• No results found

Svar på remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på remiss SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(2)

2020-11-04 RS/537/2020

Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se

Bankgiro: 250-0486 Plusgiro: 8 28 00-4 Org nr: 232100-0214

Anna-Lena Alfreds

Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö Tfn: 063–147612

E-post: anna-lena.alfreds@regionjh.se Justitiedepartementet

Ju.remissvar@regeringskansliet.se Ju2020/02293/SSK

Svar på remiss SOU 2020:29 En ny myndighet

för att stärka det psykologiska försvaret.

Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att lämna synpunkter på remiss om en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret.

Region Jämtland Härjedalen delar inte utredningens uppfattning om att det i Sverige behöver inrättas en ny myndighet för psykologiskt försvar. Regionen bedömer inte heller att de kostnader som beräknas för en ny myndighet motsvarar ett mervärde inom området som är försvarbart (bara de ökade administrativa kostnader som en ny myndighet medför är högre än den summa som staten i nuläget lägger totalt för allt arbete inom krisberedskap för Sveriges samtliga regioner). Däremot delas slutsatsen i utredningen om att det psykologiska försvaret behöver stärkas och samordnas i högre utsträckning.

Region Jämtland Härjedalen anser att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) istället bör få ett utökat och förtydligat uppdrag inom det psykologiska försvaret och därtill utökade anslag. MSB har redan idag expertis och fungerande verksamhet inom psykologiskt försvar som är en viktig del i Sveriges totalförsvar. Det finns också andra myndigheter inom området som kompletterar MSB:s verksamhet på ett bra sätt. Regionen har redan idag ett flertal statliga aktörer att förhålla sig till i totalförsvarsplaneringen och anser inte att ytterligare en myndighet med automatik stärker totalförsvarsplaneringen i samhället. Mycket större fokus och resurser behöver läggas ute hos aktörerna, till exempel i Sveriges regioner. Regioner har stort behov av kunskapshöjande aktiviteter och stöd inom området. MSB bör därför ges ett tydligt uppdrag att stödja regioner och kommuner i deras arbete med psykologiskt försvar. Regioner bör också ges i uppdrag att arbeta med frågor om psykologiskt försvar.

Regioner (och kommuner) står för en ansenlig mängd av den samhällsviktiga verksamhet som finns i Sverige som i sin tur utgör stora delar av det civila försvaret. Följaktligen är också regioners och kommuners beredskap och agerande avseende informationspåverkan av betydelse för det psykologiska försvaret. Hittills har det varit ett stort myndighetsfokus i hela planeringsprocessen för det civila försvaret, med en otydlig styrning och samordning för regioner. Det behövs en tydlig sammanhållen planeringsprocess för regionernas arbete med civilt försvar och frågor om psykologiskt försvar behöver ingå där.

(2)

2(2)

Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se

Bankgiro: 250-0486 Plusgiro: 8 28 00-4 Org nr: 232100-0214

Regionen instämmer i utredningens slutsats om att en utökad en nationell samordning krävs mellan de myndigheter som utredningen har identifierat. Utredningen föreslår bland annat inrättande av ett nationellt centrum. Regionen instämmer i att ett nationellt centrum kan bidra till kunskapsutveckling och samordning på ett positivt sätt men ifrågasätter om en ny myndighet krävs för att åstadkomma detta. Här kan en jämförelse göras med till exempel Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som är en permanent arbetsgrupp där olika myndighetsrepresentanter ingår. Ett nationellt centrum kan också kopplas till ett universitet utan att det krävs en ny myndighet, vilket också kan stärka forskning och utveckling inom området.

Den omvärldsbevakning som utredningen genomfört stärker inte heller tesen om att en ny myndighet krävs, då inget av våra nordiska grannländer som nämns har egna myndigheter för psykologiskt försvar utan även där är ansvaret fördelat på olika myndigheter och departementsfunktioner.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Lars-Erik Olofsson (KD)

Regionstyrelsens 1:e vice ordförande Hans Svensson

References

Related documents

Det kan vara klokt att skapa en egen myndighet för att i fredstid optimera förberedelserna för såväl det civila som militära försvaret och att på så sätt

MSB delar utredningens bedömning om behovet av ökad samordning av samhällets samlade motståndskraft inom det psykologiska försvaret och att det bör finnas en myndighet som har

Myndigheten anser dock att utredningen tydligare kunde ha lyft unga och även civilsamhället som viktiga målgrupper för den nya myndighetens arbete.. Exempelvis i förhållande

Enligt Polismyndigheten presenteras emellertid inte i betänkandet tillräckliga skäl för att anta att inrättandet av en ny myndig- het skulle medföra det mervärde som

Psyopsförbundet vill gärna se en utökning av de aktörer som kan få ta emot stöd med att identifiera, analysera och bemöta informationspåverkan till att omfatta fler än enbart

Jordbruksverket kan med utgångspunkt i utredningen därför inte yttra sig över om det psykologiska försvaret kommer att stärkas genom att i huvudsak ansvar och personal flyttas

Med anledning härav samt Skolverkets uppdrag att stödja huvudmän och skolor i att stärka deras säkerhet- och krisberedskap, ser myndigheten behov av att utveckla

SSM är dock tveksam till om det är nödvändigt att inom den nya myndigheten inrätta ett Nationellt centrum för psykologiskt försvar i syfte att stärka samverkan, samordning och