• No results found

Barn som upplever våld. SKL Lotten Sunna. #utanskyddsnät

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn som upplever våld. SKL Lotten Sunna. #utanskyddsnät"

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

#utanskyddsnät

SKL 26.5 2019 Lotten Sunna Barn som

upplever våld

(2)

#utanskyddsnät

• Bildades 22 november 2017.

• Upprop 10 december 2017.

• 535 flickor, kvinnor eller transpersoner med erfarenhet av droger, sex mot ersättning, hemlöshet, psykisk ohälsa

och/eller kriminalitet.

• Administrationsgrupp med 8 personer som finns spridda över landet.

(3)

Berättelserna

• 97 kvinnor delgav #utanskyddsnät större eller

mindre delar av sina upplevelser av sexuella övergrepp.

Berättelserna har lämnats utan anmaning och instruktion och innehåller det som personen velat dela med sig

om i gruppen.

• Några har lämnat korta meningar.

• Många har lämnat långa inlägg som beskriver i detalj vad de utsatts för.

(4)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Före 12 år 12-15 år 15-18 år Totalt under 18 år

29% 30% 18% 77%

Ålder för första övergrepp

• Informationen har lämnats utan anmaning, siffrorna troligen högre

• Det är av allra största vikt att hitta och hjälpa dessa barn.

(5)

Olika former av barnmisshandel

• Sexuellt våld

• Fysiskt våld

• Psykiskt våld

• Våld mot förälder

• Våld mot djur

• Försummelse

(6)

Våldskultur i familjen

• Våld mellan vuxna

• Våld riktat från vuxen till barn

• Våld mellan syskon

• Våld mot husdjur

• Våld från barn till vuxen

(7)

Barnmisshandel

• Fler flickor än pojkar utsätts. Mest utsatta dem som inte identifierar sig som flicka eller pojke.

• Avsevärt högre andel dåligt mående, psykosomatiska sjukdomar, självskadebeteenden och självmordstankar.

• Vanligast att pappa utövar våld, men även mamma.

3 %

97 % 14 %

86 %

Källa: Barnahusen

(8)

Bevittna våld

Min pappa söp och misshandlade

alla i min familj. Min mamma och mina syskon. Han kallade min äldsta syster för horunge och min mamma för hora.

• Maktlöshet

• Brist på självkänsla och självrespekt

• Kan inte utveckla sunda gränser

• Känslor av värdelöshet

• Otrygghet

(9)

Barnet blir ”den vuxna”

Han var våldsam mot mamma och mamma tog det. Han våld- tog mamma och hon tog det. Tills jag började försöka skydda henne. Då blev jag problemet och han blev våldsam mot mig.

• Barn lär sig att dölja sina egna behov

• Barn hjälper sina föräldrar både känslomässigt och praktiskt

• Barn tar på sig föräldraroll gentemot syskon

• Barn skyddar syskon och husdjur

(10)

Vuxna skyddar vuxna

Hemma hos mig präglade båda föräldrarna in i mig att det som hände hemma stannade hemma hos oss. Det i kombination

med isoleringen gjorde att det tog tid innan jag förstod att andra barn inte hade det som jag.

• För dessa barn är våldet normalt.

• Barn lär sig att inte lita på vuxna

• Barn lär sig att klara sig själva utan några egentliga verktyg

• Barn lär sig ljuga

• Barn bär familjens hemligheter

(11)

Ett samhälle som inte svarar

Det var flera tillfällen då polisen kom då grannarna ringt men ingen såg mig eller mamma eller mina syskon!

Sjuksköterskan på skolan skickade mig till BUP och när mina föräldrar fick reda på det, fy fan vilket helvete det blev hemma för mig då.

• Förtroenden måste hanteras varsamt

• Barn kan hamna i fara

• Barn kan undvika att söka hjälp

(12)

Barnavårdscentralen

Polisen

Familjecentral

Beroendevård

Akutvård

Barnombud

Habilitering LSS

Ungdomsmottagning

BUP

Tjejjour

Familjerådgivning

Stödcentrum

Brottsofferjour Kvinnojourer

Socialtjänst

Förskollärare Skolkurator

Skolsköterska

(13)

Möta barn som far illa

Mina barn är osynliga och när de gått till doktorn med

depression och doktorn säger ryck upp dig. När de undersökts för hjärtfel och har panikångest och ingen upptäcker det...

• Lyssna. Lyssna bakom orden.

• Låt det ta tid.

• Fråga. Inte bara en gång. Men tjata inte.

• Var lugn inför vad du får höra.

• Tro på allt du får höra.

(14)

Behov/krav/önskemål unga

Barn och unga som utsätts för sexuella övergrepp/våld

• Forskning på flickors, kvinnors och transpersoners utveckling av drogberoende och anpassad metodutveckling.

• Screening för sexuella övergrepp/våldsutsatthet vid hälsokontroller för barn

och akuta tillstånd inom barnpsykiatrin.

• Förskolelärare, lärare, primärvård, mödravård,

barnavård, ungdomsmottagningar och socialtjänst utbildas i att känna igen och agera när de ser tecken på övergrepp/våldsutsatthet hos barn. Tydliga

riktlinjer hur de ska agera vid misstänkta övergrepp.

(15)

Vägen framåt – vad vi vill se

• Nationell handlingsplan, Socialstyrelsen och Jämy

• Resurser för genomförande

• Remissinstans i frågor som rör vår grupp

(16)

Vägen framåt #utanskyddsnät

• Förening bildad 19 november 2018

• Deltagande i konferenser, seminarier och paneler

• Opinionsbildning i traditionella och sociala medier

• Fortsatt press på beslutsfattare och myndigheter

• Fortsatt inre process och stöd till våra medsystrar

(17)

Kontakt

utanskyddsnat.nu

utanskyddsnat@gmail.com

Facebook, Instagram, Twitter

References

Related documents

Någonstans handlar det om att låta sig transformeras inte bara genom att veta att man har fel, att bli deplacerad (dekonstruera den egna po- sitionen) utan också genom att ta

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Några av respondenternas ville lösa konflikterna på bästa sätt, men sättet att lösa dessa skapade bara mer motvilja hos andra att lösa problemet och i vissa fall ledde detta

Genom denna undersökning vill vi undersöka vilket bemötande familjer med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder upplever sig få i samhället/ förskolan, samt se vad

spädbarnsålder, som i stort sätt endast har anknytning till familjehemmet, inte reagerar särskilt starkt vid separationer från de biologiska föräldrarna efter umgänge. Vissa

Därför ska denna studie handla om hur föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter upplever skolans sätt att hålla kontakten med hemmen och hur delaktiga

This report form is to be used by county extension agents, such as county agricultural agent, home demonstration agent, club agent, and negro agent, reporting on

Trots att de flesta föräldrarna i studien menar att samhället, och i detta fall ofta förskolan, bidrar till att barnen inte får uttrycka sig annorlunda från rådande könsnormer i

Slutligen vill jag framhålla att de moment som beskriver att frånvaron av ordning och reda också leder till mer skolk, mobbning och vandalism lägger inte Jan Björklund i denna

I vår studie fann vi att de äldre mammorna var mer trygga i sig själva än de yngre mödrarna, vilket leder till att de yngre är lättare att påverka genom olika påståenden i

Detta skulle vi även kunna kalla för samhället i en väldigt bred bemärkelse, samt de olika institutioner som finns i det även om de olika artiklarna har infallsvinklar som skiljer

I Söderköpings Kommun anser vi att barn också är en utsatt grupp för hot och våld i nära relationer. Regeringen tar inte med barn som särskild utsatt målgrupp i den

Slack (2006) visar att barn som utsatts för omsorgssvikt eller upplevt pappas våld mot mamma hade större risk att utsättas för våld även som vuxna.. Barn som upplever pap- pas

223 Bedömare bör också hålla i minnet att en historia av våld kan komma till uttryck både i form av dålig kommunikation och i form av ett barns avståndstagande från en

Uppsatsens huvudfråga är följande: Finns det någon skillnad i hur elever följer uppsatta ordningsregler om eleverna fått vara med vid framtagandet av reglerna eller

producenternas renhållningsavgift motsvarar kommunernas kostnader för nedskräpning, där renhållningsavgiften baseras på vikt i stället för antal och där skyldigheten för

Av direktivets artikel 16.2 framgår: ”Varje medlemsstat uppmanas att inrätta ett gemensamt nationellt onlineinformationsverktyg för att underlätta tillgången till hjälp och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att stoppa nedmonteringen av kopparnät, vilka staten har direkt eller indirekt rådighet över, så länge

Regeringen bör därför stärka det nordiska samarbetet och öka tillgängligheten för patienter genom att stärka patienternas möjlighet att fritt välja vård i Norden,

Resultatet visar dock att många av lärarna i de inkluderade studierna inte reflekterade kring hur ungas sexuella hälsa och behov av information kunde påverka undervisningen..

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc).. 14

Finansmi- nister Blixén (Wigforss) säger: "Besynnerligt så många fler divisioner han hade idag mot förra veckan, när det gällde försvarsanslagen. Det var inte bara så,

Sjuksköterskan ska planera och organisera omvårdnaden för patienterna vilket innebär att kunna bedöma patientens behov, prioritera och samordna patientens vård och behandling,