LID 1:17 m fl fastigheter.GNOSJÖ KOMMUN

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

J

12,0

11108 111218

111062 202

1 20

1 21 9 20

7 20 0 21

520 4 20

6 20 8 20

212

216 197

199 0 20

198

7 19 19 199 8 619

201

197

198 199 200 201

5 21 205

216 214 212

208

213 211

209 210

214 213 211 209 207

210

5 21 205

206 195

200

201

202 203 198

197

199 194

196

1 19

193 2 19

194

196 195

200 197

199

1 20

203 202 198

204

6 20 205

207 207 204

204

203 202

202 203 204 205

Lv 604 -vägen

-laP

HORNABO S:1 LID

1:3 1:3

1:19

Lr Lr

1:16

1:17

1:18 LID

LID

E

l

u

u

u

l

GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gräns för planområdet Användningsgräns Egenskapsgräns

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas, gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

PLANKARTA

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter

Genomförandetiden slutar 15 år efter det att planen vunnit laga kraft

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Planen antagen , Laga kraft , Genomförandetiden utgår 2017-08-31 2017-10-03 2032-10-03

DETALJPLAN för

LID 1:17 m fl fastigheter.

GNOSJÖ KOMMUN

Planen upprättad 2017-04-03 ...

Dan Johansson

ANTAGANDEHANDLING

00,0

Kvartersmark

J

Industri

Tekniska anläggningar. Inom 5 m från transformatorstation får det ej finnas brännbara byggnadsdelar eller brännbart upplag

E

Verksamhet får inte bedrivas eller åtgärd får inte vidtas som hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningar

l

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkstömsanläggningar u

MARKENS ANORDNANDE

Utfart

Utfart får inte anordnas

Grundkartan är upprättad på grundval av digital primärkarta.

Mätklass: 3 Koordinatsystem

I plan: SWEREF 99 13 30 I höjd: RH 2000

UPPRÄTTAD 2016 10 10

TEKNISKA AVDELNINGEN GNOSJÖ KOMMUN

Bengt Svensson Marie Nilsson Mätningsingenjör Kartingenjör GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns Traktgräns Ledningsrätt Körbana

Industri

Uthus Skärmtak

Transformator

Slänt

Dike

Staket Stödmur, Mitt

Elledning, Högspänning, Luftledning Belysningsstolpe

Ledningsstolpe Höjdkurva Barrskog Kärr / Myr Ägoslagsgräns Fornminne

Plankarta 1:1000

Grundkarta

1:1000

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :