• No results found

1 Firma Föreningens företagsnamn är Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben ekonomisk förening.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 Firma Föreningens företagsnamn är Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben ekonomisk förening."

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stadgar

Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben Ekonomisk förening

Stadgarna antagna:

Stadgarna ändrade: 1994-07-29, 1994-08-10

1996-05-20, 1999-02-26, 2003-02-10

2004-09-01, 2005-02-16, 2006-10-23, 2009-06-11 2014-11-03

§ 1 Firma

Föreningens företagsnamn är Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen ska verka för en stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö med god kvalitet som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. Förskoleverksamheten för barn mellan 1-5 år sker i överensstämmelse med Montessoripedagogiken.

För den dagliga pedagogiska verksamheten ska föreningen anställa personal.

Förskolechefen ska i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet. Förskolan ska i övrigt uppfylla de krav som skolverket, länsstyrelsen, andra myndigheter och kommunala organ ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

Föräldrakooperativet drivs helt utan vinstsyfte.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Aktivt medlemskap påbörjas då barnet inträder i förskolans verksamhet.

Ett barns föräldrar äger samma rätt att representera i föreningen, dock med

gemensamt endast en röst. Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet ska vara medlem och får endast företräda en annan medlem om föreningsstämman inte beslutar annat. Aktivt medlemskap upphör när barnet inte längre deltar i förskolans verksamhet

(2)

Stadgar

Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben Ekonomisk förening

§ 5 Medlemsskyldigheter

Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat, dock högst motsvarande tre hela arbetsdagar per verksamhetsår:

• delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö

• delta vid planering av verksamheten och vid inköp av utrustning och förnödenheter

• medverka i gemensamma aktivitetsdagar och studier

• delta i styrelsearbete om behov finns

Om föreningsstämman inte har beslutat annat, ska styrelsen ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet ska fullgöras. Förskolechefens och den anställda

personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten ska beaktas. Alla medlemmar är också skyldiga att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Två fixardagar anordnas per termin (Lördagar eller Söndagar), dessa annonseras i början på terminen. En förälder måste närvara på minst en av dessa. Uppgifter delas ut senast en vecka före fixardagarna. Föräldrar som inte kan närvara kan få tilldelad en annan uppgift som motsvarar en dags arbete, detta ska utföras inom tre veckor.

§ 6 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 400 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7 Förskoleavgift

För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala förskoleavgift.

Förskoleavgiften beräknas per barn, och följer Lunds kommuns maxtaxesystem.

Förskoleavgiften avser innevarande månad.

Vid utebliven månadsinbetalning skickas en påminnelse efter 10 kalenderdagar. Har betalning ej skett inom 10 kalenderdagar efter påminnelsen utgår en administrativ avgift på 120 kronor och därefter dröjsmålsränta i sedvanlig ordning.

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur

föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till

föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

(3)

Stadgar

Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben Ekonomisk förening

Utesluten medlem ska betala förskoleavgift i max tre månader efter uteslutningen, om inte ny medlem antagits tidigare.

§ 9 Avgång

Medlemskap ska sägas upp skriftligen till styrelsen. Uppsägningstiden är tre månader. Styrelsen har rätt att medge tidigare avgång om särskilda skäl föreligger.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter samt högst fem styrelsesuppleanter. Mandatperioden för styrelseledamöter är tre terminer vid nyval och en termin vid omval. Som förälder till barn på Lilla Kuben har man skyldighet att åtaga sig styrelseuppdrag.

Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman, som också väljer ordförande för tiden fram till och med nästa ordinarie

föreningsstämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuell övrig funktionär. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens beslut ska protokollföras och delges

medlemmarna och personalen via protokollspärm på förskolan.

§ 11 Valberedning

Ordinarie föreningsstämma väljer två ledamöter för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. En ska vara sammankallande.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor samt en revisorssuppleant för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

(4)

Stadgar

Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben Ekonomisk förening

§ 15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorn ska senast två veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin berättelse till styrelsen.

§ 16 Ordinarie föreningsstämma

Föreningsstämman är beslutsför om minst hälften av antalet röstberättigade är närvarande. Beslut på stämman fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordinarie föreningsstämma hålls före mars månads utgång varje kalenderår. Kallelse till denna föreningsstämma ska utgå via post tidigast fyra veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före föreningsstämman.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Medlemsavgift.

10. Förskolesavgift.

11. Budget.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

13. Val av ordförande.

14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning.

17. Motioner och av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden.

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller

(5)

Stadgar

Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben Ekonomisk förening

föreningens stadgar.

§ 17 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma ska ske per post och genom anslag på föreningens anslagstavla. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma inkallas av styrelsen vid behov, eller då fler än hälften av

medlemmarna skriftligt begär en extra föreningsstämma. Andra meddelanden och kallelser till medlemmarna sker genom anslag på föreningens anslagstavla.

§ 18 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

Placeringspolicy för Lilla Kuben

Att förvalta kapital på ett bra sätt handlar mycket om att hitta en balans mellan risktagande och säkra investeringar.

Lilla Kubens kaptial skall göras räntebärande med högsta möjliga avkastning helst helt utan risktagande. Detta innebär att det kapital som inte behövs för den operativa verksamheten skall placeras på längre sikt i räntebärande papper med högre

avkastning än den ränta som fås på Plusgirot alt bakomliggande kontantkonto.

Eftersom mer än 500 000 kr inte bör finnas, med hänsyn till gällande bankgaranti, hos en och samma bank är det bra att alltid placera överskjutande kapital hos endera Riksgälden eller i premieobligationer.

Premieobligationer i serie om 20 st á 5000 kr kan säljas praktiskt taget när som helst utan direkt kapitalförlust. De har något högre ränta än Plusgirot men med en liten chans till vinst utöver den garanterade räntan vid serier om minst 20 st.

Ett bra sätt är också att binda pengarna i ett halvår, ett år eller längre då det kan uteslutas att de behöver användas. Vid placering med bindningstid skall alltid förvaltande bank och Riksgälden få konkurrera om räntesatsen. Detta förutsatt att

(6)

Stadgar

Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben Ekonomisk förening

sammanlagda kapitalet hos banken inte överstiger 500 000 kr. I så fall kan ytterligare en bank kontaktas.

Om vi antar att förväntningarna på gjorda placeringar infrias måste regler finnas för hur avkastningen används. En regel i Stiftelselagen anger att minst 80 % av

avkastningen skall delas ut eller användas för avsett syfte. Skulle således en större vinst inträffa på en obligation skall minst 80 % förbrukas senast under

nästkommande verksamhetsår enligt Lilla Kubens verksamhetsplan och med föreningens målsättningar.

§ 19 Kölista

En kölista för antagning av barn ska finnas upprättad. Vid antagningen ges företräde i första hand åt barn som har syskon på Lilla Kuben och i andra hand åt barn som har haft syskon på Lilla Kuben. Yngre syskon anmäls till kölistan i ordinarie ordning. Kölistan utgör stommen för antagningen av nya barn till Lilla Kuben.

Antagningen sker i övrigt med hänsyn till lämplig köns- och åldersfördelning bland barnen. Barn får upptas i kölistan så snart de fått ett personnummer. Ett barn vars föräldrar två gånger avböjt erbjudande om plats stryks från kölistan.

§ 20 Elever och elevplatser

Barn kan tas in i förskolans verksamhet tidigast den månad de fyller ett år. Barnet ska normalt sluta terminen innan det börjar skolan. Ansökan till förskolan ska vara skriftlig.

§ 21 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar ska beslut därom fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom.

Om samtliga medlemmar är närvarande och enhällighet råder om förändringen, kan beslut fattas på endast en föreningsstämma.

§ 22 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas av två på varandra följande föreningsstämmor med minst två veckors mellanrum. Vid den andra stämman måste två tredjedelars majoritet av de röstande vara för upplösningen av föreningen för att den ska gå igenom.

Om samtliga medlemmar är närvarande och enhällighet råder om upplösningen av föreningen, kan beslut fattas på endast en föreningsstämma.

(7)

Stadgar

Lunds Montessoriförskola Lilla Kuben Ekonomisk förening

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar tillfalla Lunds kommun. Dock ska medlemmarna först återfå sina insatser.

§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

References

Related documents

Svar: Styrelsen bad om ursäkt för detta samt informerade om att detta kommer att rättas till vid nästa häckvandring i augusti.. Återkommande trivsel synpunkt 1: Hantering

Underåsavägen, från Stenviksvägen söderut till Skytteviksvägen Åsa Villaväg, från Hultavägen norrut till Åsa Skogsväg.. Stämman beslöt att så

Årsredovisning 2018, Motionshäfte 2019 samt häfte med Frågor om styrelsens förvalting av SKB 2019, har skickats ut till samtliga fullmäktige, revisorer, hyresutskott och valberedning

I detta utskick bifogas dagordning, arbetsordning, valberedningens förslag till arvoden och val, årsredovisning, motioner och häfte med frågor om styrelsens förvaltning av SKB samt

Yellow markentreprenad utförde grundarbetet: bortagande av jordstenar, potthål med ”padda” viss vägkantsskärning samt dikning och ytterligare trummor vid Collins väg..

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges

Till justeringsmän, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, valdes Robert Allemyr, Candor och Patrik Sundsborn, ELFA.. § 5 Val av

Av denna framgår det att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar överskottet