• No results found

Full gas mot en (o)hållbar framtid

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Full gas mot en (o)hållbar framtid"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

I början av 2000-talet knöts det stora förhoppningar till bränsleceller och vätgas. Inte minst bilindustrin utlovade att bränsleceller skulle möjliggöra bi-lismens fortsatta utbredning. Det formulerades till och med en ekologiskt mo-dern utopi om en framtida vätgasekonomi vari energianvändningen kunde öka utan att ge upphov till förödande växthusgaser. Men tekniken kan inte bara vara del av bilar, den kan också användas på helt andra vis tillsammans med förnyelsebara energikällor i decentraliserade energisystem. I föreliggande av-handling undersöks hur bränsleceller och vätgas beskrivits som delar i olika typer av framtida energisystem 1978 – 2005. Avhandlingens empiri undersöks tillsammans med teorier om utopier och förväntningar på teknik samt tidigare forskning om svensk energi- och miljöpolitik.

Avhandlingen är indelad i kronologiskt strukturerade kapitel vilka länkas samman av platåer. I analysen av den historiska förändringen från visionerna om vätgassamhällen till en vätgasekonomi diskuteras hur tekniska, ekonomis-ka, miljörelaterade och säkerhetsmässiga förväntningar skapades med hjälp av starka metaforer som vatten, vägkartan och marknaden.

Martin Hultman är verksam vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet. Detta är hans doktorsavhandling

Linköping Studies in Arts and Science No. 521 Tema teknik och social förändring

Linköpings universitet Linköping 2010

Martin Hultman

Full gas mot en (o)hållbar framtid

Förväntningar på bränsleceller och

vätgas 1978 - 2005 i relation till

svensk energi- och miljöpolitik

Martin Hultman

Full gas mot en (o)hållbar fr

(2)

I början av 2000-talet knöts det stora förhoppningar till bränsleceller och vätgas. Inte minst bilindustrin utlovade att bränsleceller skulle möjliggöra bi-lismens fortsatta utbredning. Det formulerades till och med en ekologiskt mo-dern utopi om en framtida vätgasekonomi vari energianvändningen kunde öka utan att ge upphov till förödande växthusgaser. Men tekniken kan inte bara vara del av bilar, den kan också användas på helt andra vis tillsammans med förnyelsebara energikällor i decentraliserade energisystem. I föreliggande av-handling undersöks hur bränsleceller och vätgas beskrivits som delar i olika typer av framtida energisystem 1978 – 2005. Avhandlingens empiri undersöks tillsammans med teorier om utopier och förväntningar på teknik samt tidigare forskning om svensk energi- och miljöpolitik.

Avhandlingen är indelad i kronologiskt strukturerade kapitel vilka länkas samman av platåer. I analysen av den historiska förändringen från visionerna om vätgassamhällen till en vätgasekonomi diskuteras hur tekniska, ekonomis-ka, miljörelaterade och säkerhetsmässiga förväntningar skapades med hjälp av starka metaforer som vatten, vägkartan och marknaden.

Martin Hultman är verksam vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet. Detta är hans doktorsavhandling

Linköping Studies in Arts and Science No. 521 Tema teknik och social förändring

Linköpings universitet Linköping 2010

Martin Hultman

Full gas mot en (o)hållbar framtid

Förväntningar på bränsleceller och

vätgas 1978 - 2005 i relation till

svensk energi- och miljöpolitik

Martin Hultman

Full gas mot en (o)hållbar fr

References

Related documents

• tillväxt leder inte (automatiskt) till fler eller bättre välfärdstjänster (kort sagt därför att priset för dessa tjänster stiger i samma takt som tillväxten, det s

Riksdagens miljömål för Östersjön är inte helt entydigt: önskar man mins- ka kväveutsläppen till Östersjöns kuster söder om Ålands hav eller anser man att en minskad

De ska klara sig själva och texten uppmanar att inte vara beroende av någon man men samtidigt beskrivs också hur kvinnan är den som gör allt för sin man och även ge upp

We have extensively evaluated our implementation and demonstrated that it is possible and feasible to use compressed IPsec to secure communication between sensor nodes and hosts in

En sammanställning av resultaten från mikrobiologisk och kemisk analys visar att de ytor som har kunnat torka fritt har högre grad av påväxt och dessa ytor har också oftast högre

beskrivit att de har använts sig av. En av lärarna, lärare J, har med sina elever skapat en egen återvinningsstation i klassrummet för att eleverna ska kunna sopsortera i vardagen.

(Biogasportalen, u.d...

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

(Waltz, 1997, s 916) citerar Steven Weinbergs synpunkt att vikti- gast för att föra vetenskapen framåt är de teorier som vi bestämmer oss för är värda att ta på allvar, inte

Vi vill bidra till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin genom att underlätta för en hållbar samhällsomvandling med bibehållen (och stärkt) konkurrenskraft

06 Jönköpings län 07 Kronobergs län 08 Kalmar län 09 Gotlands län 10 Blekinge län 12 Skåne län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 17 Värmlands län 18 Örebro län

Lufthansa arbetar även med att förändra hur transporten på marken (bilar, lyftkranar osv.) använder bensin och diesel. Tillsammans med ett tyskt universitet har de kommit på en

Huruvida hållbarhet i marknadsföringen påverkar konsumenterna på det sätt företaget önskar samt om företagets hållbarhetsengagemang är väl återspeglat

Män som arbetar i kvinnodominerade yrken ska inte bara göra samma uppgifter som sina kvinnliga kollegor, utan förväntas även göra sådant som kvinnor normalt

Här kan man som lärare naturligtvis inte komma och kräva att de ska läsa för sina barn, men som lärare skulle man kanske kunna uppmuntra föräldrarna att köpa eller gå

Anledningen till detta tror de beror på att kvinnor oftast är hemma under en längre tid när de fått barn vilket gör att de får ett avbrott i karriären under den tid som de är

Bild 7: Jag har även i det andra temat för analysen valt att undersöka samma kvinna från de olika tidningarnas perspektiv. I det här fallet, nämligen Annika Falkengren, chef på

Kapitlet börjar med en analys av anteckningar från de första nätverksmötena inom SamVäte och diskussionerna om vilket samhälle vätgas och bränsleceller skulle knytas till för

Här utformas utbildningen efter dina behov och förutsättningar och ger dig en möjlighet att gå vidare till annan fortsatt utbildning eller till arbete. På individuellt alternativ

- Inköp av planerings- och utbildningstjänster från Ålands gymnasium för genomförande av projektet - Planering och kartläggning av ett utbud av korta utbildningsalternativ,

Egentliga Östersjön.. Svenska kvävereduktioner vid kostnadseffektiva reduktioner till alla länders kuster söder om Ålands hav respektive till Egentliga Östersjön. Den

Nu kommer jag att generalisera lite: vi vill inte betala skatt för gemensam välfärd, men kräver att den ska fungera när ”jag” eller mina barn och gamla i min närhet

Istället för att bidra till en positiv arbetsmiljö med mindre stress beskriver medlemmarnas avslutande kommentarer en situation där ny teknik gör att ”Det har blivit så mycket