• No results found

Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-09-01 Dnr 2020/0494

Postadress/

Postal address Besöksadress/ Visiting address Telefon/ Telephone +46 8 700 13 00 E-post/ Email registrator@arbetsgivarverket.se Registreringsnummer 01-202100-3476

P.O. Box 3267 Sveavägen 44

SE-103 65 STOCKHOLM Webbplats/ Website

www.arbetsgivarverket.se Bankgiro 779-8131

m.remissvar@regeringskansliet.se Kopia till:

christoffer.sheats@regeringskansliet.se.

Förordning om ansvar och ersättning vid

radiologiska olyckor

(M2020/01052/R)

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i rubricerad förordning.

Då förslaget inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Tarja Nevala arbetsmiljöexpert

References

Related documents

Remissyttrande av Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (Ert dnr M2020/01052/R). Nacka tingsrätt, mark-

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder