• No results found

Affisch för Allemansrätt i A2-format (klicka på länken)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Affisch för Allemansrätt i A2-format (klicka på länken)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

R

ALLEMANSRÄTTEN

ALLEMANSRÄTT OCH ALLEMANSVETT Den svenska naturen står öppen för oss alla.

Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.

(Den tillåter inte vad som helst).

OLIKA REGLER PÅ OLIKA STÄLLEN Inom naturskyddade områden kan finnas ytterligare inskränkningar av allemansrätten.

I vissa områden kan också kommunala ord- ningsföreskrifter gälla, till exempel om tältning.

Kontakta respektive kommun för information

ALLEMANS TRÄDET

Vi får inte:

ta fågelbon eller fågelägg.

Vi får:

vistas överallt utom på privata tomter eller odlad mark.

Vi får:

tälta en natt utan att fråga markägaren

om lov.

Vi får:

göra upp eld om det inte råder brandfara.

Vi får:

plocka vilda blommor, bär

och svamp.

Vi får inte:

skada naturen, såsom levande träd

och buskar.

Vi får inte:

ha hunden lös i naturen under tiden

1 mars - 20 augusti.

Vi får:

gå i hagar, men kom ihåg att stänga grindarna efter dig.

Vi får inte:

beträda privata tomter och odlade

marker

. Vi får:

fiska med handredskap i allmänt vatten.

SO

MM AR

Vi får inte:

skräpa ner till land och sjöss.

Vi får:

ro, segla och paddla på annans vatten.

References

Related documents

Denna studie har belyst hur det pedagogiska ledarskapet uppfattas av lärare, vilka hinder som kan finnas i utförandet och vilka möjligheter som finns för att utveckla sitt

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden?.

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden REGIONENS MÖJLIGHETER ATT ÖKA VÅRDKAPACITETENa. MED HJÄLP AV

resultat jag förväntar mig att få genom forskningen jag utför. Upplevelsen technoentusiasten får och hur den påverkas av diverse faktorer i en klubbmiljö är det jag i

Under dessa återhämtningsår skulle det därmed inte finnas tillräckligt med mat för lämlar att föda upp så många ungar att vi får ett lämmelår, utan det sker först

LÄKAREN SKA handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, sträva efter att utveckla sina kun- skaper och färdigheter, efter bästa förmåga utveckla och förmedla

17 § Regeringen får, om det finns särskilda hälsoskäl, föreskriva att vissa slag av tobaksvaror inte får tillverkas i eller föras in till Sverige för försäljning

förmedlande arbete inom museiverksamhet och i deras beskrivningar och förståelse av dessa framkommer många likheter, och även några skillnader som jag ämnar förtydliga i