• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om försäk- ringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1 kap.

6 a § Lagen är inte tillämplig på försäkringsföreningar som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar LENA MICKO

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342.

SFS 2020:662

Publicerad den 27 juni 2020

References

Related documents

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 9 kap. På regeringens vägnar

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

Bidrag lämnas inte om behovet kan till- godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).. På regeringens vägnar

6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för tjänstepensionsföretag

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

leverera läkemedel endast till den som har tillstånd till partihandel eller detaljhandel med läkemedel eller har anmält detaljhandel med vissa receptfria

bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och säkerställa att de delar av lokalerna där information och rådgivning om läke- medel, utbyte av

– utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap..