• No results found

2013 insect and disease activity in Colorado forests

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2013 insect and disease activity in Colorado forests"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2013 Insect and Disease Activity in Colorado Forests

Aerial Survey Data

Due to the nature of aerial surveys, the data on this map only provide rough estimates of location, intensity and the resulting trend information for agents detectable from the air. Many of the most destructive diseases are not represented on the map because these agents are not detectable from aerial surveys. The data presented on this map should only be used as an indicator of insect and disease activity, and should be validated on the ground for actual location and causal agent. Shaded areas show locations where tree mortality or defoliation were apparent from the air. Intensity of damage is variable, and not all trees in shaded areas are dead or defoliated.

The insect and disease data represented on this map are available digitally from the USDA Forest Service, Region 2 Forest Health Management group. The cooperators reserve the right to correct, update, modify or replace GIS products. Using this map for purposes other than those for which it was intended may yield inaccurate or misleading

results.

Map created December 2013 For more information: www.csfs.colostate.edu © CSFS

References

Related documents

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

Samtidigt som man redan idag skickar mindre försändelser direkt till kund skulle även denna verksamhet kunna behållas för att täcka in leveranser som

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen

The ambiguous space for recognition of doctoral supervision in the fine and performing arts Åsa Lindberg-Sand, Henrik Frisk & Karin Johansson, Lund University.. In 2010, a

• Regeringen bör initiera ett brett arbete för att stimulera förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.. • Insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, men även antalet personer med längre än

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

Yet, there are additional factors in the surrounding environment, or context, that more di- rectly influence strategic decisions of any industry. One is the influence of competing

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

Det finns emellertid många likheter mellan den verksamhetsförlagda delen för olika utbildningar på Malmö högskola.. En av utgångspunkterna för arbetsgruppen har varit att belysa

The ideological disability policy emphasizes that people with intel- lectual disabilities should be given the opportunity to participate in society (United Nations, 2006) and also