UKL2Y GRUN, Kompletterande lärarutbildning Grundskolans årskurs 7-9, 90 hp

Full text

(1)

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-16

UKL2Y GRUN , Kompletterande lärarutbildning Grundskolans årskurs 7-9 , 90 hp

UKL2Y GRUN , Bridging Teacher Education Programme Secondary School , 90 hp

Anmälningskod: P4420 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Pedagogik, Utbildningsvetenskap Examensord: Ämneslärarexamen

Fritextord: lärarutbildning lärarprogram pedagogik kompletterande pedagogisk lärarutbildning engelska franska tyska kemi fysik naturkunskap svenska biologi spanska teknik hem- och konsumentkunskap

Intresseområden: Undervisning - Pedagogik - Lärande Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 150000 SEK

Behörighet

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska

Urval

(2)

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Urval, engelska

Text saknas

Kortfattad beskrivning

Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vänder sig till dig som redan har akademiska poäng i ett eller flera undervisningsämnen som finns i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Genom att komplettera med studier inom pedagogik och didaktik får du den kompetens som gör det möjligt för dig att få en lärarexamen och arbeta som ämneslärare.

Programmet är en påbyggnadsutbildning som bygger vidare på kunskaper från tidigare ämnesstudier. Det omfattar 90 hp och består av en utbildningsvetenskaplig kärna som bland annat innehåller pedagogik,

ämnesdidaktik, ledarskap, betyg och bedömning, samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU genomförs på en skola där du får möjlighet att testa dina nyförvärvade kunskaper och öva på att undervisa. Successivt kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera inför en klass och att ta ansvar.

Du kan läsa utbildningen antingen på campus i Uppsala eller på distans.

Programmet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

Bli lärare och påverka framtiden. Du som redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan komplettera dina kompetenser och erfarenheter med det som profilerar läraryrket – kunskaper inom ledarskap,

specialpedagogik och ämnesdidaktik. På Kompletterande lärarutbildning kommer du utifrån dina ämneskunskaper utveckla din didaktiska och pedagogiska förmåga, vilken tillsammans med ett utvecklat ledarskap är en del av lärarprofessionen. Efter avslutade studier får du en examen som ger dig möjlighet att arbeta inom skolan och där inspirera och stödja ungdomar på väg mot vuxenlivet.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Att jobba som lärare är ett av världens viktigaste arbeten – och roligaste. Förutom kunskaper i konsten att undervisa jobbar du med ämnen som du själv är intresserad av. Läraryrket är dynamiskt. Du arbetar med unga människor som både frågar och ifrågasätter. Ingen lektion är den andra lik. Samspelet med eleverna är viktigt och utmanar dig som problemlösare. Det gäller att hitta lösningar som passar elevers olika behov. Samtidigt som du ska inspirera blir du inspirerad. Det är ett fritt yrke där du själv planerar och utformar din undervisning.

Läroplanen styr innehållet men hur just du förmedlar kunskaper är mer upp till dig och din kreativitet. Du lär dig

(3)

mycket av dina elever, om livet och vad som rör sig i huvudet på dagens unga som i framtiden ska styra samhället.

More

Text saknas

Om programmet

Kompletterande lärarutbildning är ett program för dig som vill arbeta som ämneslärare och som redan har akademiska poäng i de ämnen som finns i skolans årskurs 7–9 eller gymnasiet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i antingen grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Arbetet som ämneslärare förutsätter ett intresse för elevers lärande och kunskaper i de ämnen du undervisar i.

Med hjälp av de verktyg du får under utbildningens gång ska du kunna leda och inspirera dina elever så de får en bra grund att stå på inför framtiden. Arbetet är både omväxlande, självständigt och medför ett stort ansvar.

Under tre terminer varvar du teori och praktik. Den utbildningsvetenskapliga kärnan tar upp kunskaper som är viktiga för lärarprofessionen. Centralt för läraryrket är ämnesdidaktik – förutsättningar för elevers lärande och hur du kan undervisa i dina ämnen. Det handlar inte enbart om vad som sker i klassrummet under en lektion, hur du som lärare väljer vad som ska läras ut eller på vilka grunder detta sker. Det handlar också om skolans plats i samhället, barn och ungas identitetsutveckling, mångfaldsfrågor som etnicitet, kön, klass och funktionshinder samt frågor kring etik och demokrati. Programmet lägger stor vikt vid konflikthantering och ledarskap.

Utbildningen är forskningsanknuten. Genom mötet med forskningen får du förståelse för och övning i att se samband mellan didaktikens teori och praktik.

Inom ämnesdidaktiken får du redskap för hur du kan undervisa i dina ämnen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som du genomför på en skola, tränar och utvecklar du dina färdigheter som pedagog. Dina lärarutbildare, som själva är yrkesverksamma, kommer att handleda och stötta dig. Där utvecklar du också din yrkesidentitet. Du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och dess villkor samt träffa kolleger med olika bakgrund och erfarenheter. Sammanlagt omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen 30 hp (motsvarar en termins studier) och är fördelad på samtliga tre terminer i utbildningen.

Sedan 2008 är det krav på att nyantagna studenter på lärarprogrammen i Sverige ska visa utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra VFU.

About the programme

Text saknas

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 eller inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Ämneslärarexamen är en yrkesexamen.

Degree

Text saknas

Om undervisningen

(4)

Kompletterande lärarutbildning kan du läsa antingen på plats i Uppsala eller på distans. Både distans- och campusutbildningen är på heltid och undervisningen ges under dagtid.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Även arbetslagsarbeten förekommer. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Distansutbildningen är till stor del internetbaserad där föreläsningar, seminarier och gruppmöten sker via e- mötesverktyget Adobe Connect. Du tar del av föreläsningar i inspelad form men deltar även i realtidsseminarier.

Till skillnad från övrig distansundervisning är de verksamhetsförlagda kurserna knutna till en grund- eller gymnasieskola. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på heltid, måndag till fredag och närvaro är obligatorisk.

Din verksamhetsförlagda utbildning genomför du på en grund- eller gymnasieskola i någon av de kommuner som lärarprogrammen vid Uppsala universitet samarbetar med. Du som läser utbildningen på distans kommer i den mån det är möjligt att erbjudas en VFU-placering på en skola i din hemkommun. Om din bostadsort är i utlandet kan verksamhetsförlagd utbildning inte garanteras i landet där du bor.

Studierna förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Text saknas

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

• Ledarskap

• Mångfald och lärande

• Utbildningens framväxt och villkor

• Lärande och utveckling

• Specialpedagogik

• Läroplansteori och didaktik

• Bedömning och utvärdering

• Ämnesdidaktik

• Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Courses within the programme

(5)

Text saknas

Karriär

Att arbeta som lärare är att ha ett av världens viktigaste jobb. Behovet av välutbildade lärare finns ständigt. I grundskolan och gymnasieskolan är det till exempel stor efterfrågan inom teknik, naturvetenskap och i vissa språk. Du kan också undervisa på någon av de svenska skolor som finns utomlands. En lärarexamen ger dig möjlighet att söka dig till andra områden inom utbildning och lärande. Med en lärarexamen kan du även arbeta på andra arbetsplatser än i skolan. Utbildningen kan ge behörighet att söka forskarutbildning.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Obligatorisk bilaga

Observera att din anmälan måste kompletteras med en obligatorisk bilaga där du preciserar vilka

undervisningsämnen du söker med. Obligatorisk bilaga till anmälan finns att ladda ner här och under fliken

"Kontakt & mer info".

Ämnen

Med ämne avses relevant skolämne i grundskolans årskurs 7-9 respektive gymnasieskolan i något av följande undervisningsämnen: Biologi, Engelska, Franska, Fysik, Företagsekonomi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap (gäller enbart grundskolan), Juridik, Kemi, Matematik, Naturkunskap (gäller enbart gymnasieskolan),

Samhällskunskap, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik, Tyska. I andra undervisningsämnen sker bedömning från fall till fall.

Ämnen aktuella för antagning kan variera från termin till termin beroende på bland annat arbetsmarknadens behov i kombination med tillgången på VFU-platser.

Ämnesstudier om 90 hp

Kravet på 90 hp motsvaras i normalfallet av kandidatnivå (90 hp) inom respektive ämne. I vissa fall kan det också finnas krav på bredd. Observera också kravet på självständiga arbeten som måste ingå i de ämnesstudier som ska ingå i lärarexamen.

Några exempel på behörighetskrav för ämnen där det krävs breddstudier:

Biologi 90 hp/120 hp

Kurser om minst 90 hp motsvarande basblocket på kandidatprogrammet biologi/molekylärbiologi det vill säga inkluderande ekologi, djur-/human-fysiologi, cellbiologi, genetik samt Faunistik & floristik (artkunskap).

Kemi 90 hp/120 hp

Kurser om minst 90 hp motsvarande Kemikandidatprogrammets kurser.

Naturkunskap (för gymnasieskolan)

Minst 30 hp biologi inkluderande ekologi, djur-/humansfysiologi och genetik, minst 30 hp kemi samt minst 30 hp annat valfritt naturvetenskapligt ämne (fysik/geovetenskap) och därutöver Faunistik & floristik (artkunskap).

Samhällskunskap 90 hp (för grundskolan)

Kurser om 60 hp i statskunskap eller sociologi eller nationalekonomi samt 30 hp samhällsvetenskapliga ämnen.

(6)

Samhällskunskap 120 hp (för gymnasieskolan)

Kurser om 120 hp i en av följande kombinationer: 1) 90 hp statskunskap samt 30 hp i samhällsvetenskapliga ämnen; 2) 90 hp sociologi samt 30 hp i samhällsvetenskapliga ämnen; 3) 90 hp nationalekonomi samt 30 hp i samhällsvetenskapliga ämnen

Svenska 90 hp (för grundskolan)

Kurser om 90 hp i litteraturvetenskap och svenska/nordiska språk (60 hp i antingen litteraturvetenskap eller svenska/nordiska språk/praktisk svenska respektive 30 hp i det andra ämnet).

Svenska 120 hp (för gymnasieskolan)

Kurser om 120 hp i litteraturvetenskap och svenska/nordiska språk (90 hp i antingen litteraturvetenskap eller svenska/nordiska språk/praktisk svenska respektive 30 hp i det andra ämnet).

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Studievägledning för lärarprogrammen Besöksadress: von Kraemers allé 1, Uppsala

Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Enhetens telefon: 018-471 14 99

Webbsida: www.utbildningsvetenskap.uu.se/utbildning/studievagledning

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: Lärarprogrammens studievägledning Telefon: 018-471 14 99

E-post: studievagledninglu@uadm.uu.se

Kontakt, engelska

Text saknas

Webbadress

Text saknas

Webbadress, engelska

Text saknas

(7)

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-16

UKL2Y GYMN , Kompletterande lärarutbildning Gymnasieskolan , 90 hp

UKL2Y GYMN , Bridging Teacher Education Programme Upper Secondary School , 90 hp

Anmälningskod: P4421 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Pedagogik, Utbildningsvetenskap Examensord: Ämneslärarexamen

Fritextord: lärarutbildning lärarprogram pedagogik kompletterande pedagogisk lärarutbildning engelska franska tyska kemi fysik naturkunskap svenska biologi spanska teknik hem- och konsumentkunskap

Intresseområden: Undervisning - Pedagogik - Lärande Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 150000 SEK

Behörighet

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska

(8)

Urval

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Urval, engelska

Text saknas

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-16

UKL2Y GRUN , Kompletterande lärarutbildning Grundskolans årskurs 7-9 , 90 hp

UKL2Y GRUN , Bridging Teacher Education Programme Secondary School , 90 hp

Anmälningskod: P4422 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Distans Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Pedagogik, Utbildningsvetenskap Examensord: Ämneslärarexamen

Fritextord: lärarutbildning lärarprogram pedagogik kompletterande pedagogisk lärarutbildning engelska franska tyska kemi fysik naturkunskap svenska biologi spanska teknik hem- och konsumentkunskap

Intresseområden: Undervisning - Pedagogik - Lärande Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 150000 SEK

Behörighet

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans

(9)

för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska Urval

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Urval, engelska

Higher education credits

UKL2Y GYMN , Kompletterande lärarutbildning Gymnasieskolan , 90 hp

UKL2Y GYMN , Bridging Teacher Education Programme Upper Secondary School , 90 hp

Anmälningskod: P4423 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Distans Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Pedagogik, Utbildningsvetenskap Examensord: Ämneslärarexamen

Fritextord: lärarutbildning lärarprogram pedagogik kompletterande pedagogisk lärarutbildning engelska franska tyska kemi fysik naturkunskap svenska biologi spanska teknik hem- och konsumentkunskap

Intresseområden: Undervisning - Pedagogik - Lärande Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 150000 SEK

(10)

Behörighet

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska Urval

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Urval, engelska

Higher education credits

UKL2Y GRUN , Kompletterande lärarutbildning Grundskolans årskurs 7-9 , 90 hp

UKL2Y GRUN , Bridging Teacher Education Programme Secondary School , 90 hp

Anmälningskod: P9420 Starttermin: V18 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Pedagogik, Utbildningsvetenskap Examensord: Ämneslärarexamen

Fritextord: lärarutbildning lärarprogram pedagogik kompletterande pedagogisk lärarutbildning engelska franska tyska kemi fysik naturkunskap svenska biologi spanska teknik hem- och konsumentkunskap

Intresseområden: Undervisning - Pedagogik - Lärande

(11)

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 150000 SEK

Behörighet

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 90 hp i ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt lägst 45 hp i ett annat ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska Urval

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Urval, engelska

Text saknas

UKL2Y GYMN , Kompletterande lärarutbildning Gymnasieskolan , 90 hp

UKL2Y GYMN , Bridging Teacher Education Programme Upper Secondary School , 90 hp

Anmälningskod: P9421 Starttermin: V18 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

(12)

Ämnesord: Pedagogik, Utbildningsvetenskap Examensord: Ämneslärarexamen

Fritextord: lärarutbildning lärarprogram pedagogik kompletterande pedagogisk lärarutbildning engelska franska tyska kemi fysik naturkunskap svenska biologi spanska teknik hem- och konsumentkunskap

Intresseområden: Undervisning - Pedagogik - Lärande Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 150000 SEK

Behörighet

Antagning i ett ämne: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp.

Antagning i två ämnen: Ämnesstudier med (i normalfallet) fördjupning om lägst 120 hp med relevans för gymnasieskolan, samt ämnesstudier i ett annat ämne (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp med med relevans för gymnasieskolan. I ämnesstudierna ska det ingå två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska Urval

Vid behov av urval rangordnas de sökande utifrån inriktningen på ämnesstudierna i kombination med antal högskolepoäng. Tillgång till VFU-platser kan komma att påverka antagningen i respektive ämne.

Urval, engelska

Text saknas

UPL2M , Masterprogram i pedagogiskt ledarskap , 120 hp

UPL2M , Master Programme in Educational Management , 120 hp

Anmälningskod: P4310 Starttermin: H17 Programtakt: 50%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Blandad tid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

(13)

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Ledarskap och organisation, Pedagogik, Samhälls- och beteendevetenskap, Utbildningsvetenskap Examensord: Magisterexamen, Masterexamen

Fritextord: pedagogik ledarskap utbildningsvetenskap skolorganisation styrning ledning organisation chef Intresseområden: Ekonomi - Företagande - Ledarskap Människors beteende - Etik - Religion Undervisning - Pedagogik - Lärande

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 200000 SEK

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska Urval

Seriellt: 1. Behöriga sökande med högre akademisk examen än den behörighetsgivande. 2. Behöriga sökande som har kurser på avancerad nivå om minst 30 hp. 3. Behöriga sökande som har minst fem års yrkeserfarenhet.

4. Övriga behöriga sökande.

Urval, engelska

Text saknas

Kortfattad beskrivning

I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och

kunskapsprocesser i organisationer. På Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet lyfter vi fram kunskap, metoder och aktuell forskning om sådana aspekter av ledning och arbetsliv. Det är en utbildning på avancerad nivå vilket innebär att huvudområdet pedagogiskt ledarskap tas upp på vetenskaplig grund och i dess organisatoriska och samhälleliga sammanhang.

På programmet får du ytterligare kunskaper och kompetenser med inriktning antingen mot forskning inom området eller mot ökad professionalitet inför uppgifter som rör styrning, ledning och ledarskap, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet eller yrkesroll. Utbildningen har en bred målgrupp inom ledarskapsområdet och vänder sig särskilt till ledare och chefer inom skola, övrig utbildning och idéburna organisationer som exempelvis kyrka och trossamfund. Våra kurser kan också sökas som fristående kurser av personer med ett allmänt intresse för ledarskap som en pedagogisk process.

Programmet leder till en filosofie masterexamen och kan efter halva tiden avslutas med en filosofie magisterexamen.

(14)

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och

kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda en verksamhet så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat bland medarbetarna. En chef ska även främja lärande som är relevant för verksamhetens mål, uppgifter och utveckling. I masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap möter du aktuell forskning om ledarskapets roll och villkor.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Text saknas

More

Text saknas

Om programmet

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap ger dig redskap för att beskriva och kritiskt analysera ledarskap och styrning med fokus på frågor om lärande och kunskapsprocesser. Det är en utbildning på avancerad nivå, som bygger vidare på kunskaper från en tidigare kandidatutbildning eller motsvarande. Utbildningen ger dig

möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom det utbildningsvetenskapliga och pedagogiska området. Du får även spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning.

Programmet behandlar pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund och i dess organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Det innebär att du ges möjlighet att förvärva kunskap och kompetens inför uppgifter som rör styrning och ledning, både generellt och i relation till någon för dig aktuell verksamhet eller yrkesroll. Programmet har som övergripande mål att du efter avslutad utbildning ska ha sådana kunskaper att du kan arbeta i

ledningsfunktion eller administrativt på avancerad nivå i utbildningsorganisationer.

Under utbildningens gång möter du olika teoretiska perspektiv på pedagogiskt ledarskap. Du får möjlighet att fördjupa dig i forskning på området men också att reflektera över vad pedagogiskt ledarskap kan innebära i praktiken. Kurserna i programmet tar upp pedagogiskt ledarskap på olika nivåer. Det kan handla om ledaren som facilitator för lärande samt relationen mellan ledare och medarbetare. En annan nivå är ledning av

kunskapsprocesser i organisationer med fokus på lärande, kompetensutveckling och kunskapsstyrning ur organisatoriska perspektiv. Programmet tar upp politisk styrning och utvärdering med utgångspunkt i offentliga och idéburna organisationer. Du kommer också att möta organisationsforskning som behandlar bland annat metoder för utveckling och lärande i interaktiva forskningsprojekt, det vill säga forskning som bygger på ömsesidig medverkan av forskare och verksamma på fältet.

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vänder sig till dig som är verksam som ledare och till dig som är intresserad av ledning inom skola och utbildning, idéburna organisationer som till exempel kyrka och trossamfund, folkrörelser och frivilligorganisationer.

(15)

About the programme

Text saknas

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med pedagogiskt ledarskap som huvudområde. Det finns också möjlighet till etappavgång efter 60 högskolepoäng (hp) och utbildningen leder då till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Studier på avancerad nivå kännetecknas av att du, som student, ska tillägna dig förmåga till problematisering, originalitet och självständighet. Detta uppnås genom nära anknytning till forskningsrelaterad litteratur och erfarenhet inom ämnesområdet samt att undervisningen i stor utsträckning består av aktivt seminariearbete utifrån egna PM eller andra förberedda uppgifter.

Andra förekommande undervisningsformer är föreläsningar, fältstudier och PM-arbeten. I samband med examensarbete ges handledning, individuellt eller i grupp. Examinationer sker i regel genom hemtentamen, men andra examinationsformer kan förekomma. Utbildningen sker med utgångspunkt i aktuell forskning och de lärare som är knutna till masterprogrammet har mångårig erfarenhet av undervisning och forskning inom området.

Undervisningen sker på svenska men kurserna kan också komma att ges på engelska.

Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag-kväll, men kan också komma att ges helt eller delvis som internetbaserade kurser på distans.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Om du läser programmet på halvfart väljer du en kurs i taget och för heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du kommer att läsa 60 hp inom huvudområdet pedagogiskt ledarskap, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete.

Därutöver läser du 15 hp teori- och metodkurser. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnen, exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller teologi. Tänk på att kurser inom andra fakulteter och institutioner kan ha annan studietakt och

schemaläggning.

(16)

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ditt huvudområde, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Text saknas

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap har hög relevans för dig som har ledningsfunktioner eller på annat sätt är verksam inom skola, högre utbildning eller annan utbildningsverksamhet eller har motsvarande uppgifter inom trossamfund och andra idéburna organisationer. Delar av programmet är också relevant för rektorer som efter avslutat Rektorsprogram vill ta en filosofie masterexamen. Kurserna inom Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet räknas till huvudområdet pedagogiskt ledarskap. Många av dem som gått tidigare utbildningsprogram med liknande inriktning arbetar som skolledare, kyrkoherdar eller på andra ledande befattningar.

Utbildningen förbereder även för forskarutbildning.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Besöksadress: von Kraemers allé 1, Uppsala

Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webbsida: www.edu.uu.se

(17)

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: Studievägledning

E-post: studievagledare@edu.uu.se

Kontakt, engelska

Text saknas

Webbadress

Text saknas

Webbadress, engelska

Text saknas

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-16

UUS2M , Masterprogram i utbildningssociologi , 120 hp

UUS2M , Master Programme in Sociology of Education , 120 hp

Anmälningskod: M4311 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Engelska

Om annat ansökningsdatum: 2016-01-15 Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Ja Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Historia, Samhällskunskap, Sociologi, Utbildningsvetenskap Examensord: Masterexamen

Fritextord: utbildningssociologi utbildning sociologi

Intresseområden: Kultur - Humaniora Samhälle - Politik - Juridik Undervisning - Pedagogik - Lärande Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå)

Studieavgift, första betalning: 50000 SEK Studieavgift, totalt: 200000 SEK

(18)

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska

A bachelor's degree equivalent to a Swedish degree of at least 180 credits (i.e. three years of full-time studies), including at least 90 credits of studies in social sciences or humanities.

Proof of skills in English to a level corresponding to English B in the Swedish secondary school. This is normally attested by means of an internationally recognised test with the following minimum scores:

• IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5

• TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1-6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0-30) in written test and a total score of 90

• Cambridge: CAE, CPE

Urval

Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet (antal hp), kvalitet på tidigare högskolestudier, relevans av tidigare studier, examensarbetet samt en skriftlig motivering. Motiveringen ska beskriva din tidigare utbildning, dina akademiska intressen, dina framtidsplaner och varför du vill läsa programmet. Motiveringen skrivs på engelska. Examensarbete och motivering skickas till: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala. Märk kuvertet "Masterprogram i utbildningssociologi".

Urval, engelska

Selection will be based on the number of credits and achieved grades of previous university studies, relevance of previous studies to the programme, the Bachelor's thesis or equivalent essay of about 8000 words, and a statement of intent. The statement of intent must include a description of your previous university studies, your academic interests, your future plans, and the reason you are interested in the Master's programme. The statement of intent must be written in English. Send the thesis and the statement of intent to: Uppsala University Department of Education, Box 2136, SE-750 02 Uppsala, Sweden. Mark your envelope "Master Programme in Sociology of Education".

Kortfattad beskrivning

Inom det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi vid Uppsala universitet utforskas utbildning – i dess vida bemärkelse – som ett socialt fenomen. Utbildning relateras till den sociala strukturen och till sociala transformationer som processer av globalisering, individualisering, marknadisering och privatisering. Ett centralt problemområde är mötet mellan å ena sidan barns, elevers, studenters och lärares sociala och kulturella bagage och deras förkroppsligade dispositioner och trosföreställningar, och å andra sidan den sociala och kulturella ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra betydande forskningsområden är framväxten och förändringar av utbildningssystem, utbildningsinstitutioners historik och konkurrenssituation, utbildningens betydelse för

klasstruktur och relationer till kulturella, ekonomiska och politiska fält. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella samhälls- och historievetenskapliga forskningstraditioner.

(19)

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen med utbildningssociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Kortfattad beskrivning, engelska

In the Master Programme in Sociology of Education at Uppsala University, education – in the broad sense of the word – is explored as a social phenomenon. It is related to the overall social structure and to social

transformations, such as processes of globalisation, individualisation, marketisation and privatisation. A focal point is the encounter between the symbolic or material assets held by pupils and school teachers or students and professors, as well as their embodied dispositions and beliefs, and the prevailing social and cultural order in the educational system. Other important areas of study are the rise and transformation of educational systems, the history of and competition between educational institutions, the significance of education for the class structure and the relation that education upholds with cultural, economic or political social fields. As a discipline, sociology of education is based on more general traditions in social and historical sciences.

The programme leads to a Master of Arts with Sociology of Education as the main field of study. After one year of study it is also possible to obtain a Master of Arts.

Ingress

Utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildning borde vara. Utbildningssociologin ställer frågan varför den är som den är. Masterprogrammet i utbildningssociologi syftar till att rusta dig för att kunna genomföra oberoende och avancerade analyser av utbildning som ett socialt fenomen, format av historiska, kulturella och sociala villkor. Det förbereder för forskning och yrkeskarriärer inom utbildningsorganisationer.

Introduction

Education, and the way students should be educated, is a heavily debated and political subject. The Master Programme in Sociology of Education focuses on the analysis of what education really is and what functions it fulfils. As a student in the programme, you will acquire the means to make independent and advanced analyses of education as a social phenomenon, shaped by historical, cultural and economic conditions. It will prepare you for a career in research or the area of education administration.

Övrigt

Text saknas

More

Text saknas

Om programmet

Inom det internationella masterprogrammet i utbildningssociologi utforskas utbildning – i dess vida bemärkelse – som ett socialt fenomen. Utbildning relateras till den sociala strukturen och till sociala transformationer som processer av globalisering, individualisering, marknadisering och privatisering. Ett centralt problemområde är mötet mellan å ena sidan barns, elevers, studenters och lärares sociala och kulturella bagage och deras förkroppsligade dispositioner och trosföreställningar, och å andra sidan den sociala och kulturella ordning som råder i utbildningsväsendet.

Andra betydande forskningsområden är framväxten och förändringar av utbildningssystem,

(20)

utbildningsinstitutioners historik och konkurrenssituation, utbildningens betydelse för klasstruktur och relationer till kulturella, ekonomiska och politiska fält. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella samhälls- och historievetenskapliga forskningstraditioner.

About the programme

In the Master Programme in Sociology of Education at Uppsala University, education – in the broad sense of the word – is explored as a social phenomenon. It is related to the overall social structure and to social

transformations, such as processes of globalisation, individualisation, marketisation and privatisation. A focal point is the encounter between the symbolic or material assets held by pupils and school teachers or students and professors, as well as their embodied dispositions and beliefs, and the prevailing social and cultural order in the educational system.

Other important areas of study are the rise and transformation of educational systems, the history of and competition between educational institutions, the significance of education for the class structure and the relation that education upholds with cultural, economic or political fields. As a discipline, sociology of education is based on more general traditions in social and historical sciences.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med utbildningssociologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Degree

The programme leads to a Master of Arts (120 credits) with Sociology of Education as the main field of study.

After one year of study it is also possible to obtain a Master of Arts (60 credits).

Om undervisningen

Programmets kurser grundas på empirisk forskning, teori och kritisk reflektion. Lärarna och handledarna är själva aktiva forskare. Gästforskare med olika specialiteter inom området och från olika länder föreläsare och ger enskilda kurser.

Genom en kombination av föreläsningar, seminarier, återkommande skriftliga inlämningsuppgifter med återkoppling från lärarna, muntliga presentationer och grupp- och individuell handledning, utvecklar du stegvis metodologiska färdigheter, teoretiska kunskaper och förmåga till kritiskt, analytiskt omdöme. Du förväntas i ökande grad ta ansvar för ditt eget lärande i syfte att förvärva forskningsbaserade kunskaper och färdigheter som är relevanta för framtida studie- och yrkeskarriärer. Alla studenter tilldelas en mentor som forskar inom ämnet utbildningssociologi.

Programmet ges på engelska och du uppmuntras att utveckla din behärskning av engelska i skrivande, presentationer och diskussioner. Efter att ha läst hela programmet ska du ha uppnått både breda och specialiserade kunskaper och färdigheter som ger dig förmågan att kritiskt analysera olika slags studier av utbildningens sociala funktioner samt att själv formulera vetenskapliga frågor inom området, genomföra studier och förmedla resultat både muntligt och skriftligt.

Instruction

(21)

The courses offered in the programme have a foundation in empirical research, theory and critical reasoning, with active researchers as teachers and supervisors. International guest researchers with an expertise in various fields within or connected to sociology of education are invited to lecture or give courses.

Through a combination of lectures, seminars, regular written assignments with feedback from lecturers, seminars, oral presentations and individual as well as group supervision, you are supported in gradually developing

methodological skills, theoretical knowledge and critical judgment capacities. As training progresses, you are expected to take increasing responsibility for your learning, with a view to gradually acquire professionally relevant and research based knowledge and skills. You will be assigned an individual tutor who is active as a researcher in sociology of education.

The programme is taught in English and you are encouraged to advance your mastery of English for writing, presentation and discussing. Upon completing the programme you should have gained both broad and specialised knowledge and skills in the main field of study, being able to critically examine various types of studies on education and its social role. You should also have gained advanced knowledge and skills in formulating scientific problems, conducting studies and communicating the results both verbally and in written form.

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Programmet innefattar fyra kärnkurser i utbildningssociologi à 7,5 hp. Dessa kurser omfattar generella teorier och metoder inom ämnet, en mer historiskt orienterad kurs om utbildningssystemens framväxt samt en kurs om samtida förändringar av och inom utbildningssystem.

Dessutom erbjuds årligen fyra ytterligare utbildningssociologiska kurser som berör mer specialiserade områden inom utbildningssociologin och som kan väljas utifrån ditt intresseområde. De senare kurserna varierar över åren och är kopplade till den pågående forskningen inom ämnet och till internationella forskares besök vid

institutionen.

Du uppmanas också att välja kurser på avancerad nivå i andra ämnen vid Uppsala universitet eller andra universitet i Sverige eller utomlands. I samband med examensarbetet och vissa kurser kan studierna bedrivas utomlands och i synnerhet på universitet med vilka ett utvecklat forskningssamarbete finns.

För en masterexamen i utbildningssociologi krävs 60 högskolepoäng (hp) i ämnet, varav 30 hp utgörs av examensarbetet.

Content

The programme comprises four core courses in Sociology of Education equivalent to 30 credits. While two core courses address theoretical and methodological traditions relevant to sociology of education, the other two include a historically oriented course on the rise and development on educational systems and another course focusing on their current transformations.

In addition, four more specialised courses in Sociology of Education are offered yearly and may be included in the studies leading to a Master’s degree according to your study orientation. These courses vary between years, since their content is connected to ongoing research and to visits by international researchers in the area.

You are also encouraged to take courses at advanced level relevant to Sociology of Education that are provided

(22)

by other disciplines at Uppsala University or other universities in Sweden or abroad. In relation to the Master’s thesis work, courses and fieldwork can be carried out abroad, in particular at universities and research environments with which close collaboration is upheld.

For a Master's degree, at least 60 credits in Sociology of Education is required, including your 30 credits Master's thesis.

Kurser inom programmet

Kärnkurser inom utbildningssociologi:

• Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp

• Utbildningssociologi, metoder, 7,5 hp

• Samtida transformationer av utbildning, 7,5 hp

• Utbildningssystemens historia, 7,5 hp

• Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp Övriga kurser i utbildningssociologi:

• Geometrisk dataanalys, 7,5 hp

• Moderna samhällens historia: Kontextualisering av utbildning ca 1800–2000, 7,5 hp

• Nordiska högskolefält, 7,5 hp

• Pierre Bourdieus utbildningssociologi, 7,5 hp

• Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar, 7,5 hp

• Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp

Courses within the programme

Core courses in Sociology of Education:

• Sociology of Education, Traditions, 7.5 credits

• Sociology of Education, Methods, 7.5 credits

• Current Transformations of Educational Systems, 7.5 credits

• The History of Educational Systems, 7.5 credits

• Master's Thesis in Sociology of Education, 30 credits Additional courses in Sociology of Education:

• Geometric Data Analysis, 7.5 credits

• Histories of Modern Societies: Contextualizing Education, 1800–2000, 7.5 credits

• Nordic Fields of Higher Education, 7.5 credits

• Pierre Bourdieu's Sociology of Education, 7.5 credits

• Sociology of Power, Elites and Elite Education, 7.5 credits

• Transnational Educational Strategies, 7.5 credits

Karriär

Utbildning tillskrivs i dag en synnerligen strategisk roll i kunskapssamhället och ses som direkt avgörande för hur väl nationer ska lyckas i den globala konkurrensen. Under det senaste halvseklet har också utbildningssystemen expanderat mycket kraftigt och allt fler befinner sig i någon form av utbildning. Denna expansion, tillsammans med avregleringar och decentralisering, har lett till ett alltmer komplext utbildningslandskap, nationellt som

(23)

internationellt. En konsekvens är att kvalificerad kunskap om utbildning efterfrågas i allt större utsträckning, inom utbildningssystemets egna institutioner på olika nivåer, i organisationer och i kunskapsorienterade företag.

Masterprogrammet i utbildningssociologi förbereder för yrken där sådan kunskap står i centrum. Utbildningen vetter dels mot forskarutbildning och en vidare karriär inom eller utanför akademin, dels mot yrken relaterade till planering, organisation, administration och utvärdering av utbildning.

Career

In contemporary society, education assumes a key role and is also crucial for how countries cope with global competition. During the last half century, education systems have expanded dramatically and more people than ever are engaged in some kind of educational training. This expansion, along with decentralisation and

deregulation in terms of governance, have made the landscape of education programmes and institutions increasingly complex, both at national and international levels. As a consequence, there is a demand for well- informed, analytically advanced knowledge of education, both within the education system itself and in organisations and knowledge-oriented companies.

The Master Programme in Sociology of Education prepares you for a professional career where such knowledge is particularly important. The programme opens the door to the PhD programme in Sociology of Education and to future positions in academia as a teacher or researcher, as well as to professions related to planning, design, organisation, administration and evaluation of education.

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Besöksadress: von Kraemers allé 1, Uppsala

Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webbsida: www.edu.uu.se

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Enhetens namn: Department of Education Besöksadress: von Kraemers allé 1, Uppsala

Postadress: P.O. Box 2136, SE-750 02 Uppsala, Sweden Webbsida: www.edu.uu.se

Kontakt

(24)

Namn: Studievägledning

E-post: studievagledare@edu.uu.se

Kontakt, engelska

Namn: For programme-specific information, please contact the study counsellors:

E-post: studievagledare@edu.uu.se

Namn: For general information about Master's studies at Uppsala University, please send an email to:

E-post: masterprogrammes@uu.se

Webbadress

Text saknas

Webbadress, engelska

Text saknas

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-16

UUS2M , Masterprogram i utbildningssociologi , 120 hp

UUS2M , Master Programme in Sociology of Education , 120 hp

Anmälningskod: P4311 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Engelska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Historia, Samhällskunskap, Sociologi, Utbildningsvetenskap Examensord: Masterexamen

Fritextord: utbildningssociologi utbildning sociologi

Intresseområden: Kultur - Humaniora Samhälle - Politik - Juridik Undervisning - Pedagogik - Lärande Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå)

Studieavgift, första betalning: 50000 SEK Studieavgift, totalt: 200000 SEK

(25)

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska

A bachelor's degree equivalent to a Swedish degree of at least 180 credits (i.e. three years of full-time studies), including at least 90 credits of studies in social sciences or humanities.

Proof of skills in English to a level corresponding to English B in the Swedish secondary school. This is normally attested by means of an internationally recognised test with the following minimum scores:

• IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5

• TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1-6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0-30) in written test and a total score of 90

• Cambridge: CAE, CPE

Urval

Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet (antal hp), kvalitet på tidigare högskolestudier, relevans av tidigare studier, examensarbetet samt en skriftlig motivering. Motiveringen ska beskriva din tidigare utbildning, dina akademiska intressen, dina framtidsplaner och varför du vill läsa programmet. Motiveringen skrivs på engelska. Examensarbete och motivering skickas till: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala. Märk kuvertet "Masterprogram i utbildningssociologi".

Urval, engelska

Selection will be based on the number of credits and achieved grades of previous university studies, relevance of previous studies to the programme, the Bachelor's thesis or equivalent essay of about 8000 words, and a statement of intent. The statement of intent must include a description of your previous university studies, your academic interests, your future plans, and the reason you are interested in the Master's programme. The statement of intent must be written in English. Send the thesis and the statement of intent to: Uppsala University Department of Education, Box 2136, SE-750 02 Uppsala, Sweden. Mark your envelope "Master Programme in Sociology of Education".

UUV2M DIDA , Masterprogram i utbildningsvetenskap Didaktik , 120 hp

UUV2M DIDA , Master Programme in Educational Sciences Curriculum Studies , 120 hp

Anmälningskod: P4302 Starttermin: H17 Programtakt: 50%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Blandad tid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram

(26)

Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Barn och ungdom, Pedagogik, Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik, Sociologi, Specialpedagogik, Utbildningsvetenskap

Examensord: Magisterexamen, Masterexamen

Fritextord: didaktik utbildningshistoria utbildningssociologi utbildningsvetenskap undervisning

utbildningsplanering barn- och ungdomsvetenskap specialpedagogik kursutveckling läromedel utvärdering speciallärare

Intresseområden: Kultur - Humaniora Samhälle - Politik - Juridik Språk - Kommunikation - Media Teknik - Data/IT - Matematik Undervisning - Pedagogik - Lärande

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 200000 SEK

Behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp alternativt examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp i

utbildningsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Behörighet, engelska Urval

Platsgaranti

Urval, engelska

All qualified applicants will be admitted.

Kortfattad beskrivning

Utbildning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar en allt större plats i människors liv. Den öppnar möjligheter men formar också människor på olika sätt.

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet har fem inriktningar:

Barn- och ungdomsvetenskap handlar om barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Här undersöks socialisation och identitet, hur genus, etnicitet, klass och geografisk plats hör ihop med olika livs- och utbildningskarriärer.

(27)

I didaktik studeras undervisning och dess innehåll och de frågor som uppstår i mötet mellan

undervisningens innehåll och den pedagogiska praktiken. Andra frågor rör hur lärande och socialisation sker.

Pedagogik handlar om lärande, bildning, utbildning, undervisning och fostran. Centrala frågor rör hur värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår och förändras över generationer, grupper och individer.

Centralt för specialpedagogik är frågor som rör barns ungas och vuxnas olikheter och de pedagogiska konsekvenserna av dessa olikheter. Frågor som rör lärande, utveckling, inkludering och delaktighet är centrala.

Utbildningssociologin försöker förstå varför utbildning ser ut som den gör genom att se den i ljuset av de historiska, sociala och kulturella förhållanden som formar den.

Kurserna ges på halvfart och omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp) vardera. Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag-kväll, men kan också komma att ges helt eller delvis som IT-baserade kurser på distans. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Programmet leder till en filosofie masterexamen. Det finns också möjlighet till etappavgång efter 60 hp och utbildningen leder då till en filosofie magisterexamen.

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

Utbildning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar allt större plats i livet. Den öppnar möjligheter, men formar också människor på olika sätt och förbereder för karriärer inom olika fält. Utbildningens komplexa roll ställer krav på kunnande inom allt fler verksamheter. I masterprogrammet i utbildningsvetenskap möter du aktuell forskning om utbildningens roll och villkor.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Text saknas

More

Text saknas

Om programmet

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som bygger vidare på kunskaper från en tidigare kandidatutbildning eller motsvarande. Det ger fördjupade kunskaper i ett eller flera områden samt spetskompetens för kvalificerad yrkesutövning eller forskarutbildning.

Programmet har fem inriktningar vilket ger dig stora möjligheter att välja utifrån ditt eget intresse:

Barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap erbjuder fördjupad kunskap och kritisk granskning av olika perspektiv på barns och

(28)

ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Socialisations- och identitetsprocesser är centrala teman som behandlas, såväl i vardaglig interaktion i kamratgrupper som hur faktorer som genus, etnicitet och social klass hör samman med olika livs- och utbildningskarriärer. Även geografiska dimensioner behandlas – vad innebär det till exempel att växa upp i Norrlands glesbygd eller i någon av våra storstäder?

Historiska perspektiv tas upp, till exempel vad som förändras genom åren och vad som förefaller vara återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. På vilka sätt skiljer sig barns/ungas

levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld från tidigare generationers?

Viktiga aspekter i studier av och med barn och ungdomar behandlas. Vad innebär att inta ett barnperspektiv i forskningen? Vilka etiska överväganden är relevanta och hur hanteras olika etiska dilemman?

Eftersom vår utgångspunkt ligger i barns/ungas vardagsliv, ingår inte enbart studier av barn/unga i

utbildningsinstitutionerna förskola, fritidshem och skola utan i lika hög grad behandlas andra sammanhang som exempelvis familj, fritid, sociala medier, bostadsområde och arbetsmarknad.

Didaktik

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde är centralt för lärares yrkesverksamhet och berör frågor som uppstår i mötet mellan undervisningens innehåll och den pedagogiska praktiken. Inriktningen mot didaktik syftar till att ge redskap för kritisk analys av undervisning, socialisation och lärande. Inom didaktik studeras

undervisningens innehåll, i vilken kontext och på vilka grunder det väljs, vem som har makten över

urvalsprocesserna och hur valet av ett specifikt innehåll legitimeras. Andra centrala didaktiska frågeställningar är hur undervisningsinnehållet hanteras i undervisningen, vem undervisningen avser och hur lärande och

socialisation sker. Olika slags meningsskapande, såsom lärares och barns erfarenheter och interaktioner samt institutionaliserade traditioner och deras betydelse för undervisning, blir därmed intressanta att undersöka. Inom inriktningen mot didaktik möts både vetenskapliga teorier och undervisningspraxis och ambitionen är att de studerandes möte med kursernas innehåll ska ge teoretiska och metodologiska redskap för att analysera undervisning, socialisation och lärande och därmed leda till ökad didaktisk medvetenhet. Centrala teman som behandlas inom inriktningens kurser är didaktiska traditioner, ämnesdidaktik, komparativ didaktik, språk, värden och normer i undervisning.

Pedagogik

Pedagogik handlar om formella och informella processer genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang som förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning.

Inom pedagogiken behandlas fenomen som lärande, fostran, bildning, utbildning, undervisning och andra påverkansprocesser. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika värderingar, kunskaper och

färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer. Människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras. Med lärande menas människors utveckling av kunskaper, kompetens, uppfattningar och förhållningssätt. Dessutom studeras organisation, ledning och styrning samt utvärdering och bedömning inom både utbildning och arbetsliv.

På inriktningen arbetar du med frågor om lärande, om uppväxt, socialisation och identitetsskapande, om utbildningsorganisationer, ledarskap och styrning, och om kulturers reproduktion. Vidare behandlas lärande och interaktion, barns utveckling, mångfald, styrning och utvärdering av utbildning, pedagogisk idéhistoria och olika pedagogiska system som barnomsorg, skola, högskola och vuxenutbildning i ett historiskt, politiskt, ekonomiskt och jämförande perspektiv.

Specialpedagogik

Inriktningen mot specialpedagogik täcker ett tvärvetenskapligt kunskapsområde, innefattande bland annat pedagogik, didaktik, psykologi, sociologi och medicin. Centralt för specialpedagogik är frågor som rör barns, ungas och vuxnas olika villkor för lärande, utveckling, inkludering och delaktighet.

(29)

Specialpedagogiken behandlar också de dilemman som uppstår när kravet på att tillgodose individers rätt till särskilt stöd och till delaktighet i gemensamma och demokratiska miljöer möter övriga krav och förväntningar i den pedagogiska miljön.

Inriktningen mot specialpedagogik ger inledningsvis en historisk bakgrund till framväxten av specialpedagogik som verksamhets- och forskningsområde. I därpå följande kurser problematiseras och fördjupas kunskaper om såväl specialpedagogisk verksamhet som inkluderande förhållnings- och arbetssätt i pedagogiska verksamheter samt kunskap om specialpedagogisk forskning.

Utbildningssociologi

Medan utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildningen vid våra skolor, universitet och högskolor borde vara, ställer utbildningssociologin frågan varför den är som den är. Förklaringar söks i sociala och kulturella förhållanden, exempelvis elevernas, studenternas och lärarnas sociala ursprung och egenskaper som kön, etnicitet och ålder eller i konflikter mellan skilda utbildningstraditioner. Centrala frågor är hur olika grupper använder sig av utbildningssystemet, hur utbildningar hänger samman med livsstilar, liksom vilken roll utbildning spelar inom konstnärliga, ekonomiska, politiska och andra sociala fält. Av särskilt intresse är processer av nationalisering, internationalisering eller transnationalisering av utbildning samt utbildningsgångar som korsar nationsgränser. En bred uppsättning metoder, från statistik, särskilt olika varianter av geometrisk dataanalys, över textanalyser till intervjuer och observationer, används. Teoretiskt tas utgångspunkt i generella

samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner. Historiska perspektiv är viktiga inom inriktningen.

About the programme

Text saknas

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med vald ämnesinriktning som huvudområde. Det finns också möjlighet till etappavgång efter 60 hp och utbildningen leder då till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning, muntliga och skriftliga redovisningar samt egna projektarbeten. Examinationer sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning och bedrivs av aktiva forskare.

Undervisningen sker vanligtvis på svenska, men kurserna kan också komma att ges på engelska. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll, men kan också komma att ges helt eller delvis som kurser på distans via nätet.

Instruction

Text saknas

(30)

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Läser du på halvfart väljer du en kurs i taget och på heltid läser du två kurser parallellt.

Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp). Under den första terminen läses en valfri kurs om 7,5 hp i teori och metod. Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.

Du läser 60 hp inom den ämnesinriktning du valt, varav 30 hp utgörs av ett examensarbete. Återstående poäng väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden.

Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom den inriktning du valt, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Text saknas

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap förbereder både för forskarutbildning och för yrken i vilka

utbildningsfrågor är viktiga, exempelvis undervisning, utbildningsrelaterad forskning, olika former av kulturarbete, administration, utbildningsplanering, kurs- och läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller verksamhet i ledande befattningar.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :