• No results found

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienummer 2020-06-30 2020/01563 Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se

Ert dnr S2020/01396/SOF

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU

2020:14)

E-hälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag.

Nedan följer E-hälsomyndighetens specifika synpunkter på förslagen.

Kapitel 9.4 Utredningens förslag i övrigt

När det gäller skapandet av ett nationellt utvecklingscentrum för

äldreomsorgen i syfte att skapa nationell plattform för samverkan, vill E-hälsomyndigheten lyfta fram att ett eventuellt uppdrag med fördel kopplas till målen i Vision e-hälsa 2025.

När det gäller förslaget att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över definitionen av välfärdsteknik som förekommer i dess termbank vill

E-hälsomyndigheten anföra följande. Välfärdsteknik är ett flitigt använt begrepp som ibland används som synonym till e-hälsa, ibland som en delmängd av denna. Dessa olika tolkningar kan leda till begreppsförvirring.

E-hälsomyndigheten välkomnar därför förslaget att definitionen ska ses över. När det gäller förslaget att offentliga medel bör avsättas för finansiering av digitala kompetenslyft för invånare vill E-hälsomyndigheten lyfta fram följande. Den pågående pandemin har visat att det är viktigt att det finns en kontinuerlig pågående digital kompetensutveckling för medborgare. I samband med den isolering som uppstått för riskgrupper är den digitala inkluderingen viktig för att kunna upprätthålla sociala kontakter, sköta ärenden och sin ekonomi. Var man inte digitalt delaktig innan pandemin har det varit svårt att bli det under pågående pandemi. E-hälsomyndigheten välkomnar detta förslag och anser att det även bör ingå medel för andra typer av utbildningsinsatser på nationell nivå som inte innebär direkta möten utan kan ske via andra kanaler som TV, tidningar och utskick via vanlig post. Önskvärt är också att det finns tillgång till support som skulle kunna

anordnas i kommunal regi eller via frivilligorganisationer.

Box 913, 391 29 Kalmar E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se Besök: Södra Långgatan 60, Kalmar Webbplats: www.ehalsomyndigheten.se Sankt Eriksgatan 117 Stockholm Tel: 010-458 62 00

(2)

Yttrande Diarienummer 2020-06-30 2020/01563

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Utredare Agneta Aldor har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också utredare Staffan Gullsby, digital strateg Omid Mavadati, jurist Anders Larsson samt enhetschef Michel Silvestri deltagit.

Janna Valik Agneta Aldor

Generaldirektör Föredragande

Box 913, 391 29 Kalmar E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se Besök: Södra Långgatan 60, Kalmar Webbplats: www.ehalsomyndigheten.se Sankt Eriksgatan 117 Stockholm Tel: 010-458 62 00

References

Related documents

sekretessen enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas ut till

Det handlar i det här fallet om att ge breda rättsliga mandat till personalen inom hälso- och sjukvården respektive inom socialtjänsten (och inte exempelvis

professionen i vård- och omsorgsverksamhet att få den enskildes samtycke till användning av välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga får därför aldrig ske

Nedan lämnar DIGG yttrande på de delar av utredningen som ligger inom eller angränsar till DIGG:s uppdrag med avseende på den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.. Avsnitt

Region Norrbotten är i grunden positiv till de föreslagna bestämmelserna för att möjliggöra vård och omsorg även i de fall då personen inte kan lämna ett informerat samtycke

Flera av utredningens förslag innebär ökade kostnader för staten, bland annat i form av ökade anslag till olika myndigheter.. Utredningen anger dock inte hur kostnaderna

Vi anser dock att det är en begränsning att utredningen inte tagit hänsyn till den forskning som finns om hur digitaliseringen påverkar äldres hälsa, vård och

SKR är positiv till de föreslagna bestämmelserna för att möjliggöra vård och omsorg även i de fall då personen inte kan lämna ett informerat samtycke till följd av att den