• No results found

VA-utredning, Ekeby 1:156

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VA-utredning, Ekeby 1:156"

Copied!
13
0
0

Full text

(1)

VA-utredning, Ekeby 1:156

Ekeby, Knivsta kommun PM

Utredning 2014-06-27

Revideringsdatum: 2016-11-22 Uppdragsgivare: Idun Invest AB

Upprättat av: Anna Thorsell Reviderad av: Erika Hagström Konsult: Structor Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 trappor 753 20 UPPSALA

Tel. 018-888 08 50

(2)

Innehåll

1. Bakgrund ... 2

2. Befintlig situation ... 2

2.1. Dagvatten ... 3

2.2. Spillvatten och vatten ... 3

3. Geologi ... 4

4. Efter exploatering ... 5

4.1. Höjdsättning ... 5

4.2. Dagvatten ... 6

4.3. Spillvatten och vatten ... 8

4.4. Beräkningar ... 8

5. Övriga ledningar ... 11

5.1. El ... 11

5.2. Fiber/tele ... 12

6. Bilagor ... 12

(3)

1. Bakgrund

Fastigheten Ekeby 1:156 i Alsike i Knivsta kommun ska exploateras av Idun Invest AB. I dagsläget består fastigheten av obebyggd mark med skog och gräs och är ca 2 ha stor. Ett tjugotal bostäder planeras att byggas, med lokalgata samt öppna ytor för lek och sociala aktiviteter. Till dessa bostäder ska anslutning ske för vatten och spillvatten. Dagvatten omhändertas lokalt och släps i det närliggande vattendraget Pingla Ström. Exploateringen får inte tillföra något ökat flöde till Pingla ström öster om Ekeby 1:156.

Figur 1: Placering Ekeby 1:156 Alsike, Knivsta kommun, kartbild från hitta.se

2. Befintlig situation

Ekeby 1:156 består av obebyggd skogs- och gräsmark där dagvatten omhändertas lokalt med infiltration. Öster om området går Finnvretsvägen samt Banverkets järnvägsspår.

Efter kontakt med Åke Sjögren på Roslagsvatten vid dagvattenutredningens

framtagande 2014 framgick det att övrig exploatering i området är idag osäker. Det finns funderingar på att utvidga järnvägen till fyra spår, samt eventuellt bygga en ny station i Alsike och eventuell ny bebyggelse utöver Ekeby 1:156.

Ekeby 1:156

(4)

2.1. Dagvatten

I dagsläget sker avrinning till Pingla ström öster om fastigheten. Stor del av dagvattnet antas dock omhändertas lokalt genom infiltration i naturmarken. Inga översvämningsproblem är kända i dagsläget. Områdets topografi leder avrinningen mot Pingla ström. Recipient nedströms Pingla ström är Garnsviken som är en del av Mälaren.

Figur 2: Befintlig situation med fastighetsgränser.

2.2. Spillvatten och vatten

I dagsläget finns ingen VA-anslutning till fastigheten. Ekeby 1:156 ligger utanför Knivsta kommuns verksamhetsområde. Föreslagen anslutningspunkt för spillvatten och vatten är belägen på östra sidan av järnvägen ca 50 meter söder om fastigheten vid Boängsvägen, se Figur 2.

(5)

3. Geologi

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarten inom Ekeby 1:156 av morän (grå), lera (gul) och berg (röd), se Figur 3. I de delar där det finns morän anses LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) vara möjligt.

Längs den västra sidan av järnvägen och Källdalsvägen där vatten och

spillvattenledningar ska förläggas fram till anslutning på befintliga ledningar består marken av lera hela sträckan.

Geotekniska undersökningar kommer att krävas för att ta reda på jordens stabilitet och permabilitet. När permabiliteten är känd kan beräkningar göras för hur stor volym som teoretiskt kan infiltrera.

Sprängning av berg kommer förmodligen krävas i områdets sydvästra delar för anläggning av planerade bostäder.

Figur 3: Jordartskarta från SGU:s databas.

(6)

4. Efter exploatering

Vid exploatering planeras 20 stycken herrgårdsvillor att byggas inom Ekeby 1:156.

Varje individuell bostad består av ett bostadshus med en takarea på ca 65 m2, samt ett förråd med en takarea på ca 20 m2. I mitten av området kommer gemensam odlingsmark och ett växthus att anläggas för odling och sociala sammankomster.

4.1. Höjdsättning

Höjdsättningen efter exploatering bör generellt följa dagslägets topografi. Där

markytan lutar starkt från väster till öster. Höjdsättning av området bör utformas så att dagvatten från tomtmark och lokalgata leds mot öppna, gräsbevuxna diken med kupolsilar.

Figur 4: Planerade VA-ledningar i plan inom Ekeby 1:156.

(7)

4.2. Dagvatten

Dagvatten från Ekeby 1:156 ska även efter exploatering ledas till Pingla ström, se Figur 5, öster om fastigheten. Flödet till Pingla ström ska inte påverkas efter exploateringen därför måste fördröjning ske innan dagvattnet släpps till recipient.

Figur 5: Pingla ström öster om Ekeby 1:156, kartbild från hitta.se.

Fördröjning och infiltration kommer att ske med hjälp av gräsbevuxna diken och

infiltrationsstråk dit dagvattnet leds. I dikenas lågpunkter placeras brunnar med kupolsil för att via ledningssystem leda dagvattnet till ett eventuellt större magasin, innan reglerat utsläpp sker till Pingla ström.

Med tanke på den mängd grönytor som finns och längden på dikena kan behovet av ett eventuellt större magasin utredas när permabiliteten i marken är fastställd.

4.2.1. Diken

Dikena är tänkta att placeras strax utanför tomtmark i den utsträckning det är möjligt. Dikena ska vara gräsbevuxna och ha en flack lutning för att öka rinntiden och därmed fördröjning och infiltration. Ett stenkistemagasin kan anläggas under dikena för att underlätta infiltration.

En dräneringsledning i botten på stenkistemagasinet kan vid större regn underlätta flödet från dikena till ett eventuellt större magasin. Förslag på utformning av diken visas i Figur 6.

Mellan gata och tomt förslås mindre diken/infiltrationsstråk enligt Figur 7 dit dagvatten från tomtmark leds för tomt 1-12. Detta eftersom tomtmarken lutar inåt gatan. Det större diket

Pingla ström

(8)

bakom tomterna 6-12 fungerar då som ett avskärmande dike för sluttningen sydväst om dessa tomter.

Figur 6: Typsektion dike.

Figur 7: Ett långsmalt infiltrationsstråk gömmer sig under gräset mellan gatans stödremsa och den nyplanterade häcken.

(9)

4.2.2. Extrema regn

Vid extrema regn så som 50- och 100-års regn kan ett stort flöde uppstå från det högre skogspartiet väster om fastigheten. Diket i fastighetsgräns mot väster kan då lämpligtvis dimensioneras större än övriga diken för att undvika översvämning av tomtmark.

4.3. Spillvatten och vatten

Efter exploatering har Roslagsvatten föreslagit ny anslutningspunkt för vatten och spillvatten på östra sidan av järnvägen i höjd med vändplanen på Finnvretsvägen.

Idun Invest AB ansvarar för och kommer efter exploateringen att äga ledningarna inom fastighetsgräns. De tillhandahåller även handlingar och ansvarar för förläggning av spillvatten- och vattenledningarna från fastighetsgräns fram till anslutningspunkt.

Efter exploateringen kommer ägandet av ledningarna från fastighetsgräns övergå till Knivsta kommun.

Efter exploateringen kommer spillvattnet från de nya fastigheterna på Ekeby 1:156 ledas med självfall under järnvägen till den nya anslutningspunkten. Exakt placering och utförande av korsningen med järnvägen är i dagsläget under utredning.

Vattenledningen från anslutningspunkten fram till Ekeby 1:156 kommer förläggas som en V110 PE. Inom området kommer V63 PE förläggas med redundans i lokalgatan. Servisanslutningar till byggnader utförs med S110 PP och V32PE. Om det ska finnas en brandpost inom det nya bostadsområdet Ekeby 1:156 kommer V110 PE behöva förläggas hela sträckan fram till brandposten.

Avsättningar görs längs den nya ledningssträckan mellan ny bebyggelse och korsningen med järnvägen inför framtida anslutningar till befintliga fastigheter, däribland Ekeby 1:338, Ekeby 1:297 m.fl.

4.4. Beräkningar

Flödesberäkningarna för dag- och spillvatten är utförda enligt Svensk Vattens publikation P90, indata för beräkningarna redovisas i Tabell 1. Beräkningarna är utförda utan hänsyn till eventuell infiltration eller fördröjning inom tomtmark.

4.4.1. Beräkningar dagvatten

Beräkningarna nedan är baserade på illustration till programhandling 2016-09-29, och är därmed endast ungefärliga.

Tabell 1: Tillrinningsdata ur Svenskt Vattens beräkningskalkyl P90 Bilaga 2.

Tillrinning 2 år Tillrinning 5 år Tillrinning 10 år

Z värde 18 - Z värde 18 - Z värde 18 -

Återkomst tid 24 mån Återkomst tid 60 mån Återkomst tid 120 mån

(10)

Varaktighet 10 min Varaktighet 10 min Varaktighet 10 min Regnintensitet 129 l/s ha Regnintensitet 173 l/s ha Regnintensitet 219 l/s ha

Beräknad avrinning före exploatering redovisas nedan i Tabell 2. Före exploatering består hela ytan av naturmark. Generell avrinningskoefficient för hela ytan har satts till 0,1.

Tabell 2: Avrinning från Ekeby 1:156 före exploatering.

Yta Area [m2] Φ [-] AreaRed [m2] Q 2år [l/s] Q 5år [l/s] Q 10 år [l/s]

Skogsmark 20 000 0,1 2000 25,8 34,6 43,8

Totalt 20 000 0,1 2000 25,8 34,6 43,8

Beräknad avrinning från Ekeby 1:156 efter exploatering är baserad på illustration till programhandling 2016-09-29 redovisas nedan i Tabell 3.

Tabell 3: Avrinning från Ekeby 1:156 efter exploatering.

Yta Area [m2] Φ [-] AreaRed [m2] Q 2år [l/s] Q 5år [l/s] Q 10 år [l/s]

Hustak 2 090 1,0 2 090,0 26,9 36,1 45,8

Hårdgjort 6455 0,8 5 164,0 66,6 89,3 113,2

Gräs 11 455 0,1 1 145,5 14,8 19,8 25,1

Totalt 20 000 - 8 399,5 108,3 145,3 184,1

Då flödet till Pingla ström ej får förändras efter exploatering kommer utgående flöde av dagvatten från Ekeby 1:156 sättas till det beräknade flödet före exploatering. Vid ett 10-års regn i 10 min är det ca 44 l/s, se Tabell 2. Erforderlig lagringsvolym som krävs vid 2, 5 respektive 10 års regn redovisas i Tabell 4.

Tabell 4: Erforderlig magasinsvolym.

2 års regn 5 års regn 10 års regn

Inflöde 108,3 145,3 184,1

Utflöde [l/s] 25,8 34,6 43,8

Lagringsvolym [m3] 57 76 99

Den totala lagringsvolymen som krävs vid 2, 5 respektive 10 års regn visas i Figur 8.

Ett 10-års regn med varaktighet på 10 min ger en erforderlig lagringsvolym på ca 100 m3.

(11)

Figur 8: Tillrinningskurvor vid 2-, 5- och 10 års regn i 10 min.

4.4.2. Beräkningar spillvatten

Beräkningarna för spillvatten flödet från Ekeby 1:156 är baserat på skiss från Idun Invest AB daterad 2016-09-29 med 20 villor. I varje villa beräknas det bo i snitt 4 personer.

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 = 4 ∙ 20 = 80 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟

Det beräknade spillvattenflödet för ca 100 anslutna personer är 5 l/s, enligt figur 4.1 i Svenskt Vattens publikation P90, se Figur 9.

-20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Volym [m3]

Tid [min]

2 års regn 5 års regn 10 års regn

(12)

Figur 9: Dimensionerande spillvattenflöde för 100–1000 anslutna personer, källa Svenskt Vattens publikation P90.

Med ett dimensionerande flöde på 5 l/s och minst en 5 ‰ lutning på självfallsledningen föreslås ledning S160 PP inom Ekeby 1:156. Vid fastighetsgräns föreslås självfallsledningen övergå till dimension S200 PP.

Ny ledning S200 PP proppas i den norra änden för att möjliggöra spillvattenanslutning vid eventuell exploatering norr om Ekeby 1:156.

5. Övriga ledningar

Underlag för övrig media i området har begärts in från Ledningskollen, och i området finns befintliga el-, tele- och fiber-ledningar. Befintlig ledningsdragning för el och fiber/tele redovisas i R-51.1-001 – R-51.1-003.

5.1. El

Elledningarna ägs av Vattenfall. Det ska observeras att samtliga elkablar som redovisas inte är inmätta och verkligt läge kan skilja sig från underlaget. Det finns både markförlagd och luftburen el. Luftburen elledning korsar den östra sidan av Ekeby 1:156 och kommer att behöva flyttas vid framtida exploatering.

Kontaktperson:

Linda Svensson

DD-NOI Network Information Tfn 072-5000567

linda.svensson1@vattenfall.com

(13)

5.2. Fiber/tele

Fiberledningarna ägs av Skanova. Inmätt lägesinformation redovisas en

lägesnoggrannhet på ≤ 0,5 m. Lägesinformation för fiberledningarna gäller endast som orienteringsinformation, ej som underlag för schaktning.

Kontaktperson:

Emil Wigren

Geomatikk Sverige AB

Rikstäckande ledningsanvisning 026-123500

ledningsanvisning@geomatikk.se

6. Bilagor

R51.1-001 – VA-plan

R51.1-002 – VA-plan samt profil

References

Related documents

”Denna världsdel måste ha frihet och om USAs nya regering vill ha bättre relationer med Latinamerika måste de respektera alla regeringar utan undantag, till att börja med

Årets program skulle, liksom tidigare år, innehålla en redovisning av vidtagna och planerade insatser i relation till Europa 2020-målen och den landsspecifika rekommendation

For the differential cross-section measurements, the shapes of the relevant recon- structed kinematic distributions for pile-up background events are estimated from a sample

För att kunna välja ut en metod för hur strömmen i kretsen skulle mätas gjordes till att börja med en förstudie.. I förstudien letades information fram om

När det kommer till kännedom att ett barn utsätts för trakasserier eller annan kränkande behandling av ett barn görs en utredning. Då undersöks det om det är en enstaka händelse

Alla på förskolan både barn, vårdnadshavare och personal ska behandlas lika oavsett könsidentitet eller könsuttryck.. Ingen ska kränkas på grund av kläder, utseende, val av

Uppgift 5: Över en glödlampa ligger en spänning på 6,0 V och genom den passerar en ström på 0,040 A.. Glödlampan kan betraktas som

a) Destillerat vatten leder inte ström. b) Tillsätt koksalt till dest. Lampan lyser efter hand som jonerna frigörs. c) Tillsätt socker till dest. Lampan lyser inte. Slutsats:..

Det går även bra att exportera underlag som kan användas i InDesign för att göra en trycksak eller till

SBK-2021-3504 2021-06-23 DUNÖ 1:15 HABO Nybyggnad av takkupa samt inredande av vind Berndt Andreas Persson. Inkommande

den eller denna talong är inlämnade får barnen bara vara på det grunda när vi badar.. när

Medtag: badkläder och 50:- till inträde och glass För me För me För me För mer info se separat lapp & www.ystaddjurpark.se r info se separat lapp & www.ystaddjurpark.se r

Badrum - Utrymmet är enligt uppgift renoverat ca år 1995 med plastmatta på golv och våtrumsmatta på väggar. - Plastmatta på golv och våtrumsmatta på väggar har enligt

För det planerade området med tomter väster om väg E12 föreslås att det naturliga rinnstråket som återfinns inom den södra delen bevaras och nyttjas för dagvattenändamål.

Förskolan ska erbjuda barnen en lustfylld och stimulerande lärande miljö och samtidigt kunna stötta barnen i dess lärande utveckling.. Förskolan är barnens arbetsplats och i

intentionsavtal genom vilket Kommu- nen, å ena sidan, åtog sig att bidra till finansieringen av Ombyggnaden av elnäten inom ramen för Projektet, medan Nätägarna, å andra sidan,

Förutsättningar för kultur- och fritidsnämndens beställning är att Falkenbergs kommun blir ägare och hyresvärd till fastigheten Esered 1:156 (f.d. banklokalen i Ätran) och att

time spent on administrative work tasks and reported role conflicts was stronger among allied professionals than among PCPs3. A large proportion of work-time involved documenta- tion

Jämlikt konsortialavtalet skall konsortiets angelägenheter handhavas av eu styrelse, ett inom styrelsen utsett arbetsutskott samt eu eller flera direktörer, av vilka en skall

Det finns således spår efter bosättning från äldre järnålder i närheten av den historiskt kända byn Vallberga RAÄ 28, Ekeby socken, belägen ca 150 meter söder

Till pumpstationen föreslås spillvattnet att avledas med självfall via ledningar med dimension PP160 mm från de norra delarna av området (område 3 samt det nordliga partiet

Eftersom dagvattenflödet fördröjs till dagens nivåer innan det avrinner från planområdet förändras inte situationen för Norumsån.. 4.3.1

mäle ange de bevis han ämnade åberopa, i den mån de icke tidigare före- bragts. Vidare skall anges, om förhör inför hovrätten med vittne eller annan påkallas. Detta gäller