”Fibertillgången skiljer sig dock i hög grad mellan olika län och olika kommuner och inte minst mellan tätort och glesbygd samt mellan flerfamiljshus och enfamiljshus. Områden som det återstår att bygga ut i består främst av glesbygd och enfamiljshus. Den återstående utbyggnaden kan därmed förväntas vara dyrare än den utbyggnad som hittills genomförts och i regel vara svår att bygga ut på marknadsmässig grund.” Och ”Som PTS tidigare redovisat är det, trots den goda tillgången till fiber, myndighetens prognos att regeringens

(2)

över-gripande bredbandsmål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 inte kommer att uppfyllas.” Dessa utsagor visar på vikten av att undanröja de hinder som idag finns för fiberutbyggnad. Bedömningen är att ett mer generellt undantag gällande lokaliseringsprincipen för bredband bör öka både samhällsnyttan och effektiviteten.

Ett särskilt uppdrag bör dock ges att följa upp och utvärdera nyttan av att införa ett generellt undantag.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att ett generellt undantag för lokalise-ringsprincipen för bredband bör införas och att detsamma ska följas upp. Detta måtte riksdagen ge regeringen till känna.

Betty Malmberg (M) Lars-Arne Staxäng (M)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

3 (4) Naturvårdsverket Norrbottens läns landsting Norrköpings kommun Nybro kommun Oxelösunds kommun Partille kommun Pensionsmyndigheten Piteå kommun Polismyndigheten Post-

För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter föreslås förändrade krav i förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och

jämställdhetsaspekter för personer med funktionsnedsättning 2 , men ansvaret för uppföljningen av hur funktionshinderpolitiken bidrar till jämställdhet vilar på ordinarie

”Boverket ska, inom samhällsområdet bostad, byggd miljö och samhällsplanering, ha ett samlat ansvar för att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja var de

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur