• No results found

Betänkandet SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Campusvägen 20.

Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Mottagare Justitiedepartementet Herkulesgatan 17 111 52 Stockholm Ju.remissvar@regeringskansliet.se Handläggare

Enheten för beredskap och krishantering Magnus Lundberg Datum 2020-10-21 Vårt ärendenummer 02965-2020 Ert ärendenummer Ju2020/02293/SSK

Betänkandet SOU 2020:29 En ny

myndighet för att stärka det psykologiska

försvaret

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten avstyrker utredningens förslag att etablera en ny myndighet. Folkhälsomyndigheten saknar en tydlig konsekvensbeskrivning ifall uppgiften ska tillfalla en ny myndighet eller om funktionen bör stärkas och utvidgas på MSB.

Folkhälsomyndighetens kommentarer

Folkhälsomyndigheten ser nyttan och behovet att stärka det psykologiska försvaret inklusive samhällets förmåga vad gäller informationspåverkan. Behovet av en samordnande och stödjande funktion för hantering av informationspåverkan, spridning av falsk information och hot mot myndigheter och tjänstemän har inte minst blivit påtagligt under rådande pandemi. Erfarenheter från pandemin visar även hur viktigt det är att ha en beredskap för dessa utmaningar.

Folkhälsomyndigheten saknar dock en utförlig konsekvensbeskrivning där faktorer som effektivitet, resurser, synergieffekter, förlust av förmåga, med mera framgår, för att tydligt kunna ta ställning ifall en ny myndighet bör upprättas alternativt om befintligt uppdrag på MSB bör stärkas och utvidgas.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm, Elisabeth Wall Bennet och Anders Tegnell samt enhetschefen Anette Richardson deltagit. Utredare Magnus Lundberg har varit föredragande.

Folkhälsomyndigheten Magnus Lundberg

References

Related documents

Det kan vara klokt att skapa en egen myndighet för att i fredstid optimera förberedelserna för såväl det civila som militära försvaret och att på så sätt

MSB delar utredningens bedömning om behovet av ökad samordning av samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret och att det bör finnas en myndighet som har

Myndigheten anser dock att utredningen tydligare kunde ha lyft unga och även civilsamhället som viktiga målgrupper för den nya myndighetens arbete.. Exempelvis i förhållande

Enligt Polismyndigheten presenteras emellertid inte i betänkandet tillräckliga skäl för att anta att inrättandet av en ny myndig- het skulle medföra det mervärde som

Psyopsförbundet vill gärna se en utökning av de aktörer som kan få ta emot stöd med att identifiera, analysera och bemöta informationspåverkan till att omfatta fler än enbart

Regionen bedömer inte heller att de kostnader som beräknas för en ny myndighet motsvarar ett mervärde inom området som är försvarbart (bara de ökade administrativa kostnader som

Jordbruksverket kan med utgångspunkt i utredningen därför inte yttra sig över om det psykologiska försvaret kommer att stärkas genom att i huvudsak ansvar och personal flyttas

Med anledning härav samt Skolverkets uppdrag att stödja huvudmän och skolor i att stärka deras säkerhet- och krisberedskap, ser myndigheten behov av att utveckla