• No results found

Remittering av promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av promemorian Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bodens kommun www.boden.se E-post kommunen@boden.se Organisationsnr 212000-2767 Postadress

961 86 Boden Besöksadress Räddningstjänsten Slipvägen 10

Telefon

0921-620 00 Fax 0921-528 04 Bankgiro 600-7181 Räddnings- och säkerhetsförvaltningen

Magnus Nilsson, 0921-62367 magnus.nilsson@boden.se Remissvar Sida 1(2) Datum 2020-09-16 Referens 2020/928 Ert datum 2020-07-07 Er referens Ju2020/02565/L4 Justitiedepartementet

Remittering av promemorian Skärpt kontroll över

explosiva varor (Ds 2020:17)

Sammanfattning

Vi instämmer i förslaget att kontrollen över hanteringen av explosiva varor skärps i huvudsak med förslaget. Dock så anser vi att kravet på godkännande skall kvarstå.

Beskrivning av ärendet

I syfte att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och bidra till att bryta den negativa utvecklingen där explosiva varor är inblandad i föreslås ett antal författningsändringar ibland annat lagen om brandfarliga och explosiva varor. För dessa ändringar så har Bodens kommun inbjudits till att lämna synpunkter var på gjorts.

Allmänna synpunkter

Bodens kommun ser en växande problematik när det kommer till

transportkedjan av explosiva varor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor ställer krav på hur och på den som hanterar explosiva varor. Men reglerar inte transporten av de explosiva varorna utan det gör

transportreglerna (ADR). Det innebär att som vi ser det, inte regleras och hanteras på samma betryggande sätt ur brand, explosion och

obehörighetsskydd som samhället krav ställer enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Bodens kommun ser gärna att översynen av kontrollen även hade omfattat transportkedjan dvs även transportreglerna (ADR) för att säkerställa att kraven och skyddet över de som hanterar explosiva varor inom transportkedjan likställs med lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Remissinstansen synpunkter

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 9§

..”Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten”

(2)

Bodens kommun

Datum

2020-09-16 Referens Ju2020/02565/L4 Sida 2(2)

Justitiedepartementet bör ändra lydelsen till

..”Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmälas och sedan godkännas av tillståndsmyndigheten”

Bodens kommun anser att ändra från godkännande till anmälan kan uppleva som en förmildring även om detta hanteras i §19.

I detta ärende så har Bengt Nilsson beslutat. Magnus Nilsson har varit föredragande. Bengt Nilsson Räddningschef Magnus Nilsson Brandinspektör Sändlista: ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se

References

Related documents

De remitterade bestämmelserna innehåller emellertid krav som (såvitt kollegiet förstår) är tillämpliga på tjänsteutövare som inte är etablerade i Sverige och som

Utredningen syftar till att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och ska bidra till att bryta denna samhällsutveckling.. Utredningen

Polismyndigheten är positiv till det föreslagna tillägget i 10 § LBE, som innebär att även risken för obehörigt förfarande ska beaktas vid betryggade inrättning av

förslaget förhåller sig till dessa eller eventuella andra relevanta EU-rättsliga bestämmelser finns emellertid inte heller i detta avsnitt eller, såvitt Regelrådet har kunnat

I syfte att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor föreslår Justitiedepartementet i promemoria Ds 2020:17 författnings- ändringar i lagen (2010:1011)

Storstockholms Brandförsvar är tillstånds- samt tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor inom förbundets tio medlemskommuner, och har därmed relevant kunskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och kommunernas verk- samhet i den del som nu är aktuell ska täckas fullt ut av avgifter, som redan enligt nu- varande

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse