Konsument verket • KO

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Konsument verket • KO

Remissyttrande

Datum Vårt Dnr 2020-04-22 2020/319

Ert Dnr

I2020/00777/E

Infrastrukturdepartementet

Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Konsumentverket har inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I

handläggningen har också föredragande vej amhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

An a Stjärnhem" Vikström

Be uta e Föredragande

Postadress Fakturaadress

Besöksadress

Telefon/Fax

E-post/webbadress

Bankgiro Org.nr Box 48 FE 64

Tage Erlandergalan 8A

0771-42 33 00

konsumentverket@konsumentverket.se

5050-2806 202100-2064 651 02 Karlstad 838 73 Frösön

054-19 41 95

ynvw.konsumentverket.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :