• No results found

Remissvar Skärpt kontroll över explosiva varor Ds 2020:17

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar Skärpt kontroll över explosiva varor Ds 2020:17"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar Skärpt kontroll över explosiva varor Ds 2020:17

Dnr Ju2020/02595/L4 Justitiedepartementet

Yttrande från Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF). Sammanfattning.

BEF är till stora delar positiva till de ändringar som är föreslagna. Vissa betänkligheter om lämplighetsprövningen samt föreståndarkravet och tillståndsprövningen.

Lämplighetsprövning.

Det framgår inte vad som kan vara skäl vid en lämplighetsprövning i, t ex misstankeregistret, om personen inte bedöms som lämplig, vilket brott personen är misstänkt för. Detta kan få mycket stora konsekvenser för BEF´s medlemsföretag, särskilt de mindre, som då inte kan bedriva sin verksamhet under den tid som man är misstänkt för exempelvis ett ringa brott som inte behöver utgöra skäl för bedömningen som ej lämplig.

BEF anser att det borde föreskrivas, likt vapenlagstiftningen, vilka brott som är skäl för att bedöma om en person ej anses som lämplig.

En uppskattning är att bland BEF´s medlemsföretag kan vara ca. 500 personer som skulle kunna beröras av lämplighetsprövningen. Till det kommer de bergsprängningsföretag som inte är medlemmar i BEF samt övriga inom tex tillverkningsindustrin. Sammantaget kan det röra sig om flera tusen personer. Ska dessutom användare av så kallade P2 produkter omfattas, vilket det bör göra, ökar antalet ytterligare med många tusental.

Det är därför angeläget att handläggningstiden för kontrollen inte blir en långdragen process. Kompetenscentrum Energetiska Material, KCEM, har genom sina medlemsföretag fått uppgift om att idag är handläggningstiden 8 veckor för ett utlåtande, vilket får anses vara alldeles för lång tid.

Föreståndarkravet och tillståndsprövningen.

Vid bedömningen av föreståndare för verksamheten anges att det regelmässigt ska ingå bland annat utbildning.

BEF anser att det borde ställas krav på utbildning samt utbildningsanordnare likt MSBFS 2019:1 8 kap.

Ikraftträdande.

Det bör vara en övergångstid när de skärpta reglerna ska träda ikraft 1 juli 2020. Jan Johansson VD BEF

References

Related documents

De remitterade bestämmelserna innehåller emellertid krav som (såvitt kollegiet förstår) är tillämpliga på tjänsteutövare som inte är etablerade i Sverige och som

Utredningen syftar till att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och ska bidra till att bryta denna samhällsutveckling.. Utredningen

Polismyndigheten är positiv till det föreslagna tillägget i 10 § LBE, som innebär att även risken för obehörigt förfarande ska beaktas vid betryggade inrättning av

förslaget förhåller sig till dessa eller eventuella andra relevanta EU-rättsliga bestämmelser finns emellertid inte heller i detta avsnitt eller, såvitt Regelrådet har kunnat

I syfte att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor föreslår Justitiedepartementet i promemoria Ds 2020:17 författnings- ändringar i lagen (2010:1011)

Storstockholms Brandförsvar är tillstånds- samt tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor inom förbundets tio medlemskommuner, och har därmed relevant kunskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och kommunernas verk- samhet i den del som nu är aktuell ska täckas fullt ut av avgifter, som redan enligt nu- varande

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse