• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om för-1 säkringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 a § I 1 kap. 16 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 8 kap.

6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för tjänstepensionsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

SFS 2019:773

Publicerad

den 26 november 2019

References

Related documents

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse3. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av

Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings- aktiebolag och livförsäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag. På regeringens vägnar

En understödsförening som avses i 7 § första stycket lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som inte uppfyller det krav på att kapitalbasen

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om försäk- ringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. På regeringens vägnar

i vissa fall inte gäller för försäkringsgivare från USA och bestämmelser om grupptill- syn finns i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om

Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag eller i försäkringsrörelselagen

11 § första stycket klass 10 försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska under- rättelsen

3 § Om en säkerhet som ska ställas enligt denna lag eller miljöbalken inte har godkänts av den till vars förmån den ställs, ska säkerheten prövas av länsstyrelsen. Borgen