• No results found

Hur stärks barns rätt bäst - genom att radera eller bevara känsliga uppgifter?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hur stärks barns rätt bäst - genom att radera eller bevara känsliga uppgifter?"

Copied!
27
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur stärks barns rätt bäst -

genom att radera eller bevara känsliga

uppgifter?

(2)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner,

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i

främsta rummet.

SOU 2016:19 Betänkandet från Barnrättighetsutredningen, Barnkonventionen blir svensk lag.

(3)

Varför just jag och varför just nu?

— Ersättningsnämnden

— Kontakten med besvikna barn (som vuxna)

— Diskussioner med jurist

— Avec

(4)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Argument i skrivelsen

— ökat fokus på barns rättigheter

— ändrad kostnadsbild för bevarande och gallring

— ändrade arbetssätt inom socialtjänsten

(5)

Konsekvenser av dagens gallring

— Rättssäkerheten för barnet försämras. Det går inte att i efterhand granska beslut om att inte placera barn eller ta del av bakgrund till andra stödformer för barnet än

placering. Endast beslut om att placera kan följas upp i

efterhand och det har visat sig att även för dessa akter har delar eller hela akter gallrats felaktigt.

(6)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Konsekvenser av dagens gallring

— De berördas hälsa kan försämras. Akter används i terapi.

— Barnakter har även använts för att bevisa långvarigt

missbruk ner i tonåren vilket har underlättat i beslut om vård senare i livet.

(7)

Konsekvenser av dagens gallring

— Utredningar kan försvåras.

Socialtjänstens arbete kan

försvåras då det inte går att ta del av information om

åtgärder som skett tidigare i barnets liv.

(8)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Konsekvenser av dagens gallring

— Minskat underlag för

forskning. Detta kan i sin tur leda till att värdefull

forskning för att utveckla arbetssätt inom social

omsorg av barn försämras.

(9)

Argumenten för gallring

- Integritet

- arkivekonomi

Litteraturtips

Edquist, Samuel, ”Ethical Destruction? Privacy concerns regarding

Swedish social services records”, i Patricia Jonason & Anna Rosengren (red.), The Right of Access to Information and the Right to Privacy: A

Democratic Balancing Act, Working paper 2017:2, Huddinge: Södertörns högskola, 2017

(10)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Argumenten för gallring - integritet - Skydda föräldrar och barn

- Öka samarbetsvilja

(11)

Argumenten för gallring - kostnadsbesparingar

- Ökade omfång akter – svårt att hitta resurser till

arkivverksamhet, löses genom omfattande gallring

(12)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Kostnadsbesparingar – hur mycket?

- Om allt sparats från 1982-2013 ger ca 1 237 500 kr i sammanlagd kostnad och max 300 hm i omfång

- Kostnad för gallring varje år sammanlagt 31 år 775 000 - Mellanskillnaden är vinsten dvs 462 tkr

fördelat på 31 år = tjänat in 15 000 per år och detta är Sveriges 3:dje största kommun

(13)

Hur mycket ohälsa har skapats?

- Ca 10 avslag per år på grund av att personer inte varit placerade (och då har redan personer förhört sig med socialtjänsten före så flera har valt att inte kontakta oss)

- Ca 10 akter/år vi inte hittar som blivit felaktigt gallrade (eller att det aldrig varit placeringsbeslut endast så personen uppfattade det)

(14)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Hur har det försvårat för socialtjänsten?

Exempel

1 år gammalt barn (utreds läggs ner efter ett tag och gallras vid 6 års ålder), 7 år gammal (ny anmälan från skolan, utreds ett tag, läggs ner och gallras vid 13 års ålder). 14 år –

berättar barnet om omfattande vanvård – inget finns dokumenterat från tidigare åtgärder.

(15)

Integritetsskydd genom OSL?

- Vanvårdsutredningen vittnar på dåliga sekretessutredningar

- Förslag från utredningen: Riksarkivet upprättar en nationell helpdesk rörande sekretess och gallring i sociala akter

- OSL fungerar för patientjournaler och inom rättsinstanser – borde fungera även för socialtjänst

(16)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Nu till metodik

(17)

Modell för gallringsutredning – Arkivlagen §3

— Rätten att ta del av allmänna handlingar:

Rätt till insyn begränsas genom nuvarande gallring. Genom bevarande ökar rätten att ta del av materialet långsiktigt.

(18)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Modell för gallringsutredning – Arkivlagen §3

— Behovet av information för rättskipning:

Då ett omhändertagande har gjorts kommer akterna vara kvar. I de fall ett omhändertagande inte har gjorts går det inte att gå tillbaka och undersöka om beslutet var rätt med anledning av den information som fanns tillgänglig.

Fri bevisföring – kan även användas i andra mål, exempelvis försäkringsärenden.

(19)

Modell för gallringsutredning – Arkivlagen §3

— Förvaltningens behov:

Att gallra barnakter redan 5 år efter sista anteckningen innebär att informationsresurser faller bort för förvaltningen. Visst arbete måste göras om och beslutsunderlag kan bli sämre.

(20)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Modell för gallringsutredning - BAN

— unicitet – är akterna kopplade till unika händelser?

— kontinuitet – följer handlingen en lång tradition av bevarande?

— datakvalitet – kan handlingen granskas källkritiskt?

(21)

Modell för gallringsutredning - BAN

— aggregationsnivå – är det en sammanställning eller primärdata som kan återbrukas på olika vis?

— möjlighet att identifiera data till särskilda personer eller enheter

— länkbarhet – kan mervärde skapas genom att uppgiften länkas till andra handlingar, behövs handlingen för att andra handlingar ska förstås?

(22)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Modell för gallringsutredning - BAN

— representativitet – är handlingarna typiska?

— funktionella samband med andra handlingar – kan handlingarna kopplas med andra handlingar inom och utom myndigheten

— tillgänglighet och överblickbarhet – är det lätt att förstå och tolka handlingen?

(23)

Modell för gallringsutredning - intressentanalys

— Under handläggningstid och under barndomen är viktiga intressenter:

socialförvaltningens handläggare, rättsinstanser som prövar beslut och granskningsmyndighet, berörd familj

— När akten avställts: Barnen som äldre, forskare, journalister i samråd med barnen och föräldrarna

(24)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Modell för gallringsutredning - riskanalys

— Vid gallring – helhetsbild saknas vid handläggning – barn far illa

— Vid gallring - rättssäkerhet

— Vid gallring – risk för ökad ohälsa

(25)

Modell för gallringsutredning - riskanalys

— Vid gallring - misstänksamhet mot att socialtjänsten vill dölja något

— Vid gallring - större risk för felaktig gallring av akter för placerade barn

— Vid bevarande – ovilja att öppna sig från föräldrar

— Vid bevarande

– informationen läcker ut/

används felaktigt

(26)

Suzanne.Sandberg@malmo.se2018-05-17

Modell för gallringsutredning – ekonomiska konsekvenser

— För kommuner med e-arkiv något billigare då lagring av

textmassor kan vara billigare än gallringsförfarande

— För kommuner med

pappersakter, ett visst ökat hyllförvar men inta stora besparingar

(27)

Bota huvudvärk genom dekapitering

Frågor?

References

Related documents

Även Wal- demarsson (2009) menar att som ledare i en miljö som hanterar tillfälliga arbetsgrupper finns ett ännu större behov av att arbeta med bekräftelse och återkoppling

Man lämnar ju in my- cket offerter som det är ganska låg sannolikhet på att man kommer få, då kan man ju inte gå ut på positionen på marknaden i allt utan då gör man som så

Detta skapar dock problem, eftersom det i Dreamlords: The Reawakening endast finns andra spelare att sälja och köpa varor till och av kan inte spelet tvinga dem att betala mer för

Lubricating oil is one of the most important products from petrol industry, by its value, several uses, technical requirements, and developments in its

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

förvaltningsdomstol skulle ha kallats för ​dom​ enligt förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol 10 §. Denna skillnad kan leda till förvirring. Viktigt att

• Justeringen av RU1 med ändring till terminalnära läge för station i Landvetter flygplats är positiv - Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats

Personer som väljer att inte ha barn blir positionerade som avvikande i samhället samtidigt som deras avvikande position osynliggörs då de inte tas på allvar och anses av omgivningen