• No results found

Till: Utbildningsdepartementet utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Remissvar U2020/04134/GV Svenska Basketbollförbundets yttrande avseende promemoria U2020/04134/GV om Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Till: Utbildningsdepartementet utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Remissvar U2020/04134/GV Svenska Basketbollförbundets yttrande avseende promemoria U2020/04134/GV om Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Till:

Utbildningsdepartementet

utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Remissvar U2020/04134/GV

Svenska Basketbollförbundets yttrande avseende promemoria U2020/04134/GV

om Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Yttrande

Svenska Basketbollförbundet (SBBF) lämnar följande remissvar på Utbildningsdepartementets förfrågan angående promemorian Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan, diarienummer U2020/04134/GV.

Sammanfattning

SBBF anser att utredningen är väl genomarbetat och har en del förslag som kan ge bättre förutsättningar samt mer rättssäker och likvärdig utbildning till elitsatsande ungdomar. Vi har tagit del av Riksidrottsförbundets (RF) remissvar och ställer oss bakom detta, dock med förtydliganden enligt nedan kommentarer och synpunkter utifrån promemorian.

4.1 Gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott ersätter riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning

SBBF bedömer att förslaget är positivt och välkomnar en ökad tydlighet kring idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan med en idrottsutbildning istället för två olika och ställer oss bakom RF:s svar på denna punkt där man särskilt betonar vikten av att möta behoven för såväl individuella idrotter som (stora) lagbollidrotter.

4.2 Det ska finnas nationella krav för att få vara en gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott SBBF anser att det är viktigt att kraven är tydliga och relevanta för ämnet specialidrott. Vi anser det mycket viktigt att specialidrottsförbunden är delaktiga i processen för kravbilden. Vi välkomnar även, och ställer oss bakom, RF:s benämning ”utvecklingsmiljö” som lyfter det holistiska perspektivet i större utsträckning än ”idrottslig miljö” som är formuleringen i förslaget. 4.3 Bestämmelserna om var ansökan ska lämnas ska förbli oförändrade

SBBF har inga synpunkter på denna punkt.

4.4 Skolverket beslutar om utbildningen efter förslag från Riksidrottsförbundet och yttrande från ett specialidrottsförbund

SBBF har inga ytterligare synpunkter utöver RF:s svar i frågan.

4.5 Staten och kommunerna ska dela på kostnaden för ämnet specialidrott

SBBF bedömer att förslaget är positivt då det innebär en tydligare reglering och för ökad likvärdighet för utbildningen. SBBF anser att det behöver ändå förtydligas vad ”Riksprislistan” innebär för lagsporter kontra individuella idrotter.

4.6 Utbildningen ska vara avgiftsfri med undantag för den utrustning som behövs för elitidrotten SBBF anser att det är bra med ett förtydligande kring avgifter och har inga övriga synpunkter.

4.7 Lika möjligheter till utbildning oavsett kön samt andra frågor om urval

SBBF anser att den föreslagna texten i gymnasieförordningen 5 kap 26§ om urval, ”Vid urval ska hänsyn tas till den elitnivå som den sökande uppnått i sin ålderskategori i den aktuella specialidrotten” bör omformuleras i enlighet med RF:s föreslagna formulering ”Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes idrottsliga ambition, potential och resultat.” I övrigt har SBBF inte några synpunkter i frågan.

(2)

4.8 Vissa kurser i idrott och hälsa behöver ses över i särskild ordning – specialidrott kan ses över i det kontinuerliga arbetet med styrdokumenten

SBBF anser att det blir mycket viktigt att elever som inte kommer in i det nya systemet, erbjuds ett bra alternativ på lokal/regional nivå. Vi ställer oss bakom RF:s förslag på utveckling av ett nytt nationellt ämne för ändamålet att möjliggöra förutsättningar för elitsatsning bland elever som av olika anledningar väljer studier på hemorten.

4.9 Insatser behövs för att få fler legitimerade och behöriga lärare i specialidrott

SBBF ställer sig positiva till förslaget och anser att det behövs smidigare vägar för att få legitimerade lärare inom

specialidrott. Vi vill dock framhålla att även den formella tränarutbildningen för respektive idrott måste vägas in för att kunna betraktas som behörig lärare inom vald idrott.

4.10 Utbildning på entreprenad i ämnet specialidrott bör även i fortsättningen bara tillåtas i undantagsfall när det medges av regeringen

SBBF anser att förslaget behöver omarbetas så att frågan kring specialister (tränare) och deras ersättningar samt anställningsform tydliggörs.

4.11 En ny överklagandebestämmelse införs SBBF har inga synpunkter i frågan.

5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser SBBF har inga synpunkter i frågan.

Övriga synpunkter

SBBF vill liksom RF betona frågan om jämlikhet med strävan mot breddad rekrytering utifrån socioekonomi och elever med utländsk bakgrund utifrån att idrottslig talang finns representerat i hela samhället.

SBBF vill också i enlighet med RF:s skrivelse görande medskick kring behov av undantag för elever med stor idrottslig potential men lägre meritpoäng och står bakom RF:s förslag om ett tillägg inom ramen för den fria kvoten, 7 kapitlet 3 § i

gymnasieförordningen.

SBBF vill slutligen göra medskicket att dimensionering av respektive idrotts utbildningsplatser inte ska vara avhängt andra idrotters storlek och nuvarande dimensionering med en direkt överföring till ett nytt system. Varje idrotts utbildningsplatser behöver istället dimensioneras i relation till sin egen storlek och de nationella kraven, kunna ändras över tid och i takt med att idrotter växer och kan uppvisa ökat internationell konkurrenskraft.

References

Related documents

Lunds kommun ställer sig positiv till förslaget om undantag från huvudregeln om avgiftsfri skola, som innebär att elevens eller dennes vårdnadshavare ska stå för kostnader som

lärarutbildning och därmed de kunskaper som krävs inte bara i sitt ämne utan också i skolans styrdokument, bedömning och betygssättning med

Regelverket för undantaget bör utredas vidare för att säkerställa att olika huvudmän gör en likvärdig bedömning av eleven och vårdnadshavarens ekonomiska möjligheter att

Skolinspektionen bedömer att det inte framgår hur förslaget, att huvudmän ska stå kostnaden för individuell utrustning för elever som saknar ekonomiska förutsättningar,

Djupet och komplexiteten på den information som varje specialist behöver hålla tillgänglig inför och under spelets gång gör amerikansk fotboll unik och ställer skyhöga krav

SFIF tillstyrker utredningens förslag kring att utbildningen ska vara avgiftsfri med undantag för den utrustning som behövs för elitidrotten.. 4.7 Lika möjligheter till

SIF anser att om antalet elevplatser skärs ner för mycket ser vi en stor risk att många inom ishockeyn kommer att hoppa av gymnasiestudierna för att istället satsa allt på sin

Svenska Judoförbundet ställer oss bakom Riksidrottsförbundets förslag att ett alternativ kan vara att ta fram ett nytt nationellt valbart ämne för specialidrott med