• No results found

Verksamhetsberättelse SFMG 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Verksamhetsberättelse SFMG 2017"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse 2017

Sid 1 (2) Verksamhetsberättelse 2017

• Styrelsen har under året utgjorts av:

Anna Öfverholm, Göteborg, ordförande

Sofia Thunström, vetenskaplig och facklig sekreterare Anna Erlandsson, ekonomiansvarig

Magnus Burstedt, Umeå, ledamot Rebecka Pestoff, Linköping, ledamot Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör

• Ämnesmötet för kliniska genetiker anordnades 26-27 januari i Lund. I anslutning till

detta hölls också föreningens årsmöte.

• Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten per telefon.

• Vi har nu tre SPUR-inspektörer; Samuel Gebre-Mehdin, Magnus Nordenskiöld, Cecilia

Hulthe. Dessa ska vara utbildade och klara för inspektion from Q2, 2018. Vi uppmanar verksamheterna i landet att begära inspektion.

• European DNA Day Essay Contest 2018 är en uppsatstävling för gymnasieelever, den

finns i USA och Europa, ESHG är värd här. Vi försöker införa tävlingen i Sverige men det finns ingen enkel kanal in i skolvärlden. Under 2019 provar vi modellen att sprida info till skolor genom våra egna nätverk som ett första steg att se om intresse finns.

• Styrelsen har gett Erik Iwarsson, Stockholm, i uppdrag att göra ett utkast till nationell

riktlinje för när vi utreder patienter och familjer med låg risk för genetisk sjukdom. Tanken är nationell en riktlinje som förankrats i förening och verksamheter och som även kan användas av GMS-etik och GMS-RD.

• SFMG har under året svarat på diverse förfrågningar och remisser från Svenska

läkarförbundet, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Svenska läkaresällskapet. Ordförande eller styrelsen svarar eller skickar vidare till lämpliga personer t ex studierektorer eller verksamhetschefer.

• SFMG arbetsgrupp för onkogenetik har under året initierats sitt arbete. Grunden för

detta lades vid ett internat på Stora Brännbo i Sigtuna 29-30/3. Detta möte gästades av Helena Brändström som är samordnare för nationella vårdprogram vid RCC (Regionalt Cancer Centrum) i samverkan. Arbetsgruppen tog på sig att vara remissinstans för samtliga vårdprogram för cancer som tas fram i Sverige. Under året har

(2)

Verksamhetsberättelse 2017

Sid 2 (2)

pankreascancer, bröstcancer, malignt melanom, cancer i hjärna och ryggmärg, och lungcancer. För ovanligare diagnoser har istället riktilinjer utformats som publicerats på SFMGs hemsida för paragangliom,ärftlig ventrikelcancer och TP53. Medlemmar i gruppen har föreläst om ärftlig cancer och medverkat i olika artiklar bland annat i svensk kirurgisk tidskrifte. Årets onkogenetiska möte arrangedes i november i Linköping. Vidare har förslag utformats för enhetliga genetiska analyser avseende bröst/ovarialcancer samt kolorektalcancer

• Utbildningsgruppen har på uppdrag av årsmötet 2017 utarbetat ny version av

utbildningsprogram för sjukhusgenetiker med syfte att möjliggöra utbildning till SG i annan genetisk laboratorieverksamhet än klinisk genetisk verksamhet.

• Under 2017 besöktes föreningens webbplats http://sfmg.se totalt 8293 gånger av 4779

unika besökare. Det innebär för första gången en minskning på ett par procent jämfört med föregående räkenskapsår. Andelen besök från mobila enheter (telefoner, tablets) fortsatte att öka, och utgjorde under året 25% av samtliga sidbesök. Totalt 15% av besöken var från utlandet, med flest utländska besökare från USA. Utöver startsidan var den mest besökta sidan även detta år riktlinjerna avseende hematologisk genetik (937 sidvisningar).

• Examination av sjukhusgenetiker: Maria Sobol, Uppsala examinerades i Umeå i

november 2017

• Examination av genetisk vägledare: Karin Svensson, Lund, examinerades i Linköping i

november 2017

• Antalet medlemmar i SFMG i december 2017 var ca 100 st. (71 st SFMG, 30 st

SLF/SFMG)

References

Related documents

Innehållet i detta vårdprogram om kvinnlig urininkontinens grundar sig på skrifterna, ”Behandling av urininkontinens” utgiven av SBU – Statens beredning för medicinsk

Även patienter som är unga eller inte är i behov av inneliggande rehabilitering kan vara aktuell för utskrivning till hemmet.. • Utskrivningskriterierna (afebril,

I övrigt hjälper personalen på biblioteket till med översättning av blanketter och annan samhällsinformation som de boende får från bland annat Migrationsverket.. Biblioteket

I övrigt hjälper personalen på biblioteket till med översättning av blanketter och annan samhällsinformation som de boende får från bland annat Migrationsverket.. Biblioteket

Karlsborg tillsammans med många andra kommuner i Sverige kan bereda plats och erbjuda ett bra mottagande för de människor som, i flykt från våld och oroligheter i sina

Som exempel kan nämnas samordnaren för statens insatser inom området psykisk ohälsa där det finns en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om satsningen som grund

Kort version av regionalt vårdprogram – Förvärvad ryggmärgsskada hos vuxna och barn, rehabilitering och uppföljning..

Helena Brändström är gruppens kontakt och stöd på RCC och deltar i våra möten, ansvarar för