• No results found

PAJALA KOMMUN Sektor Stöd och Omsorg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PAJALA KOMMUN Sektor Stöd och Omsorg"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

PAJALA KOMMUN

Sektor Stöd och Omsorg Ekonomiskt bistånd Förstagångsansökan Vad söker du hjälp till?

Försörjningsstöd och/eller Annat specifikt ekonomiskt bistånd:

______________________________________

Ansökan avser behov:

Månad: _______________________ eller specifik period/del av månad: _________________________________________

Personuppgifter

Sökandes namn Personnummer Civilstånd

Ensamstående Gift

Sammanboende

Medsökandes namn Personnummer

Adress Postadress

Sökandes telefonnummer Sökandes e-postadress

Medsökandes telefonnummer Medsökandes e-postadress

Hemmavarande barn

Antal dagar i hushållet/månad

Namn Personnummer Heltid

Deltid, antal dagar_____

Namn Personnummer Heltid

Deltid, antal dagar_____

Namn Personnummer Heltid

Deltid, antal dagar_____

Namn Personnummer Heltid

Deltid, antal dagar_____

Namn Personnummer Heltid

Deltid, antal dagar_____

Bostad

Hyresvärd Telefonnummer hyresvärd

Totalt antal boende i bostaden Antal rum Har du/ni bostadsbidrag?

Ja Nej Har ansökt Bostadsform

Hyresrätt Andra hand/ Bor hos föräldrar Bostadsrätt Villa/radhus Bostadslös Inneboende

Om du inte har eget kontrakt vem står för kontraktet?

(2)

Ev. God man / Förvaltare

Du som är arbetssökande - Bifoga planering från Arbetsförmedlingen samt sökta arbeten senaste 3 månaderna

Datum för inskrivning på Arbetsförmedlingen

Sökande

Medsökande

Kontaktuppgifter till handläggare på Arbetsförmedlingen

Namn:

Tfn:

Namn:

Tfn:

Finns planering hos Arbetsförmedlingen?

Om Ja, bifoga en kopia.

Ja Nej Ja Nej

Är du medlem i någon A-kassa?

Ja Nej Ja Nej

Kan du arbeta heltid?

Ja Nej Ja Nej

Du som arbetar - Bifoga anställningsbevis/registreringsbevis företag

Arbetsplats samt anställningsdatum

Sökande Medsökande

Anställningsform/Egen företagare Tjänstgöringsgrad (hel-/deltid) Ange datum för nästa löneutbetalning

Du som studerar - Bifoga studieplan samt beslut från CSN

Utbildningsform (Komvux, högskola, SFI, Lernia)

Sökande Medsökande

Studieomfattning (hel-/deltid )

Vilken period? Ange datum fr o m – t o m

OBS! Inför studieuppehåll ( t ex jul- och sommarlov) ska du också besvara frågorna under rubrikerna:

Du som är arbetssökande och/eller du som arbetar.

Du som är föräldraledig

Under vilken period är du föräldraledig?

Ange datum fr o m – t o m

Sökande Medsökande

Hur många dagar per vecka tar du ut ersättning?

(3)

Du som är / nyligen varit sjukskriven – Bifoga aktuellt läkarintyg

Period med sjukskrivning:

Sökande Medsökande

Är det sjukskrivning på hel- eller deltid?

Har du rätt till sjukpenning?

Du som har Pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning

Har du äldreförsörjningsstöd/bostadstillägg från Pensionsmyndigheten Ja Nej Har ansökt Har du bostadstillägg från Försäkringskassan Ja Nej Har ansökt

För att kunna göra en bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd måste uppgifter om din ekonomi styrkas. Vissa inkomster undantas helt eller delvis vid beräkningen av ekonomiskt bistånd, du skall dock uppge hushållets samtliga inkomster.

Inkomst - Samtliga inkomster skall styrkas med inkomstspecifikation..

(saknas inkomst, markera med streck/nollor) Datum Belopp

sökande Belopp

medsökande Datum Belopp

sökande Belopp medsökande

Lön efter skatt A-kassa/Alfa-kassan

Sjukpenning Aktivitetsstöd,

etableringsersättning

Föräldrapenning Inkomst vid

studier/CSN Barnbidrag/

Studiebidrag Livränta/

Tilläggsförsäkring/

AFA Bostadsbidrag/

Bostadstillägg

Omvårdnadsbidrag/

Barnpension

Underhållsstöd Pension

Svensk/utländsk Sjuk-/aktivitets-

ersättning Skatteåterbäring

Skolungdoms inkomst av arbete

Annan inkomst, t ex arv, vinst, gåvor, skadestånd

Sökande Medsökande

Väntar du någon ny inkomst inom de närmsta 30 dagarna? Ja Nej Ja Nej

(4)

Utgifter - Samtliga utgifter ska styrkas med faktura/kvitton eller kostnadsförslag.

Kr/månad

Sökande Kr/månad

Medsökande Hyra/Boendekostnad

Hushållsel Hemförsäkring

Fackavgift/A-kasseavgift

Läkarvård/Vårdkostnader/Tandvård Uttag receptbelagda medicin som ingår i högkostnadsskyddet

Barnomsorg Arbetsresor Internet Övrigt

Tillgångar

Bankmedel/

sparade medel

Belopp/Värde

Fonder/aktier

Bil/Båt Bilmärke och årsmodell: ________________________________

Behöver du bilen i arbetet? Ja Nej Bostadsrätt/fastighet

Fritidshus/husvagn

Skoter Skotermärke och årsmodell:

Släpvagn Märke och årsmodell:

Häst/Renar Antal:

Övrigt

Utbetalning

Om bistånd beviljas vill jag/vi att den utbetalas till:

Bankkonto: ________________________________

Bank: _____________________________________

Clearingnummer: _______________________________________

Kontoinnehavare: _____________________________

(5)

Övriga upplysningar

Är det något övrigt du vill lämna upplysningar om? Vid tolkbehov uppge språk. Söker du bistånd till något speciellt ändamål?

Bifoga följande handlingar med ansökan:

• Underlag på inkomster tre senaste månaderna

• Underlag på utgifter tre senaste månaderna

• Den senaste inkomstdeklarationen

• Kontoutdrag tre månader bakåt i tiden samt kontoöversikt som visar alla konton/bankmedel

• Sökta arbeten senaste tre månaderna om du är arbetssökande

• Läkarintyg vid sjukskrivning

• Hyreskontrakt

• Vid egen fastighet fyll i bilaga boendekostnad

OBS! För att påskynda handläggningstiden kan du se till att ansökan är fullständigt ifylld och att behövligt underlag lämnas in med ansökan. Behöver vi begära in kompletteringar fördröjs handläggningstiden med 1-2 veckor. Om nödvändigt underlag inte alls inlämnas avslås ansökan.

Kontakt

Du kan kontakta socialsekreterare mån-fre på telefontid kl. 8.30-9.30 via växeln 0978-120 00 eller ta kontakt via e-postadress: myndighetsgruppen@pajala.se

Försäkran och underskrift

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är sanningsenliga och fullständiga. Jag är medveten om att jag

omedelbart måste anmäla förändringar till socialtjänsten. Om jag får ekonomiskt bistånd genom felaktiga eller vilseledande uppgifter kan jag bli återbetalningsskyldig enligt 9 kap. 1 § socialtjänstlagen och polisanmäld för bidragsbrott enligt 6 § bidragsbrottslagen. Jag tillåter att uppgifterna i min ansökan kontrolleras. Kontrollen görs vanligtvis hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassa, Ttransportstyrelsen, CSN och Skattemyndigheten.

Jag/vi har tagit del av ovanstående information:

Ort och datum

Sökande, namnteckning Namnförtydligande

Medsökande, namnteckning Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten

References

Related documents

Anslag och andra tillgängliga medel drygt 70 miljarder varav. • 35 miljarder för arbetslöshetsersättning

Redovisningen innehåller resultat för perioden 2014-01-15 – 2014-02-28 beträffande antal ansökningar och antal bifall respektive avslag, fördelade på olika avtalsområden,

Utbildningen ger en bred grund för rekrytering till en militär anställning men inte minst ger den också en allmän samhällsnytta.. Den inter- nationella verksamheten som det

Utgångspunkten för vårt arbete är alltid att du ska göra det du kan själv och att vi arbetar stödjande, vi tar inte över och gör saker åt dig utan du gör det du klarar och

Om samtycke inte kan inhämtas får direktåtkomst i sammanhållen journalföring endast ske om nödsituation föreligger och vårdgivaren bedömer att patientjournal från

En framtida studie skulle däremot kunna genomföras med en kvantitativ metod för att undersöka konsekvenser i liknande fall genom insamling eller analysering av kvantitativa data,

Detta ger också möjlighet att på ett ”naturligt” sätt öka förståelsen för den enskilde flyktingens situation vilket väsentligt underlättar möjligheterna till en

De olika organisationerna använder sig ibland av samma begrepp men har olika tolkningar av detsamma, vilket leder till missförstånd och oklarheter i de fall där samverkan

I samband med införandet av bilpool på dessa orter avyttrades, skrotades eller flyttades (inom Arbetsförmedlingen) samtliga egenägda bilar, och ersattes med bilpoolsbilar. Totalt

Det huvudsakliga uppdraget är att erbjuda arbetsförberedande stöd, ofta i samverkan med Arbetsförmedlingen, till försörjningsstödstagare för att bli självförsörjande

Det är då viktigt att handläggarna på myndigheterna får veta vad som inte fungerar och kan arbeta med klienten för att denne sedan ska kunna komma tillbaka till KrAmi.. KrAmi

Kostnaderna för stöd och matchning uppgick till cirka 1,3 miljarder kronor i utbetalade leverantörskostnader för år 2017. I

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom pågående utredning se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam och tillkännager detta

Jakten behövs för att skydda fisket och därmed behövs även fortsatta möjligheter till handel. Regeringen bör därmed ta fram en strategi för hur den har tänkt agera för att

återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att arrendatorer får möjlighet att friköpa historiska arrenden och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer

▪ Jag förbinder mig att till Socialtjänsten anmäla förändringar beträffande uppgifter som lämnats i denna ansökan och som kan påverka min rätt till ekonomiskt bistånd. ▪

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under flera år haft uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser

Du måste söka alla typer av arbeten inom pendlingsavstånd vilket är hela Skåne. Att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande är ett krav för att

Förtroendebalans bland dem med åsikt avser andelen som svarat ’mycket’ eller ’ganska stort förtroende’ minus andelen som svarat ’mycket’ eller ’ganska litet

När det kommer till övriga aktiviteter på arbetsförmedlingen har det handlat mer konkret om arbete och om att söka arbete, men intervjupersonerna i studien beskriver det som

För informant 4, som är 20+, och som arbetat på Arbetsförmedlingen i lite mer än ett år, är karriärmöjligheter så viktigt att om inte det finns möjlighet till att

Enligt förslaget kommer de jobbcoacher som träffar avtal med Arbetsförmedlingen att få sin ersättning helt och hållet från myndig- heten. Myndigheten för inte heller över

Syftet med samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen är att få ut bästa möjliga resultat av Botkyrka kommuns och Arbetsförmedlingens insatser för att fler