• No results found

Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (2006:351) om gene- tisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 § En genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning får utföras endast efter tillstånd av Socialstyrelsen.

En sådan undersökning får inte omfatta någon annan än den som lämnat skriftligt samtycke. För undersökningar i enlighet med 5 kap. 2 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. tillämpas i stället bestämmelserna om samtycke i 3 kap. den lagen.

Beträffande undersökningar av foster finns särskilda bestämmelser i 4 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240.

SFS 2019:341

Publicerad den 4 juni 2019

References

Related documents

Eftersom populationerna är små kan det bli aktuellt att förstärka dessa genom inplantering av musslor från andra populationer eller genom att flytta musslor mellan populationer..

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

på tillstånd till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning. På regeringens vägnar

Just på grund av att det finns en så stark genetisk komponent vid autism kan man med hjälp av ett genetiskt test hitta den eller de genetiska varianter som

det antal befruktade ägg som får föras in i en kvinnas kropp vid befruktning utanför kroppen enligt 8 kap.. hur många barn en donator enligt

7 a § Efter skriftlig begäran av den som har tillkommit genom en behandling som avses i 4 § andra stycket och som har uppnått tillräcklig mognad ska uppgifter om honom eller

Enligt Lagrådets mening framstår det inte som motiverat att brott mot tystnadsplikten, när det gäller den ofta integritetskänsliga information som nu är i fråga, skall

parasexualitet inte kunde påvisas behöver dock inte betyda att det inte förekommer – kanhända bildar inte svampen fruktkroppar om den genomgått parasexualitet, eller möjligen