• No results found

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (promemoria)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (promemoria)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr

2020-06-25 RR 2020-150 U2020/03513/S

Postadress Webbplats E-post 1/1 Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Utbildningsdepartementet

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter

försöksverksamheten (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/03513/S, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

References

Related documents

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Pernilla Lundqvist

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Pernilla Lundqvist

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget till kompletterande nationella bestämmelser inte får effekter av sådan betydelse för företag att

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette