• No results found

Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienummer Sida 2019-10-02 405-27362-2019 1(1)

Regeringskansliet

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Postadress:

Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 (vxl) Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Promemoria med förslag till förordning om stöd för

undsättning och omstrukturering av vissa kommunala

bostadsföretag

Fi2019/01129/BB

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag.

Sammanfattning och övergripande synpunkter

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inget att erinra mot promemorians förslag till förordning.

Förordningen reglerar villkoren för kommuner att lämna stöd i de fall där undsätt-ning eller omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag är nödvändig för att inte företagen ska försvinna från bostadsmarknaden. Det är positivt att förord-ningen syftar till att underlätta för kommunerna, som om den införs kan tillämpa bestämmelserna i förordningen istället för att själva ansöka hos EU-kommissionen om att få lämna stöd.

Länsstyrelsen anser att kommunala bostadsföretag har en viktig roll på bostads-marknaden generellt. Stöd till företag som verkar på svaga bostadsmarknader och som hamnat i ekonomiska svårigheter kan förhindra att sociala problem uppstår till följd av att företagen annars skulle försvinna från marknaden.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze med bostads-strategen Christian Jönsson Hammenfors som föredragande. I den slutliga hand-läggningen har även länsarkitekten Andreas Lidholm medverkat.

Lisbeth Schultze

Christian Jönsson Hammenfors Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

References

Related documents

Kommuninvest ekonomisk förening (Föreningen) ställer sig positiv till förslaget om en förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala

Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala

Även om det inte ändrar någonting i sak, på sida 17 nämns det statliga stödet för att anordna bostäder för äldre i den förklarande texten.. Det är länsstyrelserna och

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 901 86 UMEÅ Samhällsutvecklingsenheten Direkt-tfn 010-2254527

Förordningen reglerar villkoren för kommuner att lämna stöd i de fall där undsättning eller omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag är nödvändig för att inte

Förordningen reglerar villkoren och underlättar för kommuner att lämna stöd till egna kommunala bostadsföretag i de fall där undsättning eller omstrukturering är

§ 111 Svar på remissen "Förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag". Kommunstyrelsens

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-08-20 ERT DATUM 2019-07-01 DIARIENR 2019/127-4 ER BETECKNING Fi2019/01129/BB Regeringskansliet