• No results found

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (2)

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00. registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-06-11 ERT DATUM 2020-03-23 DIARIENR 2020/76-4 ER BETECKNING S2020/01396/SOF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU

2020:14)

Statskontoret saknar ett tydligt resonemang om syftet med att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen. Statskontoret delar utredningens uppfattning att det bör finnas ett tydligt lagstöd för kommunernas användning av välfärdsteknik. Statskontoret konstaterar att flera av utredningens förslag innebär ökade kostnader för staten utan att det tydligt framgår hur de ska finansieras. Förslaget att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen behöver utvecklas och förtydligas innan det går att ta ställning till det.

Välfärdsteknik för högre kvalitet eller lägre kostnader?

Enligt utredningens beskrivning är ökad användning av välfärdsteknik i första hand en möjlighet att på olika sätt höja kvaliteten i verksamheten, både för de som tar del av vård- och omsorgstjänster och för de anställda (samt i viss minska påverkan på miljön och klimatet). Samtidigt antyder utredningen att välfärdstekniken

kommer att minska kostnaderna för äldreomsorgen och samhället, i vart fall på sikt. Statskontoret utesluter inte att välfärdsteknik i vissa fall kan bidra till både högre kvalitet och lägre kostnader, men då måste det rimligen handla om mer avancerade former än de exempel på nuvarande användning som utredningen beskriver. I många fall krävs sannolikt en avvägning mellan kvalitet och kostnader, liksom mellan kostnader på kort sikt för att uppnå nytta framöver. Statskontoret saknar ett tydligare resonemang om den typen av avvägningar och hur kommunerna bör prioritera mellan olika åtgärder.

Viktigt med lagstöd

Statskontoret har inga synpunkter på de specifika förslagen om ändringar av lagar, men delar utredningens uppfattning att kommunernas användning av välfärdsteknik bör baseras på tydligt lagstöd. Det är viktigt att lagarna kompletteras med tydliga föreskrifter och vägledningar, inte minst när det gäller formerna för övervakning och kraven på personlig integritet.

(2)

REMISSVAR 2 (2)

Kostnader och finansiering

Flera av utredningens förslag innebär ökade kostnader för staten, bland annat i form av ökade anslag till olika myndigheter. Utredningen anger dock inte hur kostnaderna ska finansieras, med ett par undantag. I de fallen föreslås att pengarna tas från det nuvarande anslaget för satsningen på digitalisering och e-hälsa. Det framgår inte om det anslaget rymmer de nya kostnaderna eller om det redan är intecknat för annat.

Otydligt förslag om nationellt kompetenscentrum

Det förslag som skulle innebära störst kostnader för staten är att inrätta och driva ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen. Statskontoret kan inte ta ställning till förslaget som det presenteras. Förslaget är skissartat och otydligt i flera viktiga avseenden. Det gäller hur verksamheten ska organiseras, vilken verksamhet som ska bedrivas, hur stor del av verksamheten som avser välfärds-teknik samt kopplingen till och nyttan för den praktiska verksamheten i kommuner-na. Förslaget behöver utvecklas och förtydligas, inte minst när det gäller hur kompetenscentret ska finansieras på kort och lång sikt och med vilka resurser olika myndigheter förväntas bidra.

Om ett kompetenscentrum därefter ska inrättas stegvis, som utredningen föreslår, bör en första uppgift vara att systematiskt samla och återkoppla kommunernas positiva och negativa erfarenheter av att införa och använda olika typer av välfärds-teknik. Utredningen pekar på att många kommuner är osäkra på förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa redan den relativt enkla välfärdsteknik som används idag. Av det skälet är det bättre att ta vara på de praktiska erfarenheter som redan finns än att utveckla visioner för mer avancerade lösningar som kanske kan användas i framtiden.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utrednings-chef Jessica Bylund och organisationsdirektör Michael Borchers, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

References

Related documents

sekretessen enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas ut till

Det handlar i det här fallet om att ge breda rättsliga mandat till personalen inom hälso- och sjukvården respektive inom socialtjänsten (och inte exempelvis

professionen i vård- och omsorgsverksamhet att få den enskildes samtycke till användning av välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga får därför aldrig ske

Nedan lämnar DIGG yttrande på de delar av utredningen som ligger inom eller angränsar till DIGG:s uppdrag med avseende på den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.. Avsnitt

Region Norrbotten är i grunden positiv till de föreslagna bestämmelserna för att möjliggöra vård och omsorg även i de fall då personen inte kan lämna ett informerat samtycke

Även inom LSS skulle det finnas behov av vissa förtydliganden för att möjliggöra att ge vård och omsorg till personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga utifrån

Vi anser dock att det är en begränsning att utredningen inte tagit hänsyn till den forskning som finns om hur digitaliseringen påverkar äldres hälsa, vård och

SKR är positiv till de föreslagna bestämmelserna för att möjliggöra vård och omsorg även i de fall då personen inte kan lämna ett informerat samtycke till följd av att den