• No results found

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 03.03.2015

Revisionsdatum 18.03.2015

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn SUPER SHINE SPECIAL

Artikelnr. 300001

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Vax för bilskötsel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör

Företagsnamn Ikaros AB

Postadress Sofiedalsvägen 1

Postnr. 238 37

Postort Oxie

Land Sverige

Telefon +46 40 54 22 50

Fax +46 40 54 22 51

E-post info@ikaros.net

Webbadress http://www.ikaros.net

Org.nr. 5564167418

Kontaktperson Rebecca Zetterberg

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Begär giftinformation i nödläge:112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Asp. tox 1 Eye Irrit. 2 STOT SE3 STOT RE2

2.2. Märkningsuppgifter Faropiktogram (CLP)

Signalord Varning

Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H373

(2)

Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering vid förtäring H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Ämnen

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll

Solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk

CAS-nr.: 64742-88-7 EG-nr.: 265-191-7 Indexnr.: 649-405-00-X

Xn; R65

Asp. Tox. 1; H304 Anmärkning: H

20 %

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta

CAS-nr.: 64742-47-8 EG-nr.: 265-149-8 Indexnr.: 649-422-00-2

Xn; R65

Asp. Tox. 1; H304 Anmärkning: H

5 %

2,2'-(9-oktadekenylimino)bis-etanol CAS-nr.: 25307-17-9 EG-nr.: 246-807-3

Skin Corr 1B Aquatic Acute 1

1 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen

Hudkontakt Tvätta genast huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förtäring Framkalla inte kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmän symptom och effekter Lätt irriterande för andningsapparaten. Kraftig exponering kan leda till yrsel, förvirring,huvudvärk eller omtäckning. Svagt retande på huden och ögonen.

Kan orsaka skada på ögon, hud och slemhinnor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa upp denna förpackning eller etiketten. Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Medicinsk övervakning av fördröjda effekter

Sök läkarvård om retningen kvarstår.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel Vattenspray, pulver eller koldioxid.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker Vid upphettning och brand kan irriterande ångor/gaser bildas. Vid brand bildas giftiga gaser. Vidta åtgärder för att skydda personal från exponering.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Brandskyddsutrustning med komplett andningsmask

(3)

Brandsläckningsmetoder Använd vatten till avkylning av behållare.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder Tänk på halkrisken. Tillförsäkra tillräcklig ventilation.

Personliga skyddsåtgärder Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Åtgärder vid nödsituationer Stäng av källan till läckage om det kan göras på säkert sätt

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material. Samla upp i täta behållare. Flytta förorenat material till säker plats för senare slutligt omhändertagande. För att rengöra golvet och samtliga objekt som har förorenats av detta material, använd tvål och vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering Undvik kontakt med hud och ögon. Följ god kemikaliehygien. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten efter avslutat arbete.

Ventilationen skall vara effektiv. Använd

skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd,

Skyddsåtgärder

Ytterligare information Sök läkarhjälp vid obehag

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring Förvaras frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt på väl ventilerad plats. Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden Ingen anmärkning angiven.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Sörj för god ventilation.

Handskydd

Handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt.

Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna) Använd lämpliga skyddskläder vid risk för direktkontakt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Vätska Trögflytande.

Färg Blå. Gräddfärgat

(4)

Lukt Karakteristisk.

Flampunkt Värde: 63 °C

Relativ densitet Värde: 0,98 kg/m3

Löslighet i vatten Delvis lösligt

Viskositet Värde: 16000 centipoise

Testtemperatur: 20 °C

9.2 Annan information

Innehåll av VOC Värde: < 25 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala hanterings- och lagringsbetingelser.

10.3 Risk för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Undvik frost.

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Potentiella akuta effekter

Inandning Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Hudkontakt Svagt retande.

Ögonkontakt Kan orsaka skador på ögonen.

Förtäring Kan vara farligt vid förtäring.

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet

Akvatisk kommentarer Ingen anmärkning angiven.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Produkten är biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Ingen anmärkning angiven.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet Ingen anmärkning angiven.

Vattenlöslighet, kommentar Delvis blandbart med vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter

Miljöupplysningar, summering Ingen anmärkning angiven.

AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering

Avfallsförordningen(2011:927).

Produkten är klassificerad som Nej

(5)

farligt avfall

Förpackningen är klassificerad som farligt avfall

Nej

Andra upplysningar Får ej tömmas ut i kommunalt avlopp, dagvatten eller vattendrag. Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd. Tomma behållare får inte användas igen utan kommersiell rengöring eller renovering.

AVSNITT 14: Transportinformation 14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Annan relevant information.

Annan relevant information. Ej klassificerad.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EG-direktiv Säkerhetsdatablad i enlighet med Förordning(EG) 1907/2006.

Andra anmärkningar Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med The Chemicals (Hazard Information and Packaging) Regulations.

Lagar och förordningar Klassificering och märkning enligt CLP.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16: Annan information

Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3).

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Lista över relevanta

Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Version 3

Ansvarig för säkerhetsdatablad Ikaros AB

Utarbetat av Rebecca Zetterberg

References

Related documents

AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Sörj för god ventilation.. Använd

6.4 Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering.. Hantering Undvik spill och direktkontakt med den

AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering.. Hantering Sörj för

Andra anvisningar Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 för avfallshantering.. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för

Andra anvisningar Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 för avfallshantering.. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för

Andra anvisningar Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 för avfallshantering.. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för

Andra anvisningar Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 för avfallshantering.. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för

Andra anvisningar Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 för avfallshantering.. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för