• No results found

Bilaga 2, KS § 205

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 2, KS § 205"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 2, KS § 205/2016 Sidan 1 av 6

(2)

Bilaga 2, KS § 205/2016 Sidan 2 av 6

(3)

Bilaga 2, KS § 205/2016 Sidan 3 av 6

(4)

Bilaga 2, KS § 205/2016 Sidan 4 av 6

(5)

Bilaga 2, KS § 205/2016 Sidan 5 av 6

(6)

Bilaga 2, KS § 205/2016 Sidan 6 av 6

References

Related documents

 Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera ärendet med en motivering till sitt förslag till avslag på

Budget för befolkningsskydd och krisberedskap budgeteras till 0 tkr vilket beror på att detta program finansieras av statliga bidrag samt uttag ur civilförsvarsfond (sparade statliga

Inför kommunstyrelsens sammanträde ändras meningen på sida 4 i "Programbudget 2021 för kommunstyrelsens verksamhet" om verksamhetsändringen för städdelen av

Av vård- och omsorgskontorets utredning framgår att anledningen till att nämnden nu vill avveckla verksamheten är att insatsen daglig verksamhet inte lämpar sig för

Fullmäktige antar reviderad taxa för vissa upplåtelser på allmän plats och salutorg, i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-02..

För barn- och ungdomsnämnden totalt prognostiseras för helåret 2015 ett utfall i linje med budget, efter att hänsyn tagits till beräknade volymförändringar om 7,3 mnkr..

• Motionen av Anna Myrhed (C) angående redovisningen av jämförelse mellan skolor anses besvarad och avskrivs från vidare

Fullmäktige beviljar utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utökad budgetram för 2014 med 5 965 0000 kronor.. Fullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämndens utökad budgetram