12,0 11,0 10,0 9,0 8,0. FINANSIELL KALENDER namn till Avensia och fokuserar nu på e-handelslösningar.

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

345 1 mån (%) -3,0

Nettoskuld (MSEK) -11,8 3 mån (%) 8,4

Enterprise Value (MSEK) 333 12 mån (%) 23,6

Soliditet (%) 48,0 YTD (%) 9,6

Antal aktier f. utsp. (m) 35,5 52-V Högst 12,0

Antal aktier e. utsp. (m) 35,5 52-V Lägst 7,7

Free Float (%) 38,6 Kortnamn AVEN

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 96,6 122 165 216

EBITDA (MSEK) 2,6 15,1 10,5 27,6

EBIT (MSEK) 2,4 14,0 9,0 25,8

EBT (MSEK) 2,4 13,9 9,0 25,8

EPS (just.SEK) 0,13 0,31 0,18 0,57

DPS (SEK) 0,10 0,15 0,25 0,40

Omsättningstillväxt (%) -13,6 26,3 35,1 31,0

EPS tillväxt (%) -63 150 -41 208

EBIT-marginal (%) 2,7 11,4 5,5 11,9

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 46,9 28,2 52,8 17,2

P/BV (x) 10,9 11,1 11,1 8,2

EV/S (x) 2,25 2,50 2,04 1,52

EV/EBITDA (x) 76,5 20,2 31,9 11,9

EV/EBIT (x) 82,7 21,9 37,2 12,8

Direktavkastning (%) 1,6 1,7 2,6 4,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

A5 Invest AB 26,8% 26,8%

Valid Asset M. (Per Wargéus) 24,6% 24,6%

BOLAGSBESKRIVNING HHW Invest (Wehtje m.fl.) 10,0% 10,0%

Avanza Pension 2,9% 2,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Per Wargéus 4Q-rapport 2018-02-16

VD Robin Gustafsson 1Q-rapport 2018-05-17

Analytiker: Fredrik Nilsson

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

Avensia är ett expertbolag inom e-handel som hjälper handlare att maximera sin försäljning i samtliga kanaler. Bolaget hette tidigare InXL men efter att dotterbolagen Mashie och Grade såldes bytte koncernen namn till Avensia och fokuserar nu på e-handelslösningar.

Fortsatt hög personaltillväxt. Antalet anställda ökade med 23 stycken under kvartalet och totalt sedan årsskiftet har antalet ökat med hela 52% till 130 stycken. Vår prognos var 17 stycken.

Försäljningen växte 30% y/y och uppgick till 36,1 MSEK (27,8).

Vår prognos var 39,3 MSEK. Avvikelsen förklaras av en drygt 13% lägre intäkt per anställd och arbetsdag än väntat. Enligt ledningen har, som väntat, lägre initial debitering för nyanställda haft en påverkan och därtill har bolaget under Q3 lagt 3 600 timmar på internutbildning, motsvarande cirka 5% av det totala antalet timmar i Q3. Semestrar torde dock medföra att den faktiska effekten var större än så. Då rekryteringen var hög även i Q2, där vi inte såg några tecken på internutbildning i räkenskaperna, tog vi heller inte hänsyn till internutbildning i vår prognos. Enligt ledningen har bolaget av effektivitetsskäl samlat utbildningen av de många nyanställda i Q3.

Nyrekrytering pressade marginalen igen. EBIT blev -0,4 MSEK (3,5), klart under vårt estimat om 3,7 MSEK.

Personalkostnaderna var i linje med förväntan medan övriga kostnader var något högre än beräknat. Detta förklaras delvis av att antalet underkonsulter var högre än väntat samt av att ett större datorinköp om 1,4 MSEK (0,3) genomfördes under kvartalet. Sammantaget var det dock en lägre försäljning än beräknat som var anledningen till differensen i EBIT relativt vår prognos. Vår bedömning är dock att den kraftiga expansion Avensia genomför kommer att leda till stark tillväxt – då efterfrågan för närvarande är stark – samt successivt ökande marginaler då underkonsulter kan slussas ut.

Tre Storefront-kunder nu live. Under slutet av Q3 meddelade Avensia att tre olika kunder på tre olika kontinenter nu är live med Storefront. Premier Designs i USA, Green Cross Health på Nya Zeeland och LHD i Tyskland. Att ha referensprojekt live i både USA och Tyskland, kanske Storefronts två viktigaste marknader, talar för en accelerering av antalet sålda licenser.

Under Q3 såldes dock inga nya licenser, vår prognos var två stycken. I Europa är marknaden vanligtvis avvaktande under Q3 medan fokus i USA under perioden varit att utbilda Episervers säljare, vilka från och med Q4 är aktiva.

• Fortsatt hög personaltillväxt

• Nyrekrytering pressade marginalen igen

• Tre Storefront-kunder nu live

Marknadsvärde (MSEK)

First North Informationsteknik

7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

2016-12-01 2017-02-27 2017-05-26 2017-08-22

AVEN OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 30,2 30,4 27,8 33,7 37,8 41,5 36,1 49,6 112 96,6 122 165 216 256

Övriga intäkter 0,6 0,9 0,4 0,5 0,0 0,4 0,5 0,4 0,5 3,9 2,5 1,3 1,6 1,6

Rörelsekostnader -27,3 -28,1 -24,4 -29,7 -33,6 -39,3 -36,7 -46,2 -102 -98 -109 -156 -190 -218

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA 3,5 3,2 3,8 4,6 4,2 2,5 0,0 3,9 10,9 2,6 15,1 10,5 27,6 40,3

Avskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -1,1 -0,2 -1,2 -1,5 -1,8 -2,0

EBIT 3,3 2,9 3,5 4,3 3,9 2,1 -0,4 3,5 9,8 2,4 14,0 9,0 25,8 38,3

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBT 3,2 2,9 3,5 4,3 3,8 2,1 -0,4 3,5 9,8 2,4 13,9 9,0 25,8 38,3

Skatt -0,7 -0,4 -0,7 -0,9 -0,9 -0,6 -0,1 -0,8 1,6 2,1 -2,8 -2,5 -5,7 -8,4

Nettoresultat 2,5 2,5 2,8 3,4 2,9 1,5 -0,6 2,7 11,5 4,5 11,2 6,5 20,1 29,9

EPS f. utsp. (SEK) 0,07 0,07 0,08 0,10 0,08 0,04 -0,02 0,08 0,34 0,13 0,31 0,18 0,57 0,84

EPS e. utsp. (SEK) 0,07 0,07 0,08 0,10 0,08 0,04 -0,02 0,08 0,34 0,13 0,31 0,18 0,57 0,84

Omsättningstillväxt Q/Q 4,1% 0,7% -8,4% 21,2% 12,0% 9,8% -12,9% 37,4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 26,2% 30,8% 35,5% 16,4% 25,2% 36,5% 29,8% 47,1% 40,7% -13,6% 26,3% 35,1% 31,0% 18,7%

Just. EBITDA marginal 11,6% 10,4% 13,8% 13,7% 11,2% 6,1% -0,1% 7,8% 9,7% 2,9% 12,4% 6,4% 12,8% 15,7%

Just. EBIT marginal 10,8% 9,5% 12,7% 12,7% 10,2% 5,2% -1,2% 7,0% 8,7% 2,7% 11,4% 5,5% 11,9% 14,9%

Just. EBT marginal 10,7% 9,5% 12,7% 12,7% 10,1% 5,2% -1,2% 7,0% 8,7% 2,7% 11,4% 5,5% 11,9% 14,9%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 11 4 16 10 22 32 EPS 0,34 0,13 0,31 0,18 0,57 0,84

Förändring rörelsekapital 0 1 -1 -3 -3 -3 Just. EPS 0,34 0,13 0,31 0,18 0,57 0,84

Kassaflöde löpande verksamheten 11 5 15 8 18 29 BVPS 0,73 0,56 0,80 0,87 1,19 1,63

Kassaflöde investeringar -1 22 -2 -2 -3 -3 CEPS 0,31 0,13 0,42 0,22 0,52 0,81

Fritt kassaflöde 10 27 12 5 16 26 DPS 1,10 0,10 0,15 0,25 0,40 0,55

Kassaflöde fin. verksamheten -3 -36 -5 -5 -9 -14 ROE 46% 22% 39% 21% 48% 52%

Nettokassaflöde 7 -9 7 0 7 12 Just. ROE 46% 23% 39% 21% 48% 52%

Soliditet 44% 52% 60% 51% 53% 57%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

0 4 5 5 6 6 Antal A-aktier (m) -

10 2 9 9 16 28 Antal B-aktier (m) 35,5

56 39 48 61 80 102 Totalt antal aktier (m) 35,5 +46(0)46 37 30 00

25 20 28 31 42 58 www.avensia.se

-10 -2 -9 -9 -16 -28

26 7 10 13 17 20

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

39,3 36,1 171 165 214,4 216,0

EBIT 3,7 -0,4 16,6 9,0 27,2 25,8

Just. EPS (SEK) 0,08 -0,02 0,36 0,18 0,60 0,57

BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

2017E Förändring Skillnad

Q3 2017A 2018E

Förändring Gasverksgatan 1

222 29 Lund Likvida medel

Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR MSEK

Immateriella tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING

1%

-5%

-5%

-8% -3%

-45%

-48%

nmf nmf

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ANTAL ANSTÄLLDA & ANTAL STOREFRONT-AVTAL (minimum)

ANTAL ANSTÄLLDA ANTAL STOREFRONT-AVTAL (minimum)

-20 -10 0 10 20 30 40

0 50 100 150 200 250

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 10 20 30 40 50

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016 2017

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

0 1 2 3 4

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

(4)

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Låg men växande andel e-handel

Cirka 50% av Avensias försäljning härrör från kunder verksamma inom Business-to-consumer (B2C). Även om bolagets erbjudande är som starkast till kunder med handel både online och i butik, talar en allt högre andel e- handelspenetration till Avensias fördel. Detta då en ökad andel e-handel gör det än mer lönsamt att investera i en snabb och modern e-handelslösning – där låga svarstider kan väntas ge ökad konvertering. Lyko.se är ett exempel på en modern Avensia-byggd site.

Källa: PostNord, Svensk Digital Handel, HUI Research

Nischad mjukvara fyller e-handelslucka

ANDEL E-HANDEL AV TOTAL DETALJHANDEL (B2C)

STOREFRONT

Så länge efterfrågan på e-handelslösningar är god, vilket är fallet i nuläget, är det snarare nya medarbetare än nya kunder som är flaskhalsen för Avensia och andra konsulter.

Kapacitetsproblemet kan visserligen åtgärdas med underkonsulter men det har dessvärre en tydligt negativ effekt på marginalen. Således får rekryteringstakten stor betydelse både för våra tillväxt- och marginalestimat, även om viss fördröjning av effekterna är att räkna med. Avensia upplever att det blivit enklare att hitta nya medarbetare sedan framgångarna med framförallt Lyko.se.

Microsoft Dynamics AX, ett affärssystem med uppskattningsvis 25 000 kunder, saknar inbyggt stöd för E- handel. I takt med att detaljhandel, distributörer och även tillverkande företag sett ett ökande behov av E-handel, har en möjlighet för tredjeparts-lösningar skapats. Avensia Storefront knyter ihop Dynamics AX/NAV/365 med e- handelslösningen Episerver ecommerce. Lösningen väntas ge Avensia intäkter om i genomsnitt 350 000 SEK per licens och erbjuds både som traditionell licens, med framtunga intäkter, och som molnlösning. Avensia rapporterar endast vilka länder som licenser sålts i vilket innebär att vi med säkerhet endast kan veta det minimala antalet licenser som sålts.

ANTAL ANSTÄLLDA

Viktigaste tillväxtdrivaren i konsultaffären Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2015 2016 2017

0 5 10 15 20

2016A 2017E 2018E 2019E

Antal rapporterade licenser (minimum) Uppskattat antal faktiska licenser

(5)

Verksamhet i Norden och Filippinerna

BOLAGSBESKRIVNING

IT-koncern med innovationskraft

Avensia (tidigare InXL Innovation) är ett e-handelslösningsbolag som hjälper kunder att öka sin försäljning i alla kanaler genom att skapa en förstklassig upplevelse online. Kunderna finns främst på den nordiska marknaden men även globalt.

Avensia Storefront – nischprodukt för global marknad

Under 2015 lanserades Avensia Storefront, en mjukvaruprodukt som kopplar samman Microsoft Dynamics AX/NAV/365 med Episerver Commerce. Storefront säljs och implementeras av Avensia i Norden och av partners globalt. I juli 2017 började Episerver sälja Storefront globalt under namnet "Episerver Commerce for Dynamics 365". Medan Microsoft Dynamics erbjuder stort stöd till traditionella återförsäljare, grossister och tillverkare, saknar systemet e-handelsmodul. Storefront knyter ihop Dynamics med Episerver Commerce och skapar en modern och konkurrenskraftig e-handelslösning för Dynamics. Med Storefront kommunicerar alla system och affärsfunktioner i realtid samt delar pris, lager och produktinformation. Erbjudandet är sannolikt mest attraktivt för omnichannel-återförsäljare och i Storefronts fall är det troligtvis traditionella återförsäljare och B2Bs, med Dynamics som affärssystem, som avser att etablera sig online.

Avensia (tidigare InXL Innovation) är en IT-koncern som skapats genom samgående mellan de tre etablerade bolagen Avensia, INXL och LUVIT våren 2007. Avensia bedriver försäljning, konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders IT- relaterade produkter, i huvudsak E-handelslösningar. Bolagets kunder är verksamma inom både B2C och B2B. Koncernen har över 100 anställda i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn samt i Cebu på Filippinerna. Försäljningen är mestadels tjänstebaserad även om Avensia har en viss produktförsäljning, mer om respektive del nedan.

Nordisk konsultaffär med gott renommé

Med flera kända kunder inom det nordiska B2C- och B2B-e-handelsuniverset har Avensia under en relativt kort tid blivit en av de ledande nischaktörerna. Under de senaste åren har tillväxten varit särskilt stark i den kanske mindre kända men potentiellt större B2B-e-handeln - en trend som förväntas fortsätta. Avensias kunder inom sektorn inkluderar Ahlsell, Procurator och Menigo. Inom e- handeln är Avensias erbjudande särskilt lämpat för företag som är inriktade på omnichannel, dvs att erbjuda samma pris och produkter på mobil, webb och i butik. Den huvudsakliga målgruppen för Avensia är därför antingen e-handelsfokuserade företag med butiker (Kjell & Co, Lyko) eller traditionell B2C/B2B som går online (Ahlsell, Byggmax, Intersport).

Avensia ligger i framkant avseende ny e-handelsteknik. Exempelvis skapar bolagets SCOPE-teknik en applikationsliknande upplevelse med låga svarstider där prisvinnande Lyko.se är ett bra exempel. Låga svarstider är inte bara en trevlig funktion utan ökar även försäljningen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :