• No results found

Beskrivning av ärendet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beskrivning av ärendet "

Copied!
36
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(2)

Sammanträdesdatum

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Plats och tid Folkets hus våning 7. kl. 14:00-17:00

Beslutande ledamöter Sören Finnström (S) Irene Andersson (M)

Sten G Johansson (V) på distans Eva Marie Tomtlund (M) på distans Hans Danielsson (M) på distans Anders Danielsson (M) på distans Susanne Andersson (S) på distans Camilla Lönnqvist (S) på distans Claes Söderberg (C) på distans

Alexander Trygg (SD) på distans och tjänstgörande ersättare för Mikael Johansson (SD) Anders Sjödin (C) på distans och tjänstgörande ersättare för Aleksandra Börgesen (SD)

Ej beslutande ersättare Maino Wohlfeil (S) Mohammed Ouafi (S) Mikael Karlsson (M)

Övriga närvarande Tjänstemän

Ulrika Sundin, nämndsekreterare

Jan Lundberg, förvaltningschef på distans Göran Gullbro, verksamhetschef kultur, ungdom och kansli

Mats Lidestig, trafikingenjör § 1 på distans Johanna Ingre, planeringschef § 5-11 på distans

Maria Morén, sektionschef bibliotek § 12 på distans

Övriga

Malin Andersson, verksamhetschef ekomuseum, informationspunkten, på distans

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 1-18

Ulrika Sundin

Ordförande

Sören Finnström

Justerande

Irene Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-01-27 Paragrafer § 1-18

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på våning 3 i Folkets hus, Ludvika

Underskrift Ulrika Sundin

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(3)

Sammanträdesdatum

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerare

Anmälan av extra ärende

Malin Andersson verksamhetschef för Ekomuseet

§ 1 Utbyte av ljuskällor i gatubelysning 2021/939 4

§ 2 Återrapportering med nytt förslag om omfördelning

2021/315 5 - 6

§ 3 Svar på motion - Återuppbyggnad av läktaren på Fredriksbergs IP

2021/856 7 - 8

§ 4 Extern drift av servering på Ljungåsen och kiosk på Kyrkviken

2021/948 9

§ 5 Yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för

transportinfrastrukturen 2022-2033

2021/911 10 - 13

§ 6 Svar på uppdrag från kommunstyrelsen gällande väntetider i samband med skolskjuts

2021/800 14

§ 7 Framskjutande av

bostadsförsörjningsprogram”

2021/937 15

§ 8 Svar på motion - Skrota lyxbygget från Vision Väsmans Strand

2021/855 16 - 17

§ 9 Svar på motion - Ludvika kommun behöver en kommunekolog

2021/853 18 - 19

§ 10 Revidering av delegationsordningen 2021/963 20 - 21

§ 11 Omfördelning av investeringsmedel från 2021-2022

2022/44 22 - 23

§ 12 Redovisning FFO (Finskt

förvaltningsområde) 2021 samt budget för verksamhetsåret 2022

2021/906 24 - 25

§ 13 Remiss gällande Riktlinjer för distansarbete

2021/805 26

§ 14 Bokslut och årsredovisning för 2021 2022/49 27 - 28

§ 15 Antagande av detaljbudget och verksamhetsplan för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2022

2021/337 29 - 30

§ 16 Verksamhetsinformation 2022/3 31

§ 17 Delegationsbeslut 2022/1 32 - 35

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(3)

Sammanträdesdatum

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Meddelanden 2022/4 36

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 1 Dnr 2021/939

Utbyte av ljuskällor i gatubelysning

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden noterar informationen.

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag till nämndssammanträdet i februari 2022.

Beskrivning av ärendet

Mats Lidestig, trafikingenjör informerar muntligt om belysningsprojektet i Ludvika kommun.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 8.

______

Beslut skickas till Akten

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 2 Dnr 2021/315

Återrapportering med nytt förslag om återbetalning av studieförbundens bidrag

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att felaktiga utbetalningar under 2020 och 2021 justeras i 2022 års bidrag enligt de nya beräkningarna.

Beskrivning av ärendet

Folkbildningsrådet gav studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad intern kontroll 2020 efter att Folkbildningsrådet hade fått information om att det förekommit felaktigheter i inrapporterade verksamheter under åren 2017 – 2019.

Verksamheten för kultur- ungdom och bibliotek fick i uppdrag av Kultur-och samhällsutvecklingsnämnden att utreda vilka felaktigheter som rapporterats i Ludvika kommun och varför de har uppkommit.

Förvaltningen har utrett hur felaktiga rapporteringar har uppkommit och vad de berott på. Dels i dialog med Folkbildningsrådet dels i dialog med de

studieförbund som har felrapporterat. Dessa är ABF, Medborgarskolan, NBV, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Förvaltningen har även begärt in skriftliga rapporter om felrapporteringarna i Ludvika.

En betydande del av felrapporteringarna handlar om administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap och brister i verksamheten. Det förekommer även flera fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjade av studieförbunden. Vi kan se att det skiljer sig mellan förbunden om vad som ligger till grund för

felrapporteringarna.

All verksamhet som studieförbunden funnit felaktiga 2017 – 2019 har strukits.

Det innebär att verksamheten för kultur, ungdom och bibliotek har betalat ut för mycket till dessa och därmed för lite till övriga, då underlagen varit felaktiga.

Verksamheten föreslog enligt tjänsteskrivelse KSU 2021/315 daterad 2021-06- 14 att studieförbunden skulle bli återbetalningsskyldiga för respektive belopp och att bidragen för 2022 skulle minskas med motsvarande belopp. Totalt belopp för studieförbunden att återbetala skulle då vara 17 4786 kr.

Efter dialog med andra kommuner om hur de löst justeringarna begärde förvaltningen återremiss. En mer rättvis justering är att de förbund som fått för

(6)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

lite ska kompenseras med vad de skulle ha fått utbetalt samt att det justeras ner för dem som fått för mycket.

Förvaltningen har i det nya förslaget även utrett och inkluderat

felrapporteringar inom verksamheterna Annan folkbildningsverksamhet samt Kulturprogram. Detta gjordes inte av Folkbildningsrådet men ligger däremot till grund av Ludvika kommuns fördelningsmodell.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022.

2. Sammanställning av utbetalning samt revidering 2020 2021.

3. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 3.

______

Beslut skickas till Studieförbunden Kultursekreterare Akten

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 3 Dnr 2021/856

Svar på motion - Återuppbyggnad av läktaren på Fredriksbergs IP

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp som får uppdraget att aktualisera en kostnadskalkyl inräknat läktare och

omklädningsrum för idrottsanläggningen på Fredriksbergs IP.

Sammanfattning

Kommunistiska Partiet Ludvika yrkar i en motion daterad 2 november 2021 att en arbetsgrupp utses inom kultur – och samhällsutvecklingsförvaltningen som beräknar kostnaden för att uppföra en läktare med omklädningsrum vid idrottsanläggningen på Fredriksbergs idrottsplats samt att det inryms inom befintlig ramtilldelning som kultur- och samhällsutvecklingsnämnden förfogar över.

Beskrivning av ärendet

Jorge Nunez, Kommunistiska Partiet Ludvika föreslår i motion daterad 2 november 2021 att Ludvika kommun genom Kultur- och

samhällsutvecklingsnämnden utser en arbetsgrupp som får uppdraget att aktualisera en kostnadskalkyl inräknat läktare och omklädningsrum för idrottsanläggningen på Fredriksbergs idrottsplats samt att detta läggs som en del av investeringsprojekt kopplat till de extra resurser som KS har aviserat till budget för 2022.

I den ram för investeringsmedel som finns inom kultur- och

samhällsutvecklingsnämnden finns det ej utrymme till en investering av läktare med omklädningsrum för år 2022. Verksamhetsområde fritid och idrott har förnärvarande ej medel för att kunna hantera en investering samt ökad drift- samt kapitalkostnader. Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår därmed att motionen bifalls gällande att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram behovet av en läktare med omklädningsrum i samarbete med organisationer i Fredriksberg samt behovet investeringskostnader och driftskostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2021.

(8)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Motion från kommunistiska Partiet Ludvika, daterad den 2 november 2021.

3. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 5.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef

Verksamhetschef fritid och idrott Akten

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 4 Dnr 2021/948

Extern drift av serveringen på Ljungåsstugan och kiosken vid Kyrkviksbadet

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ställa sig positiva till förslaget att lägga ut driften externt av serveringen i Ljungåsstugan och kiosken vid Kyrkviksbadet.

Beskrivning av ärendet

Ljungåsens friluftsområde samt friluftsbadet vid Kyrkviken är två populära besöksmål för allmänheten och organisationer. Ljungåsens friluftsområde har en brett utbud av skidspår, värmestuga, toaletter och grillplatser. Kyrkviksbadet erbjuder en lång och fin badstrand, volleybollplan, mindre lekplats samt en kiosk med ett stor serveringsdäck.

I dagsläget finns det ingen som sköter serveringen vid Ljungåsen och

Arbetsmarknads- och integrationsenheten har meddelat att om vår förvaltning hittar en annan part för driften av kiosken vid Kyrkviken så kan de överlåta den.

Verksamhetsområde fritid och idrott önskar göra en annonsering på webb och media för att eftersöka och få in intresseanmälningar till de två platserna.

Förvaltningen får fritt att välja den part som bäst lämpar sig bäst för att driva respektive eller båda serveringarna.

Hyresavtal kommer att tecknas med den eller de som driver serverings- /kiosklokalerna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2021.

2. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 6.

______

Beslut skickas till Förvaltningschef

Verksamhetschef fritid och idrott Akten

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 5 Dnr 2021/911

Yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att lämna yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för

transportinfrastrukturen 2022-2033 till Regeringskansliet, enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun har fått Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 för yttrande.

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå.

Medlen ska fördelas enligt följande:

• 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar;

• 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,

inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;

• 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet (investeringar). Av dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till

vidmakthållande av vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med den gällande planen.

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna har genomförandetider som sträcker sig bortom plan perioden 2018–2029.

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat

(11)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

denna fråga vidare. Trafikverket har utifrån ovanstående prioriterat befintliga medel hårt.

Ludvika kommun anser att det är mycket bekymmersamt att många viktiga och samhällsnyttiga objekt, både på väg och järnväg, inte kunnat prioriteras in i den kommande planen. Behoven är stora och för att kunna nå klimat-,

tillgänglighets-, och trafiksäkerhetsmål räcker de föreslagna budgetramarna inte alls till.

Varken RV 50 norr om Ludvika eller RV 50 förbi Grängesberg har kommit med i planen, vilket är nedslående. Kommunen understryker därför vikten av att Trafikverket prioriterar främst RV 50 förbi Grängesberg i första hand och RV 50 norrut i andra hand.

Kommunen ser positivt på de åtgärder som prioriteras på Bergslagsbanan och Bergslagspendeln och som ligger inom trimningsåtgärdspotten.

Kommunen lyfter också till Trafikverket att hela sträckan Smedjebacken- Ludvika längs väg 66 bör prioriteras och att den med fördel genomförs med medel från nationell plan gällande mötesseparering (trafiksäkerhetspotten).

Digitalisering och specifikt laddinfrastrukturen ser också kommunen som viktigt att Trafikverket prioriterar medel till.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2021.

2. Bilaga 1 – Yttrande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

3. Bilaga 2 – Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.

4. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 9.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Akten

(12)

Ludvika kommun

Hemsida

www.ludvika.se

E-post

info@ludvika.se

Organisationsnr

212000-2270

Postadress

771 82 Ludvika Besöksadress

Dan Anderssons gata 1 771 31 Ludvika

Telefon

0240-860 00 Fax 0240-866 87 Bankgiro 467-5088

YTTRANDE Sida 1(2)

Datum

2021-12-14

Johanna Ingre, 0240-767 93

Yttrande över remiss: Trafikverkets förslag till

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Sammanfattning

Ludvika kommun har fått Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 för yttrande.

Allmänna synpunkter

En fungerande järnväg är en viktig pusselbit för att uppnå det nationellt ställda målen om att återställa och utveckla järnvägen samt att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, därför välkomnas förslaget att kraftigt höja anslagen till underhåll av den svenska järnvägen.

Ludvika kommun anser dock att det är mycket bekymmersamt att många viktiga och samhällsnyttiga objekt, både på väg och järnväg, inte kunnat prioriteras in i den kommande planen. Behoven är stora och för att kunna nå klimat-, tillgänglighets-, och trafiksäkerhetsmål räcker de föreslagna

budgetramarna inte alls till.

Ludvika kommun anser också att det är problematiskt att Trafikverket inte anser sig kunna arbeta med objekt som faller under steg 1 enligt

”fyrstegsprincipen”. Ansvaret skjuts över på kommunerna eller andra aktörer som då får ta ansvar för denna typ av åtgärder. Dessa åtgärder bör vara ett gemensamt ansvar och förordningen om detta bör snarast ändras.

Särskilda stråk

Ludvika kommun ser positivt på att projektet V 50 Genomfart Ludvika säkras för helt genomförande men för kommunens del är det nedslående att varken RV 50 mellan Borlänge-Ludvika eller RV 50 förbi Grängesberg, inklusive de två järnvägsbroarna kom med som namngivna objekt. Dessa objekt är viktiga att genomföra. Kommunen vill lyfta att prioriteten mellan dessa objekt för kommunens del är Rv 50 förbi Grängesberg i första hand och RV 50 mellan Borlänge och Ludvika i nästa steg.

(13)

Ludvika kommun Datum2021-12-14 [Titel]

Sida

2(2)

Trafikverket pekar visserligen ut v 50 förbi Grängesberg som ett av sex förslag (utan inbördes prioritering) till objekt som kan komma att genomföras om Trafikverket får ökad budgetram med 10 %. Kommunen ser att risker finns för att objektet inte ska kunna prioriteras och genomföras under kommande planperiod, vilket är beklämmande. Kommunen understryker därför vikten av att Trafikverket prioriterar denna åtgärd. Kommunen vill också påpeka att åtgärder för hela det funktionella stråket (v 50) i sin helhet är viktigt att få till så att det får en bra utformning utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet och

framkomlighet.

Bergslagspendeln är ett betydelsefullt regionalt pendlings- och godsstråk i södra Dalarna och Bergslagen. Som en del av Trafikverkets trimningsmedel ingår plankorsningsåtgärder mellan Fagersta och Ludvika och kommunen ser det som positivt att medel läggs på åtgärder för att minska restiderna och öka kapaciteten.

På Bergslagsbanan planeras signalåtgärder och plankorsningsåtgärder, vilket är positivt men medel för ytterligare förstärkning behöver komma till.

Ludvika kommun stödjer de föreslagna objekt på Dalabanan, som indirekt påverkar kommunen.

Ludvika kommun har i sitt yttrande till förslag gällande länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033 lyft att sträckan Smedjebacken- Ludvika längs väg 66 (etapp 3) bör prioriteras. Det är en pulsåder för pendling mellan kommunerna och är viktig för näringslivets möjligheter till utveckling och kompetensförsörjning. Denna sträcka kan med fördel genomföras med medel från nationell plan gällande mötesseparering (trafiksäkerhetspotten).

Kommunen vill slutligen att Trafikverket avsätter medel och ligger i framkant vad gäller digitalisering och elektrifiering inom vägområdet. Det kan röra utveckling av till exempel laddinfrastruktur.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 6 Dnr 2021/800

Svar på uppdrag från kommunstyrelsen gällande väntetider i samband med skolskjuts

Beslut

Kultur-och samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisning avseende väntetider i samband med skolskjuts.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen önskar, utifrån tidigare fattat beslut om skolskjutsreglemente för Dalarna och kommunal bilaga, att en intern uppföljning av elevernas

väntetider bör göras. Uppföljningen ska göras i samverkan mellan Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och social- och utbildningsnämnden.

Uppföljningen skall ligga till grund för eventuellt beslut om att teckna avtal med Region Dalarna om en förändring av väntetiderna behöver göras.

Ludvika kommun följer länets skolskjutsreglemente där även väntetiderna anges, max 45 min före och efter skolan. Det är endast 2 kommuner i länet som har minskat tiden, se bilaga1.

Av kommunens nästan 900 st elever som reser med skolskjuts, av något slag, så är det endast ett fåtal som behöver vänta så länge som 30-45 min i anslutning till skoldagens start eller slut. Dessa elever är de som reser med den särskilda skolskjutsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021.

2. Bilaga - Max antal minuter att vänta i samband med skolskjutsen enligt deras kommunala bilaga till skolskjutsreglementet. Tiden gäller både före och efter skolstart.

3. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 10.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen

Skolskjutssamordnare för kännedom Akten

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 7 Dnr 2021/937

Framskjutande av bostadsförsörjningsprogram

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att revisionen av bostadsförsörjningsprogrammet hänskjuts till kommande mandatperiod.

2. Arbetet påbörjas under kvartal 4, 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram antogs 2017. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Riktlinjerna om bostadsförsörjning ska minst innehålla följande uppgifter:

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

• Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål

• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

På grund av resursbrist har kommunen inte uppdaterat och antagit nya riktlinjer under pågående mandatperiod. På grund av fortsatta resursbrister önskar kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen göra ett omtag av riktlinjerna först under 2022 med antagande under nästkommande mandatperiod.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2021.

2. Gällande bostadsförsörjningsprogram.

3. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 11.

______

Beslut skickas till Samhällsplanerare Planeringschef Akten

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 8 Dnr 2021/855

Svar på motion - Skrota lyxbygget från Vision Väsmans Strand

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att avslå yrkandet om att Ludvika kommun genom kultur – och

samhällsutvecklingsnämnden stryker delen om bostäder på Väsmanstrand. Detta med hänvisning till att utredning om den samhällsekonomiska nyttan ännu inte är klar.

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att anse förslaget om grön rekreationspark med lekplats för barn inom området är tillgodosett då önskemålet tas med i det fortsatta arbetet med den översyn och utredning som just nu genomförs för planerad aktivitetsyta på Väsmanstrand och också i och med att Roths äng nu görs i ordning.

Beskrivning av ärendet

Kommunistiska partiet i Ludvika yrkar i en motion för att Ludvika kommun stryker bort den del av visionen om bygget av strandnära bostäder i Vision Väsmanstrand. Man yrkar även på att man i Vision Väsmanstrand lägger till ett bygge av en grön rekreationspark med lekplatser för barn. En samlingsplats för familjen, för trivsel, umgänge, för kultur, teaterföreställningar och musik för alla ludvikaborna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2021.

2. Motion från Kommunistiska partiet i Ludvika – Skrota lyxbygget från Vision Väsman strand.

3. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 12.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

(17)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningschef Planeringschef Akten

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 9 Dnr 2021/853

Svar på motion - Ludvika kommun behöver en kommunekolog

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslår fullmäktige att avslå yrkandet om att Ludvika kommun genom kultur- och samhällsutvecklningsnämnden återbesätta tjänsten som kommunekolog, då medel i dagsläget inte finns att tillgå för att finansiera tjänsten.

Reservation

Sten G Johansson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Aron Knifström, Miljöpartiet de gröna i Ludvika, föreslår i motion att tjänsten som kommunekolog snarast återbesätts. Då medel i dagsläget inte finns att tillgå för att kunna rekrytera en sådan, föreslår kultur- och

samhällsutvecklingsnämnden att motionen avslås. Avrop av konsultstöd får istället göras för frågor inom området.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 december 2021.

2. Motion från Miljöpartiet – Ludvika kommun behöver en kommunekolog.

3. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 13.

Behandling

Sten G Johansson (V) yrkar på bifall till motionen.

Ordförande ställer Sten G Johanssons (V) förslag mot förvaltningens förslag och finner att besluta enligt förvaltningens förslag.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Förvaltningschef

(19)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Planeringschef Bygg och miljöchef Akten

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 10 Dnr 2021/963

Ändring i delegationsordningen

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förändringen beslut om betydande miljöpåverkan föreslås ligga på verksamhetschef planering i nämndens delegationsordning.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, verksamhet planering, har sett att det behöver göras en förändring i delegationsordningen för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Förändringen gäller beslut om betydande miljöpåverkan i samband med detaljplaneprocessen.

Boverket meddelar; ” När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska i undersökningen ta hänsyn till ett antal kriterier, bland annat miljöeffekter. Begreppet miljöeffekter är definierat i miljöbalken.”

Enligt 6:5 Miljöbalken ska kommunen eller myndigheten undersöka om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Enligt 6:6 Miljöbalken ska kommunen eller myndigheten identifiera

omständigheter som talar för eller emot betydande miljöpåverkan och samråda med andra berörda myndigheter t.ex. Länsstyrelsen.

Enligt 6:7 Miljöbalken ska det efter undersökningen fattas ett särskilt beslut för att avgöra om genomförandet av planen medför betydande miljöpåverkan.

De som utreder miljöeffekterna och den som fattar beslutet om betydande miljöpåverkan kan inte ha samma funktion. Det är numera dessutom krav på att beslutet ska vara separerat i processen. Innan kravet på separat beslut kom, så var det startmötets beslut, redovisat i planbeskrivningen tillsammans med listan över vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan, som var

redovisningen av undersökningen. Den ingick därmed i antagandebeslutet.

Planering föreslår efter dialog med miljö och bygg, såsom tillsynsmyndighet att planhandläggarna via en checklista utreder miljöeffekterna och att

verksamhetschef planering fattar beslutet om betydande miljöpåverkan på delegation av kultur – och samhällsutvecklingsnämnden. Myndighetsnämnden

(21)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

miljö och bygg, eller delegerad, har möjlighet att yttra sig i frågan, t.ex. i samrådsskedet eller i samband med planbesked.

Ändringen i delegationsordningen omfattar alltså beslut om betydande miljöpåverkan som föreslås ligga på verksamhetschef planering.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 december 2021.

2. Förslag på ny delegationsordning för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

3. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 14.

______

Beslut skickas till

Förvaltningschef för kännedom Verksamhetschefer för kännedom Akten

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 11 Dnr 2022/44

Omfördelning av investeringsmedel från 2021-2022

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå

kommunfullmäktige att överföra ett sammanlagt underskott om -5 262 tkr bestående av investeringsprojekt som genererar både över- och underskott av de totala investeringsmedlen från 2021 till 2022.

2. Kultur- och samhällutvecklingsnämnden beslutar att återlämna investeringsmedel som inte upparbetats under 2021 om 10 555 tkr.

3. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta om 2022 års investeringsbudget för att rymma ett överfört underskott från investeringsbudget 2021 och ge förslag om äskning om utökad investeringsbudget 2022. Hänsyn måste tas till förväntad intäkt kopplad till att Wessman Vatten och Återvinning AB övertar va-anläggningen i projekt 4245, Björnmossevägen.

Beskrivning av ärendet

För att säkerställa utförande av pågående och inte utförda investeringsprojekt av strategisk betydelse som beslutats i kommunfullmäktige och kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för 2021, så behöver vissa återstående projekt från 2021 överföras till 2022 års investeringsbudget. Förvaltningens önskemål är att 2022 års investeringsbudget utökas med det underskott som återstår, efter Björnmossevägens reglering, för att skapa utrymme för prioriterade överförda investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2022 2. Omprioriteringar investeringar från 2021 till 2022 ______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen

(23)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ekonomienheten Förvaltningschef Akten

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 12 Dnr 2021/906

Redovisning FFO (Finskt förvaltningsområde) 2021 samt budget för verksamhetsåret 2022

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna redovisning för förvaltningens verksamhets inom FFO för 2021.

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslag till budget och verksamhet inom FFO för 2022.

Beskrivning av ärendet

Ludvika kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket sedan 1 februari 2015. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket och kultur, och gör att det finns ett utökat ansvar att erbjuda service på finska i kommunen.

Sedan 2021 har ansvaret att bedriva arbetet att stärka det finska

förvaltningsområdet genom språk och kultur tydligare lagts på respektive nämnd och förvaltning.

Nämnderna ska anta en verksamhetsplan och återrapportera till nämnden de aktiviteter och arrangemang som genomförts under året. Nämnderna ska även anta en budget för de aktiviteter och arrangemang som planeras för 2022.

Redovisning för 2021

För 2021 tilldelades Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen en budgetram på totalt 223 954 kr. Av detta arbetades upp 155 634 kr, därför återstår 68 319 kr som är möjligt att återföra till förvaltningsområdet centralt.

Att inte hela budgeten arbetades upp beror på att Coronapandemin medförde att vissa aktiviteter inte kunde genomföras (se bifogad redovisning).

Planering inför 2022

För 2022 äskas en budgettilldelning från Finska förvaltningsområdet om totalt 222 000 kr.

Följande aktiviteter planeras för 2022:

Författarbesök 7 000 kr

Barnteater 30 000 kr

Teaterslingan 55 000 kr

Bokcirkel 3 000 kr

Guidad tur i Finnmarken 25 000 kr

(25)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Översättning av texter 10 000 kr

Kulturcafé 30 000 kr

Inköp av litteratur 10 000 kr

Arbetstid för aktiviteter och arrangemang 20 000 kr

Utställning 10 000 kr

Finska biofilmer(barn, ungdom, vuxen) 20 000 kr Finsk afton i badhuset

med finsk musik och riktig sauna på relaxen. 1 000 kr

Summa: 222 000 kr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2021.

2. Redovisning av genomförda aktiviteter 2021, daterad 30 november 2021.

3. Ekonomisk driftrapport FFO inom KSU, 2021.

4. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 15.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef

Verksamhetschef kultur och ungdom Bibliotekschef

Akten

(26)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 13 Dnr 2021/805

Svar på remiss gällande riktlinjer för distansarbete

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden gör yttrandet till sitt och skickar svaret vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsområde HR inom kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på riktlinjer för distansarbete inom Ludvika kommun. Gemensamma riktlinjer ska tydliggöra kommunens övergripande inställning till och ramar för distansarbete. Förslaget till riktlinjer omfattar frågor kring tillgänglighet, arbetsuppgifter, utrustning och ledarskap. Riktlinjerna tydliggör även

arbetsmiljöansvar och lagar och regler kring informationssäkerhet och sekretess.

Målsättningen är att de nya riktlinjerna ska träda i kraft kvartal två 2022.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens ställer sig bakom förslag till riktlinje för distansarbete.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2021.

2. Remiss av riktlinjer för distansarbete, beslut KSPLU 2021-10-12.

3. Förslag till riktlinjer för distansarbete, daterat 2021-08-14.

4. Arbetsutskottet den 13 januari 2022 § 16.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef Akten

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 14 Dnr 2022/49

Bokslut och årsredovisning för 2021 kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut och årsredovisning 2021 för samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

År 2021 har till stora delar fortsatt varit påverkat av den pågående

Coronapandemin. Distansarbete för personalen har fortsatt under 2021 i stor utsträckning där det varit möjligt. Mycket av de möten och utbildningar, både externa och interna, som kunnat genomföras har gjorts digitalt istället för fysiska möten.

Ludvika kommun befinner sig i en expansiv fas vad gäller näringsliv och bostadsbyggande. En hög investeringstakt förespås även kommande år som ger utmaningar i förvaltningen.

Totalt visar kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ett underskott med 2,6 mnkr. Underskottet är lägre än den prognos som legat för helåret som pekade på ett underskott för helåret på 3,6 mnkr som grundade sig på obudgeterade tillkommande kostnader avseende medfinansiering till Trafikverket för genomfartsprojektet riksväg 50.

Kapitalkostnaderna blev totalt 0,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen för kapitalkostnaderna består av lägre kapitalkostnader för fastigheter med 0,5 mnkr och 1,7 mnkr för teknik och projekt, men högre kapitalkostnader för planering med 1,1 mnkr, 0,2 mnkr för kultur och ungdom och 0,4 mnkr för fritid och idrott.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2022.

2. Årsredovisning 2021 3. Bokslut 2021

______

(28)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten Förvaltningschef KSU Akten

(29)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 15 Dnr 2021/337

Antagande av detaljbudget och verksamhetsplan för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 2022

Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad detaljbudget för 2022.

2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad verksamhetsplan för 2022.

Sten G Johansson (V) , Claes Söderberg (C) och Anders Sjödin (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges beslut den 8 november 2021 om tilldelning av budgetramar har förvaltningen reviderat det tidigare förslaget på detaljbudget och verksamhetsplan för 2022.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ursprungliga förslag till budget för 2022 omfattade totalt 204 817 tkr. I Fullmäktiges beslut i november reviderades totala ramen för nämnden till 198 463 tkr. Vilken innebär en

förändring/minskning om totalt 6 354 tkr.

I ramförändringarna ingår skapandet av en övergripande fordonsorganisation för kommunen (KÖFO) på 7 548 tkr, en satsning på höjda bidrag kultur- och fritidsföreningar på 1 000 tkr. Dessutom tilldelas 1 500 tkr för

förändringsarbetet med vägföreningar, 900 tkr för arbetet med översiktsplanen.

Nämndens ram har även utökats med 479 tkr för tomställda ytor på Entré Ludvika samt med 36 tkr för utökad medlemsavgift till Ekomuseum Bergslagen.

Från det ursprungliga budgetförslaget så har en rad olika äskningar behövt strykas eller arbetas om, bland dessa kan nämnas 1 250 tkr för ökade bidrag till vägföreningar, 1 400 tkr i tillkommande dagvattenkostnader, 1 660 tkr för tillkommande driftskostnader kopplat till investeringar, 1 352 tkr i uteblivna overhead-intäkter från WBAB efter bolagisering och därmed överlämnande av huvudmannaskap för de taxefinansierade verksamheterna inom VA och avfall.

(30)

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga förändringar i detaljbudgeten är avsaknad av teckning för ökade IT- kostnader på 670 tkr samt att samtliga satsningar inom området Kvalitet behövt strykas, dessa omfattar främst en ökad digitalisering av förvaltningen för att följa med i samhällets utveckling och möta externa behov och förväntningar.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden tog beslut den 20 december 2021, § 134 om åtgärder till budget i balans som omfattar 6 994 tkr (se bilaga 3) för att nödvändiga kostnader ska rymmas i budgetram för 2022.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2022.

2. Verksamhetsplan 2022 för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

3. Underlag till detaljbudget 2022.

4. Beslut från Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden § 134, daterad 20 december 2021.

______

Beslut skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef Förvaltningsekonom Akten

(31)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 16 Dnr 2022/3

Verksamhetsinformation

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Malin Andersson från Ekomuseum redogjorde för sitt verksamhetsområde.

Förvaltningschefen informerar om:

- Grönyteskötsel.

- Sjukfrånvarostatistik.

- Utredningen om samlokalisering ihop med Räddningstjänsten fortsätter - Rekrytering av ny bygg och miljöchef pågår.

- Rekrytering av ersätter till pensionsavgång på kansliet pågår.

- Fordonsorganisationen.

______

Beslut skickas till Akten

(32)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 17 Dnr 2022/1

Delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut som beslutats av tjänstemän och ordförande enligt av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

______

Beslut skickas till Akten

(33)

Utskriftsdatum: 2022-01-20 Utskriven av: Ulrika Liebenholtz Sundin

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Sekretess: Visas ej 2022-01-27

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2021.2537 Omfördelning av investering

2021-10-25 Johanna Ingre

KSU 2021/819 Delegationsbeslut omfördelning av investeringsmedel

Johanna Ingre 2021.2895

2021-11-16 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts samt delegationsbeslut 2021-11-19 att skolskjuts är beviljad

Ansökan om skolskjuts 2021

Camilla Areteg 2021.2996 Ludvika Cricket Förening

2021-12-09 Peter Hoxell

KSU 2021/487 Ansökan om bidrag för lovaktiviteter 2021

Peter Hoxell

2021.2997 Dalsom Förening

2021-12-09 Peter Hoxell

KSU 2021/487 Ansökan om bidrag för lovaktiviteter 2021

Peter Hoxell 2021.3016 Fordonet PGX698 kommer att skrotas och

omhändertas

2021-12-08 Stora Enso Agneta Lilja

KSU 2021/833 Anmälan fordonsvrak Kviddtjärnsvägen

Agneta Lilja 2021.3017 Fordonet SBJ645 kommer att omhändertas och

skrotas

2021-12-08 Agneta Lilja

KSU 2021/901 Flyttning av fordon SBJ645

Agneta Lilja 2021.3018 Fordonet SEL494 kommer att omhändertas och

skrotas

2021-12-08 Agneta Lilja

Sidan 1 av 3

(34)

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

KSU 2021/908 Flyttning av fordon SEL494

Agneta Lilja 2021.3037 Yttrande angående rockkonsert m m i Tuna

Hästbergs Folkets Park

2021-12-14 tillstand.bergslagen@polisen.se Agneta Lilja

KSU 2021/934 Remitterar ärende gällande offentlig tillställning:

1. Rockkonsert med dans, Tuna Hästbergs folkets park, Tuna Hästberg, Ludvika kommun, 2022-06-03 --2022-06-04

2. Bilutställning, Tuna Hästbergs folkets park, Tuna Hästberg, Ludvika kommun, 2022-06-03--2022-06- 04, A637.116/2021

Agneta Lilja 2021.3052 Fordonet SYD290 kommer att omhändertas och

skrotas

2021-12-17 Agneta Lilja

KSU 2021/834 Flyttning av fordon SYD290

Agneta Lilja 2021.3053 Fordonet WOW301 kommer att omhändertas och

skrotas

2021-12-17 Agneta Lilja

KSU 2021/606 Flyttning av fordon WOW301

Agneta Lilja 2021.3056

2021-12-08 Hans Winka

KSU 2021/426

Uppställning av soptunnor på kommunal fastighet:

Ludvika 6:1

Önskemål om att placering ut sopkärl vid kommunens mark vid Hammarbacken

Hans Winka 2021.3061 Försäljning del av fastighet Sörvik 27:63

2021-11-29 Johanna Ingre

KSU 2021/947 Försäljning del av fastighet Sörvik 27:63, Komplettfabriken

Hans Winka 2021.3107

2021-12-22 Peter Hoxell

KSU 2021/792

Väsman Vinter Arena beviljas 15.000 i bidrag för spårning på is

Väsman VinternArena

Väsman Vinter Arena ansöker om arrangemangsbidrag

Peter Hoxell 2021.3120 Förlängd markanvisning kv Orren

2021-12-23 RE Egutly Fund AB Johanna Ingre

KSU 2021/293 Markanvisning för Orren 16

Johanna Ingre 2021.3131 Förordnande av parkeringsvakt i Ludvika kommun

Sidan 2 av 3

(35)

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Fastighetsbeteckning Ansvarig

2021-12-21 Leif Stjerna

KSU 2021/13 Tillförordnanden (chefer)

Leif Stjerna 2021.3135

2021-10-22 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts 2021-10-21 samt beviljat delegationsbeslut 2021-10-22

Ansökan om skolskjuts 2021

Camilla Areteg 2021.3136

2021-10-22 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts 2021-09-21 samt

delegationsbeslut 2021-10-22 om beviljad skolskjuts

Ansökan om skolskjuts 2021

Camilla Areteg 2021.3137

2021-10-21 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts samt

delegationsbeslut om beviljad skolskjuts

Ansökan om skolskjuts 2021

Camilla Areteg 2021.3138

2021-11-08 Camilla Areteg

KSU 2021/451

Ansökan om skolskjuts 2021-11-02 samt delegationsbeslut om beviljad skolskjuts

Ansökan om skolskjuts 2021

Camilla Areteg 2022.11 Beviljade parkeringstillstånd 2021

2022-01-03 Agneta Lilja

KSU 2022/5 Delegationsbeslut parkeringstillstånd till nämnden redovisas i januari för tiden 1/1-30/12 2022

Agneta Lilja 2022.14

2022-01-04 Agneta Lilja

KSU 2021/702

Fordonet med reg nr FKA849 omhändertas och skrotas

Skrotning av fordon, FKA849

Agneta Lilja

Sidan 3 av 3

(36)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2022-01-27 Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ 18 Dnr 2022/4

Meddelanden

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner redovisning av meddelande.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden KSU

KSU 2021-12-16 § 119-138 KSU au 2022-01-13 § 1-16 Kommunfullmäktige

Beslut KF 2021-12-13 Fastställande av delårsrapport 2021/940 Beslut KF 2021-12-13 Överföring av budgetmedel från social-

och utbildningsnämnden till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

2021941

Beslut 2021-12-13 Upphandling miljömärkt el 2021/107 Kommunstyrelsen

Beslut KS 2021-12-21 Revidering av styrdokument med anledning av fordonspool inkl riktlinjer för tjänsteresor och trafiksäkerhet

2021/538

______

Beslut skickas till Akten

References

Related documents