• No results found

Remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

Datum 2020-11-02 Dnr HSN 2020/1239 Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser stab

Handläggare Peo Hermansson medicinsk rådgivare

Regeringskansliet Dnr. S2020/05758/SOF Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198

Remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat

boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar

placering, sekretess och skolgång

(S2020/05758/SOF)

Sammanfattning

Region Gävleborg har erbjudits inkomma med yttrande kring remittering av departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020: 16).

Region Gävleborg tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och bedömningar och ser positivt på att berörda barns rättsliga ställning därigenom kan stärkas. Förslagen tydliggör vikten av att erkänna barn som egna rättssubjekt och aktörer. Utmaningen blir att se barnkonventionen som helhet. Det är något som behöver beaktas. Särskilt då barnet ibland behöver vistas i skyddat boende på obestämd tid.

Region Gävleborg tillstyrker också förslaget till nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som bl.a. ska möjliggöra sekretess hos kommuner och regioner för adresser m.m. till skyddade boenden och hem för vård eller boende som bedriver verksamhet i form av skyddat boende.

Kommentarer

3.1.1 Barn ska kunna placeras omedelbart i skyddat boende

Utifrån den helhetssyn som barnkonventionen ska tolkas utifrån så bör det framgå att Socialtjänsten har ett ansvar för placerade barns samtliga rättigheter.

Regeringskansliets vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter framhåller vikten av att barnkonventionen ska beaktas som en integrerad helhet, inte bara artikel för artikel (Ds 2019:23 s.52,66-67).

Johan Kaarme

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg

References

Related documents

Lunds kommun befarar att processen kring en placering med hänvisning till LVU istället för att underlätta en akut placering kan få motsatt effekt, där den våldsutsatta

Även om det i praktiken torde handla om ett relativt litet antal barn, är det positivt att lagstiftningen på området blir heltäckande för att på så sätt säkerställa att alla

MFoF rekommenderar att underlaget inför en placering i skyddat boende behöver föregås av en bedömning av barns behov av umgänge med närstående i syfte att und- vika ett avbrott

Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a.. omedelbar placering, sekretess

Yttrande - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande bl.a.. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds

I den kompletterande promemoria som lämnats till kommuner att svara på så lämnas det ytterligare följdändringar som förslag till lagändring, underlag för ytterligare ändringar

Skatteverket bedömer att behovet av sekretesskydd för adressuppgifterna är så starkt att det är mer ändamålsenligt med en bestämmelse där sekretessen följer med uppgiften när

Skolverket ser positivt på de kompletterande förslagen i promemorian vad gäller elevers, som bor i skyddat boende, rätt till utbildning på gymnasieskolans introduktionsprogram