Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Download (0)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 11 a och 27 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha följande lydelse.

2 § Myndigheten ska i samverkan med myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. Myndigheten ska vidare tillsammans med de ansvariga myndigheterna genomföra en över- gripande planering av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera, sammanställa och rapportera resultatet av arbetet till regeringen.

11 a §1 Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman- ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför arbetet med att samman- ställa rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar från Säkerhets- polisen och Försvarsmakten om de incidenter som rapporterats in till de myndigheterna enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförord- ningen (2018:658).

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på olika nivåer och områden i samhället.

27 § Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och regioner. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2018:665.

SFS 2019:1070

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:1070 På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

Figure

Updating...

References

Related subjects :