• No results found

Lagakraftbevis för Alängen 3 m fl. (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lagakraftbevis för Alängen 3 m fl. (pdf)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lagakraftbevis 2021-05-20 Dnr: 2016/571

TELEFON0321-59 50 00 E-POSTmiljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se BESÖKSADRESSHöjdgatan 3 POSTADRESS523 86 Ulricehamn WEBBulricehamn.se FACEBOOKfacebook.com/ulricehamnskommun

Miljö och samhällsbyggnad Detaljplan för Alängen 3 m fl

Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Dnr: 2016/571

Laga kraft

Rubricerad detaljplan antogs av Kommunstyrelsen 2021-04-11 § 94/2021.

Länsstyrelsen har den 10 maj 2021beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut en- ligt 11 kap 10 § PBL.

Inga överklaganden har inkommit.

Rubricerad detaljplan har därmed fått laga kraft den 12 maj 2021.

Ann Stockzelius Planingenjör Planenheten

Miljö och Samhällsbyggnad

Detta beslut har bekräftats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter

Plannummer

2021-05-12

References

Related documents

Den södra delen av planområdet, som består av en kulle, kommer att schaktas ner ca 1-2 meter för att anpassas till marknivån inom fastigheten Alängen 3.. I beräkningar för

- Planområdet ligger inom primär och sekundär skyddszon för vattentäkt.. Tillstånd krävs vid schaktning, underjordsarbete

Länsstyrelsen har den 12 juni 2020 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut en- ligt 11 kap 10 § PBL.. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen i

Länsstyrelsen har den 21 september 2021 beslutat att inte pröva kommunens antagandebe- slut enligt 11 kap 10 § PBL.. Inga överklaganden

Länsstyrelsen har den 2021-02-09 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut en- ligt 11 kap 10 § PBL.. Inga överklaganden

Länsstyrelsen har den 10 september 2020 beslutat att inte pröva kommunens antagandebe- slut enligt 11 kap 10 § PBL.. Inga överklaganden

Länsstyrelsen har den 19 december 2019 beslutat att inte pröva kommunens antagandebe- slut enligt 11 kap 10 § PBL.. Inga överklaganden

Länsstyrelsen har den 2021-02-09 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut en- ligt 11 kap 10 § PBL.. Inga överklaganden