• No results found

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (dnr Ju2018/04064/L4) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Utredningen om informations- utbyte vid samverkan mot terrorisms betänkande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (dnr Ju2018/04064/L4) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Utredningen om informations- utbyte vid samverkan mot terrorisms betänkande"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Diarienummer Sida 2018-11-21 450-32705-2018 1(1) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Postadress:

Länsstyrelsen Västra Göta-lands län 403 40 Göteborg Telefon/Fax: 010-224 40 00 (vxl) 010-224 40 22 (fax) Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

(dnr Ju2018/04064/L4)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Utredningen om informations-utbyte vid samverkan mot terrorisms betänkande Informationsinformations-utbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65).

Sammanfattning och övergripande synpunkter

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag.

Länsstyrelsen anser att det med denna utredning som grund är viktigt att fortsatt bevaka frågan om förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsut-byte mellan myndigheter. Efterhand som lagstiftningen på terrorismområdet för-ändras kan det uppkomma nya behov av att anpassa lagstiftningen. Exempelvis om kommuner och länsstyrelser får nya uppdrag inom arbetet med att förebygga vålds-bejakande extremism.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze. Föredragande var beredskapshandläggaren Anders Frelek. I den slutliga handläggningen av ären-det medverkade även säkerhetsdirektören Lisa Nordahl.

Lisbeth Schultze

Anders Frelek

References

Related documents

I sam- band med polisens omorganisation ändrades bestämmelsen så att ett uppgiftslämnande numera endast får ske till Polismyndigheten och alltså inte längre till

Inventering av Fyrisån och Björklingeån Arkeologisk och kulturhistorisk inventering Länsstyrelsen i Uppsala län genom Almunga

Skövde Värmeverk AB avser att inom del av fastigheten Värmekällan 1 Skövde låta uppföra ett biobränsleeldat kraftvärmeverk dimensionerad för en maximal tillförd effekt av 45

• Cirka var tionde kommuninvånare har ändrat uppfattning om nationalparken under det senaste året och bland dem är det 60 procent som blivit mer positivt inställda främst tack

Länsstyrelsen föreslog inför regeringsbeslutet 1982 att inskränk- ningar i området skulle göras till förmån för Stekenjokks statsgruve- fält (vilket också

Införandet av sanktionsavgifter kommer innebära att Länsstyrelsen får lägga mer resurser än idag för att hantera arbetsuppgiften.. Det är otydligt vilken myndighet ska ha tillsyn

Eftersom det är flera olika förordningar samt ny lagstiftning kopplad till sanktioner som fartygsinnehavare kan omfattas av, anser Länsstyrelsen att den ansvariga..

I de fall en idéburen aktör finns registrerad hos annan myndighet vore det lämpligt att ge förutsättningar för utbyte av uppgifter mellan registret och andra myndigheters

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att regeringen bör uppdra åt läns- styrelserna att se över vilka möjligheter dessa har att stimulera en mer ändamåls- enlig

Sveriges ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt- ionsnedsättning 2008, det nya nationella målet och SKL:s positionspapper ”funkt- ionshinder

Ärendet har föredragits av säkerhetschef Lennart Gustafsson, i den slutliga handläggningen av ärendet har även förvaltningsdirektör Anders Persson deltagit.. Mikael Sjöberg

Det handlar om otydligheter i vad som kan och bör göras för att motverka terrorism i det tidiga förebyggande arbetet.. Delvis oklar eller svårförenlig

Borlänge kommun vill också lyfta fram att det är rimligt att det inte införs någon bestämmelse som ger utökade möjligheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter enligt

Ändringarna innebär även en utökad möjlighet för socialtjänsten att lämna uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som angår misstankar om begångna brott

18 a § OSL, eftersom även det försla- get innebär att förebygga och förhindra att ungdomar som inte fyllt 21 år, dras in i brottslighet med anknytning till terrorism..

Utredningen anför att anställda hos Polismyndigheten redan med dagens lagstiftning upplever ett tryck att lämna ut information om enskilda mot bakgrund av det samhälleliga

Lantmäteriet har utifrån myndighetens ansvarsområde inga synpunkter på något avsnitt i betänkandet.. I detta ärende har Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås

I övrigt anser Länsstyrelsen att de gällande sekretessbrytande bestämmelserna är tillräckliga för att hjälpa Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt de lokala myndigheterna

Det bör nämnas att Migrationsverket har inlett ett arbete som fokuserar på myndighetens förmåga inom det brottsförebyggande området och risker för radikalisering, bland annat

Myndigheten för stöd till trossamfund avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens ansvarsområde. Myndigheten för stöd till trossamfund

Stadsledningskontoret ser positivt på att det bedrivs ett arbete för att anpassa lagstiftningen till de nya krav som ställs på kommuner och andra myndigheter i arbetet med

Kommunerna och länsstyrelsen har ett gemensamt ansvar för riksintressenas behandling i den fysiska planeringen. Kommunerna riktar kritik mot hur riksintressena hanteras –

Att Länsstyrelsen arbetar inom så många olika verksamhetsområden som spänner över stora delar av samhället kan också utgöra en förklaring till varför det kan vara svårt