• No results found

1(2) 2020-10-21 Dnr M2020/01052/R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1(2) 2020-10-21 Dnr M2020/01052/R"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(2)

2020-10-21 Dnr M2020/01052/R

Fortum Sverige AB Postadress Besöksadress Telefon/Fax Säte Stockholm

Org nr 556006-8230 BOX 3030

169 03 SOLNA

Rättarvägen 3, Solna Tel. +46 (0) 8 671 70 00 www.fortum.com

YTTRANDE FRÅN FORTUM SVERIGE AB

Fortum Sverige AB:s (Fortum) remissvar avseende uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, diarienummer M2020/01052/R.

Fortum har i remissmissiven daterad 2020-06-26 getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor” innehållande författningsförslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (ansvarsförordningen). Med anledning därav framför Fortum följande som sitt yttrande.

Säkerhet för ersättningsansvaret

Enligt 10 § i förslaget till ansvarsförordningen skall en innehavare av en kärnkraftsreaktor i drift ha en sådan ansvarsförsäkring som avses i 30 § lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Försäkringen ska uppgå till ett belopp som motsvarar 1 200 miljoner euro. Motsvarande bestämmelse finns i 11 § ansvarsförordningen gällande en innehavare av en kärnteknisk anläggning som inte är en kärnkraftsreaktor i drift.

I 30 § lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (ansvarslagen) anges att en innehavare av en anläggning ska ha en ansvarsförsäkring eller se till att annan ekonomisk säkerhet ställs som vid varje tidpunkt täcker ersättningsansvaret. Fortum tolkar förslaget till 10 § i ansvarsförordningen som en begränsning av den möjlighet som ges i 30 § ansvarslagen vad gäller den form av ekonomisk säkerhet som kan ställas, då 10 § ansvarsförordningen enbart hänvisar till att en innehavare av en anläggning ska ha en ansvarsförsäkring som täcker ersättningsansvaret. Fortum anser att ersättningsansvaret bör kunna täckas även med annan form av säkerhet än enbart genom ansvarsförsäkring. Vidare är Fortums uppfattning att en dylik inskränkning som nu föreslås i 10 § ansvarsförordningen inte är möjlig att göra då överordnad lag tillåter även andra former av säkerheter.

Kärnkraftsreaktor i drift

I förslaget till 11 § ansvarsförordningen hänvisas till en innehavare av en kärnteknisk anläggning som inte är en kärnkraftsreaktor i drift. Fortum anser att det i förslaget förblir oklart vad som avses med uttrycket kärnkraftsreaktor som är i drift respektive inte är i drift. Ett klargörande till denna del efterfrågas.

Regeringskansliet Miljödepartementet Christoffer Sheats

m.remissvar@regeringskansliet.se

(2)

2 (2)

2020-10-21

Fortum Sverige AB Säte Stockholm

Org. nr 556006-8230 Fördelning av ansvar och uppgifter mellan Riksgäldskontoret och Strålsäkerhetsmyndigheten

Enligt förslaget till ansvarsförordningen flyttas ansvaret för prövning av säkerheter samt godkännande av försäkring från Strålsäkerhetsmyndigheten och Finansinspektionen till Riksgäldskontoret. Fortum ser positivt på förslaget om fördelningen av ansvar och uppgift, med hänvisning till den motivering som anges i promemorian att det inom området kärnavfallsfinansiering nyligen skett motsvarande överföring av ansvar från Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgäldskontoret.

Överklagande

Enligt 28 § i förslaget till ansvarsförordningen ska ärenden enligt förordningen överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Fortum kan dela en del av de motiveringar som framförs i förslaget om att överklagan ska riktas till allmän förvaltningsdomstol, och inte till regeringen. Med hänvisning till det övergripande helhetsansvar som regeringen har för finansieringssystemet för kärnkraft, ställer sig Fortum dock något frågande till om detta är en ändamålsenlig förändring från det förslag som remitterades 2011, enligt vilket beslut enligt förordningen skulle överklagas till regeringen. För det fall att ifrågavarande bestämmelse inte ändras, anser Fortum att en särskild förvaltningsdomstol ska utses som handlägger samtliga överklaganden enligt ansvarsförordningen.

Ikraftträdande

Enligt förslaget ska ansvarsförordningen träda i kraft som tidigast redan den 1 januari 2021. I motiveringen anges dock att det mest troliga datumet för ikraftträdande är 1 januari 2022 men beredskap bör finnas om det skulle bli aktuellt med ett tidigare ikraftträdande. Med hänvisning till de synpunkter som getts i samband med tidigare remittering av förslaget 2011, påpekar Fortum att det är viktigt att förordningen träder i kraft vid ett årsskifte, eftersom ansvarsförsäkringar löper per kalenderår och tecknas normalt sett inte under pågående försäkringsperiod.

Fortum Sverige AB:s handläggare i detta ärende är bolagsjuristen Karen Zilliacus, e-post: karen.zilliacus@fortum.com, tel. 073-053 12 85.

Med vänlig hälsning FORTUM SVERIGE AB

Göran Hult

References

Related documents

IKEM vill understryka betydelsen av att utsläppshandelsdirektivet skapar lika spelregler för industrin i Europa och att det enskilda företaget har rätt att släppa ut växthusgaser

Denna handling har beslutats digitalt och saknar

Utredningens förslag skapar enligt vår bedömning förutsättningar för en effektivare och rättssäkrare vattenförvaltning. Vi vill särskilt framhålla följande förslag

 Östersunds kommun anser att ekonomiska resurser måste säkerstäl- las till de samiska företrädare, i synnerhet samebyar och samiska organisationer, så att de kan delta

personkretsen (8.4.2), att en ny grund för återkallelse införs om inte ett föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet följs (8.5.1) och att den som inte redovisar eller

Utredningens förslag innebär att en ny myndighet för psykologiskt försvar bildas och att den nya organisationen övertar de uppgifter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Att producenten får ta kostnaden för avfallshanteringen kan vara en viktig drivkraft för att minska avfallsmängder genom att från början designa giftfria. produkter som

Skolinspektionen har inga synpunkter på för- slaget, då det inte berör myndighetens verksamhet..