Delårsrapport Januari Juni 2001 Ticket Travel Group AB (publ)

Full text

(1)

Delårsrapport Januari – Juni 2001 Ticket Travel Group AB (publ)

Vidare information och frågor, kontakta VD Dag Tveterås, 070-313 71 80 eller 08-702 66 10

Tryckt version av denna delårsrapport kan beställas på telefon 08-702 66 00

(2)

TICKET TRAVEL GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2001

- Rörelseresultat 5,2 (-10,1) Mkr (fg år före pensionsåterbäring) - Resultat per aktie 0,30 (-0,95) kr

- Nettoomsättning 1 915,3 (1 979,5) Mkr, -3 %

- Stärkt marknadsposition på en svag privatresemarknad; viss återhämtning andra kvartalet

- Åtgärdsprogrammet enligt plan; ger full effekt andra halvåret

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Marknaden för privatreseförsäljning var svagare i samtliga länder där Ticket har verksamhet än under motsvarande period föregående år. Koncernens försäljning minskade under perioden med 3 % jämfört med föregående år. För jämförbara byråer, exklusive valutaeffekter, uppgick minskningen till 3 %. Under andra kvartalet ökade försäljningen med 2 % jämfört med

föregående år. För jämförbara byråer, exklusive valutaeffekter, uppgick ökningen till 1 %.

Ticket Sverige har bibehållit sin marknadsandel och Ticket Norge har stärkt sin marknads- andel av den totala försäljningen av paketresor. Den belgiska verksamheten har tagit betydande marknadsandelar på paketresor.

Under andra kvartalet har marknaden för privatresor återhämtats något. Reseinköpen görs närmare avresan än tidigare. Under perioden har andelen sista minuten resor varit högre än under första kvartalet med lägre snittpriser som följd. Samtidigt har det under perioden skett ett ökat intresse för resor till länder med en fördelaktigare kostnadsbild, t ex Bulgarien och Turkiet. Parallellt har intresset för resor långt bort, främst till länder som är starkt dollar- beroende, minskat.

NETTOOMSÄTTNING

Ticketkoncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 915,3 (1 979,5) Mkr, vilket innebär en minskning med 3 %. För jämförbara byråer, exklusive valutaeffekter, uppgick minskningen till 3 %.

Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 244,2 (1 316,9) Mkr, en minskning med 6 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen för perioden till 671,1 (662,6) Mkr, en ökning med 1 %. Ticket BBL Travel i Belgien är intressebolag och försäljningen i denna verksamhet ingår därför ej i koncernens netto- omsättning. Ticket BBL Travels totala nettoomsättning för perioden uppgick till 635,3 (313,3) Mkr, en ökning med 103%.

RESULTAT

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till 5,2 (-4,4) Mkr.

Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 5,2 (-10,1) Mkr. Föregående års rörelseresultat är justerat för jämförelsestörande post avseende pensionsåterbäring från Alecta om 7,4 Mkr.

Koncernens bruttovinstmarginal uppgick till 10,0 (10,3) %.

I den svenska verksamheten minskade rörelseresultatet, exklusive pensionsåterbäring från Alecta, till 8,2 (19,9) Mkr. Rörelseresultatet i den norska verksamheten förbättrades till -1,9

(3)

(-4,6) Mkr och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar var 1,6 (-1,6) Mkr.

Resultatandelen i den belgiska verksamheten uppgick till -1,1 (-1,4) Mkr och i det engelska intressebolaget Dreamticket till - (-24,0) Mkr.

ANDRA KVARTALET 2001

Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 885,1 (863,8) Mkr, en ökning med 2 %. För jämförbara byråer, exklusive valutaeffekter, uppgick ökningen till 1 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 580,1 (587,1) Mkr, en minskning med 1 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 305,0 (276,7) Mkr, en ökning med 10 %. Ticket BBL Travels totala nettoomsättning för kvartalet uppgick till 356,2 (167,5) Mkr, en ökning med 113 %.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -0,2 (-4,8) Mkr.

Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -0,3 (-10,7) Mkr. Föregående års rörelseresultat är justerat för jämförelsestörande post avseende pensionsåterbäring från Alecta om 7,4 Mkr.

Bruttovinstmarginalen för kvartalet uppgick till 10,5 (11,3) %. Marginalminskningen beror på förändrad försäljningsmix och inte på lägre marginaler för de enskilda produkterna. Den svenska verksamhetens rörelseresultat, exklusive pensionsåterbäring från Alecta, uppgick till 3,9 (8,8) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar i den norska verksamheten uppgick under kvartalet till -0,8 (-1,3) Mkr. Resultatandelen i den belgiska verksamheten uppgick under kvartalet till -2,0 (-1,0) Mkr och i det engelska intressebolaget Dreamticket till - (-16,2).

Information per verksamhetsområde

(Msek) Nettoomsättning

Kv 2 Kv 2 Förändring Jan-jun Jan-jun Förändring Helår

2001 2000 %* 2001 2000 %* 2000

Sverige 580 587 -1 (-1) 1 244 1 317 -6 (-6) 2 488

Norge 305 277 10 (-2) 671 663 1 (-6) 1 144

Belgien** 356 167 113 (91) 635 313 103 (86) 741

Koncernen 885 864 2 (-2) 1 915 1 980 -3 (-6) 3 632

(Msek) Rörelseresultat

Kv 2 Kv 2 Förändring Jan-jun Jan-jun Förändring Helår

2001 2000 % 2001 2000 % 2000

Sverige 3,9 8,8 -54 8,2 19,9 -58 24,4

Norge -2,2 -2,3 - -1,9 -4,6 - -25,3

Belgien** -2,0 -1,0 - -1,1 -1,4 - -8,8

Jämförelsestörande post*** - -8,8 - - -16,6 - -80,1

Koncernen -0,3 -3,3 - 5,2 -2,7 - -89,8

(Msek) Resultat efter finansiella poster

Kv 2 Kv 2 Förändring Jan-jun Jan-jun Förändring Helår

2001 2000 % 2001 2000 % 2000

Sverige 6,1 10,3 -40 12,3 21,7 -43 29,2

Norge -4,3 -5,3 - -6,0 -8,1 - -32,9

Belgien* -2,0 -1,0 - -1,1 -1,4 - -8,8

Jämförelsestörande post*** - -8,8 - - -16,6 - -80,1

Koncernen -0,2 -4,8 - 5,2 -4,4 - -92,6

* Samtliga förändringar som omnämns inom parantes är beräknade exklusive valutaeffekter.

** Ticket BBL Travel är ett intressebolag och försäljningen i denna verksamhet ingår därför ej i koncernens nettoomsättning. Tickets ägarandel är 50 % och bolaget redovisar enligt kapitalandelsmetoden. Under rubriken Nettoomsättning visas bolagets hela nettoomsättning. Under rubrikerna Resultat redovisas Tickets resultatandel om 50 %.

*** I jämförelsestörande post ingår återbäring från Alecta Pensionsförsäkringar samt resultatandel och nedskrivning i intressebolaget Dreamticket Holiday Company Ltd.

(4)

SVERIGE

Försäljningen minskade jämfört med föregående år men viss återhämtning har skett under andra kvartalet. Ticket har fortsatt bibehållit marknadsandelen av paketresor under perioden.

Under andra kvartalet har en byrå lagts ned. Antal byråer i drift per den 30/6 2001 var 73 inklusive ett callcenter och en Internetresebyrå.

Tickets höga tillgänglighet som ges av de tre integrerade försäljningskanalerna – resebyrå, telefon och Internet – är en stark framgångsfaktor och utvecklingsarbetet för att integrera dessa kanaler sker fortlöpande. Under andra kvartalet har en nyutvecklad version av Ticket.se lanserats. Förändringarna gör det enklare för kunden att köpa sina resor på nätet genom att on- linebokning av flygbiljetter och hyrbilar erbjuds. Kunderna ges även möjlighet att betala sina resor på ett enkelt och säkert sätt via nätet. Under året kommer ytterligare produkter såsom paketresor att kunna bokas on-line.

Satsningen på och lanseringen av finansiella tjänster fortsätter. Under andra kvartalet har efterfrågan på s k räntefria avbetalningar ökat jämfört med föregående år.

Behovet av en närmare och mer frekvent relation med kunden ökar. Tickets närhet till kunden och därigenom kundägandet får en allt mer central betydelse för Ticket såväl i relationen med kunden som i möjligheten att förhandla fram bra avtal med olika producenter. För att stärka relationen till kunden genomförs betydande utveckling inom området CRM. Målet är att vara den aktör i distributionskedjan som har den starkaste kundrelationen. CRM och alla andra större utvecklingsprojekt inom koncernen drivs på ett sådant sätt att stordriftsfördelar och synergier tas tillvara för alla tre marknaderna.

NORGE

Försäljningen är i nivå med föregående år då viss återhämtning skett under andra kvartalet.

Antalet resebyråer i drift per den 30/6 2001 uppgick till 38 inklusive ett callcenter och en Internetresebyrå under uppbyggnad.

Under perioden har Ticket adderat charterarrangören Apollo till sitt sortiment, vilket har bidragit till att Ticket tagit marknadsandelar av paketreseförsäljningen på den norska marknaden trots vikande försäljning.

Överföringen av ekonomi- och IT-funktionerna till Sverige har fallit mycket väl ut.

Effektiviseringen har inneburit att man kunnat minska antalet resurser på det norska huvudkontoret till det minimala och utvecklingen sker numera integrerat i den svenska verksamheten för att processen skall vara så effektiv som möjligt.

Arbetet med att etablera varumärket Ticket fortsätter enligt plan. Sedan lanseringen för drygt ett år sedan har den spontana kännedomen ökat från 0 till knappt 30 %, vilket är i nivå med övriga norska privatresebyråkedjor, enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Star Tour i maj 2001. Kännedomen är mätt som en s k ”hjälpt erinransfråga” (dvs intervjuaren läser upp namnet på researrangören/resebyrån och respondenten har därmed att ta ställning till om man känner till bolaget eller ej). Det finns behov av att höja varumärkeskännedomen i Norge och Ticket kommer att ha fortsatt starkt fokus på uppbyggnad av varumärket.

Målsättningen är att vara den mest kända privatresebyråkedjan vid årets utgång.

BELGIEN

Under andra kvartalet förvärvade Ticket BBL Travel den belgiska resebyråkedjan

Huybrechtsgruppen och har därmed stärkt sin position som den största oberoende resebyrå- kedjan för privatresor i Belgien. Övertagandet av Huybrechtsgruppens verksamhet skedde den

(5)

30 april, men gruppen konsolideras i Ticket BBL Travel retroaktivt från den 1 januari i år. I och med förvärvet beräknas marknadsandelen öka till sju procent på en mycket fragmenterad marknad. Arbetet med att omprofilera dessa butiker är påbörjat.

Antalet resebyråer i drift per den 30/6 2001 uppgick till 54 inklusive ett callcenter och en Internetresebyrå.

DREAMTICKET

Den juridiska processen för att likvidera Dreamticket fortgår. Eftersom Ticket redan skrivit ned hela sitt engagemang i Dreamticket är Tickets bedömning att en likvidation inte kommer att innebära några ytterligare kostnader.

ÅTGÄRDSPROGRAM

Åtgärdsprogrammet som igångsattes under första kvartalet i samtliga verksamheter löper i sin helhet enligt plan. Programmet syftar till att anpassa kostnader och investeringar till rådande marknadsförutsättningar och innefattar bland annat personalnedskärningar, generellt anställ- ningsstopp, nedläggningar och omlokalisering av resebyråer samt en ökad kostnadsmed- vetenhet. I den norska verksamheten har kostnaderna minskat med ca 10 % jämfört med föregående år och målet är att minska kostnaderna med mer än 10 % på helår. I den svenska verksamheten är målet att få ned kostnaderna på helår i nivå med år 2000. I den belgiska verksamheten kommer åtgärdsplanen också att ha effekt på kostnaderna samtidigt som en fortsatt utveckling av bolaget genomförs.

Parallellt med arbetet att se över kostnaderna pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram nya tilläggsprodukter för att skapa nya intäktsmöjligheter.

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 47,7 (57,4) Mkr.

Räntebärande skulder uppgick till 16,0 (82,1) Mkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 (76,1) Mkr. Det försämrade utfallet jämfört med motsvarande period föregående år förklaras delvis av lägre nettoomsättning och därmed minskade

leverantörsskulder. Försämringen förklaras även av att verksamhet i Norge tillkom föregående år. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10,5 (-108,5) Mkr. I föregående års investeringsverksamhet ingick förvärv av resebyråkedjan Sydenbutikken samt investe- ringar i intressebolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 0 (69,1) Mkr.

Soliditeten per balansdagen uppgick till 32,1 (17,8) % och koncernens eget kapital uppgick vid perioden slut till 122,7 (71,9) Mkr.

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 10,5 (48,9) Mkr.

Investeringarna avsåg i huvudsak tilläggsköpeskilling för Sydenbutikken i Norge.

Avskrivningarna uppgick under perioden till 12,4 (14,2) Mkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen 2000 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer.

(6)

MODERBOLAGET

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 23,4 (36,3) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,9 (1,4) Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 26,6 (39,7) Mkr. Investeringar uppgick under perioden till 3,3 (11,9) Mkr.

UTSIKTER FÖR 2001

Efter flera år med stark tillväxt har en avmattning i ekonomin påverkat privatresemarknaden negativt i alla tre länder där Ticket har verksamhet. Åtgärdsprogrammet, som siktar mot att anpassa kostnaderna till rådande marknadsförutsättningar, kommer att ge full effekt andra halvåret i samtliga verksamheter. Målet är att i den svenska verksamheten få ned kostnaderna på helår i nivå med år 2000 samt att minska kostnaderna i den norska verksamheten med mer än 10%.

Försäljningen av vinterns resor har startat och hittills har efterfrågan varit något lägre än tidigare. Det medför att antalet vinterresor som finns att sälja under hösten är fler än i fjol trots att kapaciteten inte har ökat. Ökade kostnader för främst flygbränsle och boende samt den svaga kronan leder till att producenterna har ett behov av att ta ut högre priser för sina resor. Samtidigt gör den rådande konjunkturen det svårt att förutse efterfrågan inför hösten.

Det i sin tur ställer större krav på snabba marknadsåtgärder. Privatresemarknaden ligger vanligtvis tidigt i konjunkturcykeln beroende på att privatpersoner köper resor baserat på förväntad ekonomisk utveckling och inte på faktiskt utfall. Enligt SCB’s rapport (Consumer Confidence Indicator, 3 juli 2001) spås en något ökad optimism hos de svenska hushållen om ekonomin i Sverige.

Fortsatta satsningar kommer att göras för att ytterligare stärka tillgängligheten via de tre integrerade säljkanalerna; resebyrå, telefon och Internet (Ticket.se och Ticket.no). Merparten av kunderna använder flera kanaler för samma bokning. I stor utsträckning används Internet som inledande informationskälla för ett första urval. Internet har med andra ord två roller, dels att effektivisera köpprocessen i övriga försäljningskanaler, dels att fungera som en komplett och självständig säljkanal. Målet med utvecklingen av Ticket.se och Ticket.no är att de ska bli lika kompletta som en traditionell resebyrå vad gäller funktionalitet och utbud.

I Sverige kan det under 2001 bli aktuellt med förvärv, nyetablering eller avveckling av resebyråer i syfte att bättre svara på kundernas behov och att höja Tickets lönsamhet.

Ticket har en ständig övervakning av de marknader där Ticket bedömer det intressant att göra förvärv i. Den norska verksamheten bedöms uppnå ett positivt rörelseresultat, före

förvärvskostnader i form av goodwillavskrivningar, under år 2001.

I Belgien fortsätter satsningarna på att bygga upp varumärket och att öka marknadsandelarna.

För år 2001 bedöms resultatet för den belgiska verksamheten förbättras jämfört med föregående år.

Ticket tror på fortsatt stark marknadsposition i samtliga verksamheter.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Bokslutsrapporter för 2001 lämnas enligt följande:

- Delårsrapport för januari – september den 23 oktober 2001

- Bokslutskommuniké för januari – december 2001 den 31 januari 2002 Nacka den 24 juli 2001

Ticket Travel Group AB (publ) Styrelsen

(7)

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 juli 2001 Ernst & Young AB

Lars Träff

Auktoriserad revisor

(8)

KONCERNENS

RESULTATRÄKNING

(Mkr)

Apr - jun 2001

Apr – jun 2000

För- änd- ring

% 8)

Jan – jun 2001

Jan –jun 2000

För- änd- ring

%

Helår 2000

Nettoomsättning 1) 885,1 863,8 2 1 915,3 1 979,5 -3 3 632,4

Biljett- och arrangemangskostnader -792,5 -765,9 3 -1 723,7 -1 776,2 -3 -3 251,5

Bruttoresultat 92,6 97,9 -5 191,6 203,3 -6 380,9

Försäljnings- och

administrationskostnader 2),3) -91,1 -93,6 -3 -185,5 -190,1 -2 -383,1

Jämförelsestörande poster 4) - 7,4 - 7,4 -59,3

Övriga rörelseintäkter och kostnader 2) 0,2 2,2 0,2 2,1 1,2

Resultat från andelar i intresseföretag -2,0 -17,2 -1,1 -25,4 -29,6

Rörelseresultat -0,3 -3,3 5,2 -2,7 -89,9

Resultat från finansiella investeringar 0,1 -1,5 0 -1,7 -2,8

Resultat efter finansiella poster -0,2 -4,8 5,2 -4,4 -92,7

Skatt på periodens resultat 5) - -5,4 - -9,0 0,3

Resultat efter skatt -0,2 -10,2 5,2 -13,4 -92,4

Antal aktier 17 571 180 11 714 120 17 571 180 11 714 120 17 571 180

Genomsnittligt antal aktier 6) 17 571 180 14 092 086 17 571 180 14 092 086 14 961 860

Resultat per aktie 7), SEK -0,01 -0,73 0,30 -0,95 -6,17

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Mkr)

30 jun 2001

30 jun 2000

31 dec 2000

Tillgångar

Goodwill 133,3 123,5 123,0

Övriga immateriella anläggnings-

tillgångar 1,9 3,1 2,9

Materiella anläggningstillgångar 25,2 31,5 27,3

Finansiella anläggningstillgångar 23,7 56,1 12,6

Övriga omsättningstillgångar 150,6 132,1 117,8

Kassa, bank och korta placeringar 47,7 57,4 38,2

Summa tillgångar 382,4 403,7 321,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 122,7 71,9 109,3

Räntebärande skulder 16,0 82,1 16,0

Rörelseskulder och avsättningar 243,7 249,7 196,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

382,4 403,7 321,8

KONCERNENS KASSAFLÖDES- ANALYS

(Mkr)

Jan – jun 2001

Jan –jun 2000

Helår 2000

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i

rörelsekapital 11,1 20,3 15,0

Förändringar i rörelsekapital 8,6 55,8 20,3

Kassaflöde från den löpande

verksamheten 19,7 76,1 35,3

Kassaflöde från

investeringsverksamheten -10,5 -108,5 -135,9

Kassaflöde från den löpande

verksamheten efter investeringar 9,2 -32,4 -100,6

Kassaflöde från

finansieringsverksamheten - 69,1 118,1

Förändring likvida medel 9,2 36,7 17,5

(9)

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN

(Mkr)

Jan – jun 2001

Jan –jun 2000

Helår 2000

Ingående balans, 01-01 109,3 86,1 86,1

Justering ny redovisningsprincip - - 1,2

Ny ingående balans 109,3 86,1 87,3

Utdelning - - -

Nyemission (inkl.

nyemissionskostnader)

- - 111,8

Årets resultat 5,2 -13,4 -92,4

Omräkningsdifferenser Övrigt

8,2 -

-2,9 2,1

0,5 2,1

Utgående balans 122,7 71,9 109,3

NYCKELTAL OCH DEFINITIONER

8)

(Procent)

Apr – jun 2001

Apr – jun 2000

Jan – jun 2001

Jan –jun 2000

Helår 2000

Bruttovinstmarginal 10,5 11,3 (neg) 10,0 10,3 (10,3) 10,5 (10,5)

Rörelsemarginal neg neg (neg) 0,3 neg (neg) neg (neg)

Lönsamhetsmarginal neg neg (neg) 2,7 neg (neg) neg (neg)

Sysselsatt kapital 138,8 154,0(154,0) 138,8 154,0(154,0) 125,3(125,3)

Avkastning på sysselsatt kapital 0,2 neg (neg) 4,6 neg (neg) neg (neg)

Avkastning på eget kapital neg neg (neg) neg neg (neg) neg (neg)

Soliditet 32,1 17,8 (16,3) 32,1 17,8 (16,3) 34,0 (44,3)

Samtliga nyckeltal som omnämns inom parantes är beräknade exklusive jämförelsestörande poster.

Definitioner:

Bruttovinstmarginal: Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning

Lönsamhetsmarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till bruttoresultat Sysselsatt kapital: Balansomslutning minus icke räntebärande skulder

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genom- snittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster efter avdrag för full skatt, uppräknat på årsbasis, i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Jämförbara resebyråer Resebyråer med försäljning motsvarande period föregående år

DATA PER AKTIE

Apr – jun

2001

Apr – jun 2000

Jan – jun 2001

Jan – jun 2000

Helår 2000

Antal aktier 17 571 180 11 714 120 17 571 180 11 714 120 17 571 180

Genomsnittligt antal aktier 6) 17 571 180 14 092 086 17 571 180 14 092 086 14 961 860

Resultat per aktie 7), SEK -0,01 -0,73 0,30 -0,95 -6,17

Eget kapital per genomsnittligt antal aktier,

SEK 6,99 5,10 6,99 5,10 7,31

(10)

KOMMENTARER TILL

FINANSIELL INFORMATION

1) Nettoomsättning

En väsentlig del av koncernens omsättning utgörs av förmedlad fakturering. Den förmedlade faktureringen omfattar främst charterresor, hotellrum och bilhyror. Kunden betalar direkt till arrangören eller hotellet och resebyrån erhåller förmedlingsprovision. För att ge en så rättvis bild som möjligt av koncernens verksamhet bruttoredovisas den förmedlade faktureringen i nettoomsättningen. Nettoomsättningens fördelning på egen respektive förmedlad fakturering framgår nedan:

(Mkr) Apr – jun

2001

Apr – jun 2000

Jan – jun 2001

Jan – jun 2000

Helår 2000

Egen fakturering 507,7 517,9 944,9 956,0 1 906,6

Förmedlad fakturering 377,4 345,9 970,4 1 023,5 1 725,8

Nettoomsättning 885,1 863,8 1 915,3 1 979,5 3 632,4

2) Avskrivningar

I försäljnings- och administrationskostnader samt övriga rörelseintäkter och kostnader ingår avskrivningar enligt nedan:

(Mkr) Apr – jun

2001

Apr – jun 2000

Jan – jun 2001

Jan - jun 2000

Helår 2000 Avskrivningar – fördelning:

Goodwill -2,6 -2,3 -5,1 -4,7 -9,2

Övriga avskrivningar -3,5 -4,8 -7,3 -9,5 -18,9

Totalt -6,1 -7,1 -12,4 -14,2 -28,1

3) Syntetiska optioner

Beräknad nettokostnad för syntetiska optioner ingår för perioden med 1,1 (-) Mkr och kostnaden för

subventioneringen med 0,8 (-) Mkr. Nettokostnaden för kvartalet uppgår till 0,7 (-) Mkr. För helår 2000 uppgick den beräknade kostnaden till 2,3 Mkr.

4) Jämförelsestörande poster

(Mkr) Apr – jun

2001

Apr – jun 2000

Jan – jun 2001

Jan – jun 2000

Helår 2000

Nedskrivning Dreamticket - - - - -66,7

Återbäring från Alecta

pensionsförsäkring - 7,4 - 7,4 7,4

Totalt - 7,4 - 7,4 -59,3

5) Skattekostnaden uppgick under verksamhetsårets första sex månader till 0 (9,0) Mkr då det i koncernen finns skattemässiga förlustavdrag.

6) Justerat för split och nyemission. Ingen utspädningseffekt föreligger.

7) Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Ingen utspädningseffekt föreligger.

8) Procentuella beräkningar är gjorda med Tkr som bas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :