Minesto AB (publ) Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké

Full text

(1)

Bokslutskommuniké

2019

(2)

2

Väsentliga händelser oktober–december 2019

Koncernen i sammandrag

JANUARI–DECEMBER 2019

• Intäkterna uppgick till 40 101 Tkr (38 981 Tkr) och ut- gjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 35 747 Tkr (34 549 Tkr).

• Resultat efter finansiella poster var –125 874 Tkr (–12 005 Tkr). Det negativa resultatet består till största del av en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveck- ling som skiljer sig väsentligt från Minestos teknologi idag (se även Kommentar från VD på nästa sida). Utöver detta är det negativa resultatet hänförligt till affärs­

utveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster.

• Resultat per aktie var –0,92 kr (–0,12 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var till –0,84 kr (–0,10 kr).

• Vid årets utgång uppgick de aktiverade utvecklings­

kostnaderna till 165 346 Tkr (232 936 Tkr).

• Bidrag togs under året upp till 55 551 Tkr (71 401 Tkr), varav 51 012 Tkr (66 977 Tkr) reducerade anskaff- ningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna.

Under året skedde utbetalningar från bidragssystemen med 58 798 Tkr (51 015 Tkr), varav 46 421 Tkr (48 789 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.

• Kassaflödet uppgick till 50 986 Tkr (–44 141 Tkr).

• Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 398 703 Tkr (304 224 Tkr).

JULI–DECEMBER 2019

• Intäkterna uppgick till 21 734 Tkr (20 181 Tkr) och ut- gjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 18 622 Tkr (18 753 Tkr).

• Resultat efter finansiella poster var –115 583 Tkr (–6 054 Tkr). Det negativa resultatet består till största del av en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveck- ling som skiljer sig väsentligt från Minestos teknologi idag (se även Kommentar från VD på nästa sida). Utöver detta är det negativa resultatet hänförligt till affärs­

utveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster.

• Resultat per aktie var –0,81 kr (–0,06 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var kr –0,75 kr (–0,05 kr).

• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade

utvecklings kostnaderna till 165 346 Tkr (232 936 Tkr).

• Bidrag togs under perioden upp till 36 968 Tkr (33 133 Tkr), varav 33 641 Tkr (31 722 Tkr) reducerade anskaff- ningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna.

Under perioden skedde utbetalningar från bidragssys- temen med 28 958 Tkr (38 429 Tkr), varav 22 631 Tkr (36 203 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.

• Kassaflödet uppgick till 23 490 Tkr (–29 135 Tkr).

• Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 398 703 Tkr (304 224 Tkr).

• Minesto beviljas EU­finansiering för etableringsprojekt i Frankrike.

• Minesto genomför riktad emission av units om 60 miljoner kronor.

Efter räkenskapsårets utgång

• Minestos genomför övertecknad företrädesemission av units om 86 miljoner kronor.

• Minesto tecknar elköpsavtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna.

• Etablering av dotterbolag på Färöarna.

(3)

KOMMENTAR FRÅN VD

Väl positionerade i den globala omställningen

2019 var ett framgångsrikt år för Minesto, inte minst i ar- betet med att finansiera färdplanen mot kommersialisering av bolagets unika Deep Green­teknologi. Utöver drygt 200 miljoner kronor i beviljade utvecklingsmedel för våra pro- jekt på Färöarna, Wales och Frankrike anskaffade vi under året cirka 190 miljoner kronor genom ett teckningsoptions- program och två emissioner av units.

Detta betyder att Minesto i början av 2020 har en star- kare likviditetsposition än någonsin. Det betyder också att vi kan öka bolagets kommersiella aktivitet med målsättning att ingå fler kundsamarbeten och säkra projektfinansiering för utbyggnaden av större produktionsanläggningar.

Tre spår för kommersialisering

Bolagets agenda för kommersialisering utgår från tre huvudsakliga områden.

Det första består i så kallade microgrids, vilket är mindre energisystem som drivs parallellt med eller fristående från centraliserade elnät. Vi ser tillämpning i microgrids som ett effektivt tillvägagångssätt för att förankra tekniken lokalt som ett steg i en större uppskalning, vilket är syftet med projekten i Vestmannasund på Färöarna och i Bretagne i Frankrike tillsammans med EDF.

Men microgrids är även en affär i sig med stor potential när exempelvis ö­ekonomier och samhällen utan hållbar energiförsörjning runt om i världen ska elektrifieras. Utöver våra redan initierade samarbeten med elbolagskunder för vi dialog med aktörer som FN:s kontor för projekttjänster, UNOPS och ett flertal potentiella strategiska partners inom systemintegration och installationer av microgrid­system.

Milstolpe i partnerskapet med kunden SEV

Det andra området, vilket är den stora tillämpningen för Minestos teknik, är utbyggnad av Deep Green­system i parker för storskalig elproduktion, Utility Scale. Här har vi ett konstruktivt partnerskap med elbolaget SEV på Färö­

arna och en milstolpe i detta samarbete är det elköpsavtal vi undertecknade i mitten av februari. Vi ser fram emot att under året leverera el till nätet på Färöarna.

Vi utforskar även möjligheterna för installationer av större system i Frankrike. I Wales arbetar vi vidare med de tillgångar vi byggt upp för att gå mot en successiv uppskal- ning i Holyhead Deep, där vi har installerat och testat vårt DG500­system under 2018 och 2019. Det goda samar- betet och relationen vi har med Wales regering är en viktig faktor för möjligheterna att realisera den stora potential som finns i Irländska sjön.

Det tredje området bygger på att bli först i världen med att producera förnybar baskraft från kontinuerligt flödande havsströmmar. Här är vi sedan tidigare aktiva i Taiwan och

Florida. Vi fortsätter att utveckla dessa marknader, huvud- sakligen genom samarbete med lokal akademisk expertis samt med industriella aktörer i behov av pålitlig, grön kraftproduktion.

Uppgraderad teknikplattform föranleder engångs­

nedskrivning

Minestos teknologi skiljer sig idag väsentligt från de tidiga årens småskaliga system. Sedan 2015 har teknik­ och produkt utvecklingen fokuserat på system i kommersiell skala, såsom DG500 och DG100, med betydligt högre prestanda och konkurrenskraft. För räkenskapsåret 2019 har Minesto därför beslutat om en engångsnedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader kopplade till tidigare år.

Det är denna teknikutveckling som utgör grunden för påståendet att Deep Green­teknologin omdefinierar be- greppet vattenkraft; vi tar steget från älvar och floder och låser upp världshavens enorma krafter till en ny och hållbar energikälla att räkna med.

Investeringsvilja för att accelerera förnybar energi I klimatkrisens kölvatten uppstår ett behov som aldrig någonsin varit så väldefinierat och akut när det gäller att snabbt och i stor skala ställa om världens energisystem.

Såväl privata som offentliga aktörer uppvisar stor inves- teringsvilja för att finansiera projekt som kan accelerera utbyggnaden av kraftproduktion från förnybara källor.

I finansiella termer är Minesto EU:s största satsning inom ny förnybar energiteknik. Detta gör att vi är väl posi- tionerade att ta steget in i kommersiella leveranser och storskalig utbyggnad.

Göteborg i mars 2019

Dr Martin Edlund, VD

(4)

4

Tkr Jan–dec 2019 Jan–dec 2018 Juli–dec 2019 Juli–dec 2018

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 35 747 34 549 18 622 18 753

Övriga rörelseintäkter 4 354 4 432 3 113 1 427

Summa intäkter 40 101 38 981 21 734 20 181

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader –57 — –3 —

Övriga externa kostnader –15 055 –12 073 –9 404 –5 836

Personalkostnader –43 991 –38 705 –20 646 –19 072

Avskrivningar –114 –94 –62 –46

Övriga rörelsekostnader –107 678 — –107 678 —

Summa kostnader –166 894 –50 871 –137 793 –24 955

Rörelseresultat –126 793 –11 889 –116 059 –4 774

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 349 461 266 –702

Räntekostnader och liknande resultatposter –430 –577 210 –577

Summa resultat från finansiella poster 918 –116 476 –1 279

Resultat efter finansiella poster –125 874 –12 005 –115 583 –6 054

Skatt på årets resultat 25 914 1 004 23 796 –272

Årets resultat –99 960 –11 001 –91 787 –6 326

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –99 960 –11 001 –91 787 –6 326

Koncernens resultaträkning

(5)

Tkr 31 dec 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 177 700 244 046

Materiella anläggningstillgångar 934 803

Finansiella anläggningstillgångar 54 270 26 006

Summa anläggningstillgångar 232 905 270 855

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 141 679 50 780

Likvida medel 53 986 2 914

Summa omsättningstillgångar 195 664 53 694

SUMMA TILLGÅNGAR 428 569 324 549

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 398 703 304 224

Långfristiga skulder 500 500

Kortfristiga skulder 29 366 19 826

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 428 569 324 549

Koncernens balansräkning

(6)

6

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Tkr Aktiekapital Övrigt

tillskjutet kapital Annat eget kapital

inkl. årets resultat Totalt kapital

2018

Vid årets ingång 3 697 328 472 –80 685 251 484

Förändringar

Årets resultat — — –11 001 –11 001

Omräkningsdifferenser — — 117 117

Nyemission 1 295 62 178 — 63 473

Teckningsoptioner 1 150 — 151

Summa förändringar 1 296 62 328 –10 885 52 739

Eget kapital vid årets slut 4 993 390 800 –91 570 304 224

2019

Vid årets ingång 4 993 390 800 –91 570 304 224

Förändringar

Årets resultat — — –99 960 –99 960

Omräkningsdifferenser — — 26 26

Nyemission 212 59 788 — 60 000

Teckningsoptioner 769 56 576 — 57 346

Pågående emission 305 85 738 — 86 043

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — –8 975 — –8 975

Summa förändringar 1 287 193 126 –99 934 94 479

Eget kapital vid årets slut 6 280 583 926 –191 504 398 703

(7)

Koncernens kassaflöde

Tkr Jan–dec 2019 Jan–dec 2018 Juli–dec 2019 Juli–dec 2018

Likvida medel vid periodens början 2 914 46 868 30 440 31 950

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –125 861 –12 005 –115 569 –6 054

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 105 622 94 105 570 46

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar i rörelsekapital –20 239 –11 912 –9 999 –6 007

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –88 475 –15 270 –101 194 15 464

Förändring av rörelseskulder 9 243 –6 456 8 518 –13 465

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –79 232 –21 726 –92 676 1 999

Kassaflöde från den löpande verksamheten –99 471 –33 637 –102 675 –4 009

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –41 332 –67 744 –22 002 –21 200

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –297 –26 –168 –26

Förändringar av långfristiga fordringar — –10 9 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten –41 629 –67 781 –22 161 –21 222

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 57 346 151 11 646 151

Nyemission 60 000 72 520 60 000 —

Pågående emission 86 043 — 86 043 —

Emissionskostnader –11 303 –11 394 –9 363 –55

Upptagna lån — –4 000 — –4 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 192 085 57 277 148 326 –3 904

Periodens kassaflöde 50 986 –44 141 23 490 –29 135

Kursdifferens i likvida medel 86 186 55 98

Likvida medel vid periodens slut 53 986 2 914 53 986 2 914

(8)

8

Jan–dec 2019 Jan–dec 2018 Juli–dec 2019 Juli–dec 2018

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 40 101 38 981 21 734 20 181

Rörelseresultat, Tkr –126 793 –11 889 –116 059 –4 774

Rörelseresultat efter skatt, Tkr –99 960 –11 001 –91 787 –6 326

Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg.

Kapitalstruktur

Soliditet, % 93 94 93 94

Vägt genomsnitt av utestående aktier 109 128 055 95 217 475 113 727 104 99 852 399 Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 9 394 824 16 625 513 9 394 824 16 625 513

Resultat per aktie, kr –0,92 –0,12 –0,81 –0,06

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,84 –0,10 –0,75 –0,05

Utdelning per aktie, kr — — — —

Personal

Medelantalet anställda 51 51 45 54

Personalkostnader, Tkr –43 991 –38 705 –20 646 –19 072

* Per balansdagen

Se definitioner av nyckeltal på sid 15.

Koncernens nyckeltal

Kommentarer till koncernens resultat­ och balansräkning

Ställning och resultat

Koncernens intäkter uppgick till 40 101 Tkr (38 981 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och resultat efter finansiella poster var –125 874 Tkr (–12 005 Tkr). Det negativa resultatet består till största del av en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling som skil- jer sig väsentligt från Minestos teknologi idag. Utöver detta är det negativa resultatet hänförligt till affärs utveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av per- sonalkostnaderna har 35 747 Tkr (34 549 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade ut- vecklingskostnaderna till 165 346 Tkr (232 936 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 12 353 Tkr (11 110 Tkr).

Samtliga utgifter är hänförliga till utvecklingen av Deep Green­teknologin och har aktiverats hos moderbolaget. Bi- drag togs under året upp till 55 551 Tkr (71 401 Tkr), varav 51 012 Tkr (66 977 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna.

Kassaflöde och finansiell ställning

Under året skedde utbetalningar från bidragssystemen med 58 798 Tkr (51 015 Tkr), varav 46 421 Tkr (48 789 Tkr) av- ser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.

Koncernens kassaflöde uppgick till 50 986 Tkr (–44 141 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 53 986 Tkr (2 914 Tkr).

Förändringar i eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 398 703 Tkr (304 224 Tkr). Under året har 203 388 Tkr (61 277 Tkr), efter hänsyn tagen till emissions kostnader, tillförts bolagets egna kapital genom nyemission samt utgivande av nya aktier enligt teckningsoptioner. På balans dagen fanns 119 501 130 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Därtill fanns en pågående emission över årsskiftet som registrerades den 14 januari respektive 16 januari 2020, innebärande 6 105 326 nya aktier mot- svarande ett aktiekapital på 305 266,30 kr.

(9)

Tkr Jan–dec 2019 Jan–dec 2018 Juli–dec 2019 Juli–dec 2018

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 21 176 21 847 10 963 12 100

Övriga rörelseintäkter 41 — 12 —

Summa intäkter 21 217 21 847 10 975 12 100

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –10 254 –7 955 –6 536 –6 243

Personalkostnader –28 636 –25 473 –12 521 –12 115

Avskrivningar –114 –94 –62 –46

Övriga rörelsekostnader –107 678 — –107 678 —

Summa kostnader –146 682 –33 522 –126 797 –18 404

Rörelseresultat –125 464 –11 675 –115 822 –6 303

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 316 1 316

Räntekostnader och liknande resultatposter –430 –577 210 –51

Summa resultat från finansiella poster –430 –261 211 265

Resultat efter finansiella poster –125 894 –11 936 –115 611 –6 039

Skatt på årets resultat 25 916 1 007 23 798 –269

Årets resultat –99 978 –10 930 –91 813 –6 308

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare ­99 978 ­10 930 ­91 813 ­6 308

Moderbolagets resultaträkning

(10)

10

Tkr 31 dec 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 177 700 244 046

Materiella anläggningstillgångar 388 204

Finansiella anläggningstillgångar 93 240 54 222

Summa anläggningstillgångar 271 328 298 473

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 102 906 19 915

Likvida medel 51 273 1 980

Summa omsättningstillgångar 154 179 21 895

SUMMA TILLGÅNGAR 425 506 320 368

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 398 574 304 138

Långfristiga skulder 603 535

Kortfristiga skulder 26 330 15 695

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 425 506 320 368

Moderbolagets balansräkning

(11)

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Tkr Aktiekapital Fond för

utveckling Överkurs-

fond Balanserat

resultat Årets resultat Totalt kapital

2018

Vid årets ingång 3 697 58 884 73 471 123 257 –7 866 251 443

Förändringar

Föregående års resultat — 66 374 –73 471 –769 7 866 —

Nyemission 1 295 — 62 178 — — 63 473

Teckningsoptioner 1 — 150 — — 151

Fond för utveckling — — — — — —

Årets resultat — — — — –10 930 –10 930

Summa förändringar 1 296 66 374 –11 143 –769 –3 063 52 695

Eget kapital vid årets slut 4 993 125 258 62 328 122 488 –10 930 304 138

2019

Vid årets ingång 4 993 125 258 62 328 122 488 –10 930 304 138

Förändringar

Föregående års resultat — — –62 328 51 399 10 930 —

Nyemission 212 — 59 788 — — 60 000

Teckningsoptioner 769 — 56 576 — — 57 346

Pågående emission 305 — 85 738 — — 86 043

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — — –8 975 — — –8 975

Fond för utveckling — 40 088 — –40 088 — —

Årets resultat — — — — –99 978 –99 978

Summa förändringar 1 287 40 088 130 798 11 310 –89 048 94 436

Eget kapital vid årets slut 6 280 165 346 193 126 133 798 ­99 978 398 574

(12)

12

Moderbolagets kassaflöde

Tkr Jan–dec 2019 Jan–dec 2018 Juli–dec 2019 Juli–dec 2018

Likvida medel vid periodens början 1 980 30 131 28 764 30 400

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –125 894 –11 936 –115 611 –6 039

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 107 791 94 107 739 46

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar i rörelsekapital –18 102 –11 843 –7 872 –5 993

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –82 991 –4 571 –90 598 –1 319

Förändring av rörelseskulder 10 635 –6 924 7 957 –4 016

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –72 356 –11 496 –82 641 –5 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten –90 458 –23 338 –90 512 –11 327

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –41 332 –67 744 –22 002 –21 200

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –297 –26 –142 –26

Förändring av långfristig fordran hos koncernbolag –10 706 5 680 –13 113 8 056

Kassaflöde från investeringsverksamheten –52 334 –62 090 –35 257 –13 171

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 57 346 151 57 346 151

Nyemission 60 000 72 520 14 301 —

Pågående emission 86 043 — 86 043 —

Emissionskostnader –11 303 –11 394 –9 363 –55

Upptagna lån — –4 000 –48 –4 019

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 192 085 57 277 148 278 –3 923

Periodens kassaflöde 49 293 –28 151 22 508 –28 421

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 51 273 1 980 51 273 1 980

(13)

Jan–dec 2019 Jan–dec 2018 Juli–dec 2019 Juli–dec 2018

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 21 217 21 847 10 975 12 100

Rörelseresultat, Tkr –125 464 –11 675 –115 822 –6 303

Rörelseresultat efter skatt, Tkr –99 978 –10 930 –91 813 –6 308

Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg.

Kapitalstruktur

Soliditet, % 94 95 94 95

Vägt genomsnitt av utestående aktier 109 128 055 95 217 475 113 727 104 99 852 399 Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 9 394 824 16 625 513 9 394 824 16 625 513

Resultat per aktie, kr –0,92 –0,11 –0,81 –0,06

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,84 –0,10 –0,75 –0,05

Utdelning per aktie, kr — — — —

Personal

Medelantalet anställda 29 29 29 29

Personalkostnader, Tkr –28 636 –25 473 –12 521 –12 115

* Per balansdagen

Se definitioner av nyckeltal på sid 15.

Moderbolagets nyckeltal

(14)

14

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står, efter hänsyn tagen till årets förlust om 99 977 596 kr, fritt eget kapital om 226 946 860 kr.

Styrelsen föreslår att hela beloppet ska balanseras i ny räkning.

Risker

Redovisnings principer

Årsstämma och årsredovisning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revision. Siffrorna i rapporten är hämtade från Minesto AB:s Årsredo- visning och koncernredovisning för 2019 för vilken revisionsberättelse avlämnats av Ernst & Young den 19 mars 2020.

Minestos verksamhet består huvudsakligen i att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Bolagets utveckling är därigenom förknippad med tekniska, finansiella och regula- toriska risker.

För mer utförlig information kring bolagets risker hänvisas till det prospekt som publicerades i samband med Minestos före trädesemission av units i december 2019.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med

Årsredovisnings lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis- ning (K3). För mer utförliga principer hänvisas till bolagets Årsredovisning och koncern redo visning för räkenskapsåret 2018.

Minestos årsstämma 2020 kommer att hållas den 9 juni i Göteborg.

Årsredovisning för 2020 kommer att publiceras på bolagets hemsida den 26 mars 2020 och samtidigt hållas tillgänglig på Minestos huvudkontor i Göteborg.

Göteborg den 19 mars 2020

Bengt Adolfsson

Styrelseordförande Dr Martin Edlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

2020­04­23 2020­06­09 2020­08­20 2020­10­22

Delårsredogörelse januari–mars 2020 Årsstämma 2020

Halvårsrapport 2020

Delårsredogörelse jan–sept 2020

(15)

Definitioner av nyckeltal

Kontakt

Minesto i korthet

Magnus Matsson

Kommunikations­ och IR­chef 031­29 00 60

ir@minesto.com

Minesto AB (publ)

Vita gavelns väg 6, 426 71 Västra Frölunda Org.nr. 556719­4914

www.minesto.com

Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvat- ten­ och oceanströmmar med låga strömningshastigheter.

Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan operera kostnadseffektivt.

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har

huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Minesto Føroyar ApS, Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.

Koncernen har sitt säte i Göteborg och bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Rörelseintäkter

Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat

Resultat efter avskrivningar.

Rörelseresultat efter skatt

Resultat efter hänsyn tagen till uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital.

Soliditet

Eget kapital i relation till balans omslutning.

Vägt genomsnitt av utestående aktier

Utestående aktier vid periodens början justerat med nyemitterade aktier under perioden multiplicerat med tidvägningsfaktor.

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner Utestående optioner per balansdag omräknat till potentiella aktier.

Resultat per aktie

Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning

Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier med tillägg för potentiella aktier.

Medelantalet anställda

Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader

Personalkostnader under perioden.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :