• No results found

Yttrande över Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolans utbildningar (U2020/04134/GV)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolans utbildningar (U2020/04134/GV)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1(2)

U2020/04134/GV Dnr 136/20

Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se Utbildningsdepartementet u.remissvar@lr.se

Yttrande över Idrottsutbildningar i gymnasie- och

gymnasiesärskolans utbildningar (U2020/04134/GV)

Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss.

Övergripande synpunkter

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att riksrekryterande idrottsutbildningar styrs upp vad gäller likvärdighet och ansökningsförfarandet för rätten att anordna utbildningarna. I och med en statlig styrning kan kvalitén på utbildningarna säkerställas.

Att räknas som en elitidrott kommer att vara avgörande för att få anordna en idrottsutbildning. Därför är det viktigt att det finns tydliga definitioner på vad som räknas till elitidrott. Det är också viktigt med en bredd så att inte smalare idrotter väljs bort.

Då den individuella utrustningen ska finansieras av elev eller vårdnadshavare så är det viktigt att det definieras vad som ingår i en individuell utrustning.

Förbundet är positiva till att de befintliga entreprenadsreglerna i skollagen står kvar oförändrade så att huvudmän inte kan lämna över undervisningen i specialidrott till någon annan aktör.

Vad gäller bristen på behöriga lärare så ser vi inte en uppsjö av olika

lärarutbildningar som att alternativ. Ett samarbete mellan specialförbunden och idrottslärarutbildningarna kanske kan få fler att utbilda sig till lärare. Lärarnas Riksförbunds bedömning är att all undervisning ska uppfylla samma kvalitetskrav och då ska huvudregeln vara att den undervisande läraren har en formell

lärarutbildning och därmed de kunskaper som krävs inte bara i sitt ämne utan också i skolans styrdokument, bedömning och betygssättning med mera. Förbundets

ståndpunkt när det gäller legitimation och behörighet är att de inte bör finnas några undantag.

(2)

2(2) Dnr 136/20

Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se Stockholm 9 november 2020

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Åsa Fahlén

References

Related documents

Lunds kommun ställer sig positiv till förslaget om undantag från huvudregeln om avgiftsfri skola, som innebär att elevens eller dennes vårdnadshavare ska stå för kostnader som

Regelverket för undantaget bör utredas vidare för att säkerställa att olika huvudmän gör en likvärdig bedömning av eleven och vårdnadshavarens ekonomiska möjligheter att

Skolinspektionen bedömer att det inte framgår hur förslaget, att huvudmän ska stå kostnaden för individuell utrustning för elever som saknar ekonomiska förutsättningar,

Djupet och komplexiteten på den information som varje specialist behöver hålla tillgänglig inför och under spelets gång gör amerikansk fotboll unik och ställer skyhöga krav

SBBF bedömer att förslaget är positivt och välkomnar en ökad tydlighet kring idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan med en idrottsutbildning istället för två

SFIF tillstyrker utredningens förslag kring att utbildningen ska vara avgiftsfri med undantag för den utrustning som behövs för elitidrotten.. 4.7 Lika möjligheter till

Svenska Judoförbundet ställer oss bakom Riksidrottsförbundets förslag att ett alternativ kan vara att ta fram ett nytt nationellt valbart ämne för specialidrott med

Då Svemos verksamhet kräver idrottsutbildning med riksintag för att kunna hålla den kvalitet på utbildningen som krävs för att utveckla idrottare mot internationell elit ställer