• No results found

Remiss av hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2021-02-02 Fi2019/01983

Finansdepartementet

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder, Enheten för samhällsplanering Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Hemställan från Region Halland och Hallands läns

kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering

Remissinstanser Boverket Falkenbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Kungsbacka kommun Laholms kommun Varbergs kommun Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Region Halland

(2)

2 (3)

Region Jönköping Region Skåne

Region Västra Götaland Statskontoret

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 april

2021. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och

med kopia till fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2019/01983 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på den inkomna

hemställan. Den inkomna hemställan innebär en begäran att omfattas av de bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). Föreliggande proposition (Prop. 2017/18:266) samt det betänkande som föregick propositionen, En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) går att läsa på regeringens webbplats, www.regeringen.se.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

(3)

3 (3)

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Lina Martinson T.f. enhetschef

References

Related documents

En sammanställning av resultat från analyser utförda i de punkter som har provtagits för jord inom området vid betongtråg inklusive angränsande del av Getakärr samt Monark

Påbörjad järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning Efter ett omfattande samråd mellan dåvarande Banverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun fattade

På fastigheter som ligger helt eller delvis inom påverkansområdet, exklusive de fastigheter som ligger helt eller delvis i 3D fastigheten finns 266 brunnar i SGUs arkiv. I

Sträckan omfattar befintlig väg, mellan nuvarande väg 940 fram till en gångstig norrut från vägen, i höjd med Kapareskolan.. Trafikverket föreslås inledningsvis också att

Den beräknade årsmedeldygnstrafiken för år 2040 på delen från Onsala kyrka till Skällaredsvägen är utan utbyggnad cirka 12 100-14 300 fordon per årsmedeldygn och med

Apelrödsvägen läggs i port under planerad väg 940 för att minska visuell påverkan på landska- pet och för att bevara sikten mellan det öppna landskapet i nordväst

En risk finns dock att de barn som färdas längs nuvarande väg 940 ändå kommer att passera den nya vägen i plan, då det blir en omväg för dem att cykla till porten.

Bron föreslås bli grundlagd som platta på mark på nivån ca +19,5 i friktionsjorden under leran.. I och med att brons cirkulära mellanstöd är placerade