• No results found

Betänkandet En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (2) Datum

2021-02-25

Diarienr (åberopas) Saknr Er referens

Polismyndigheten Rättsavdelningen A690.245/2020 000 N2020/02751 Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se Postadress Polismyndigheten 106 75 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon 114 14 Webbplats polisen.se E-post registrator.kansli@polisen.se

Betänkandet En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

Inledning

Polismyndigheten ser positivt på att lagstiftningen på djurhälsoområdet har setts över och nu samlas i ett regelverk, vilket torde förenkla för dem som reglerna riktar sig till. Polismyndigheten har inte några invändningar mot förslagen, men vill lämna följande synpunkter.

Avsnitt 17.9 Hjälp av Polismyndigheten

Det är angeläget att Polismyndighetens resurser enbart används för att verkställa myndigheters beslut i fall där polisens särskilda kompetens och befogenhet att bruka våld är nödvändig. Polismyndigheten välkomnar därför att detta uttryckligen anges i den föreslagna djurhälsolagen.

Som redovisas i betänkandet motsvarar de föreslagna bestämmelserna nuvarande bestämmelser i bl.a. epizootilagen. Frågan om i vilka situationer handräckning kan begäras av Polismyndigheten har även övervägts i samband med att länsstyrelserna tog över arbetsuppgifter på djurområdet.1 De som arbetar med djurskydd inom Polismyndigheten upplever dock att det

fortfarande i för stor utsträckning rutinmässigt begärs biträde av polis, vilket får till följd att poliser ofta får utföra arbetsuppgifter som inte ankommer på dem.

För att om möjligt bidra till att den praktiska tillämpningen av den nu föreslagna bestämmelsen blir mer i linje med lagstiftarens avsikt föreslår därför Polismyndigheten att förarbetena något mer ingående redovisar

förutsättningarna för när hjälp kan begäras av myndigheten. Det vore önskvärt med en redovisning av något eller några konkreta exempel på i vilka

situationer biträde kan begäras. Likaså bör förtydligas att den begärande myndigheten först ska ha försökt utföra åtgärden själv, och med andra ord ha misslyckats med sitt uppdrag, innan man begär handräckning.2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller

1 Se prop. 2016/17:224 s. 28 f.

2

(2)

2

Polismyndigheten 2021-02-25 A690.245/2020

hot om våld från personer (och alltså inte från djur) som kan finnas på platsen vid tillfället för åtgärden samt att den begärande myndighetens personal ska vara närvarande när åtgärden utförs.3

Genom ovan nämnda förtydliganden torde risken minska för att

polishandräckning begärs i situationer där det inte finns ett verkligt behov av polisens särskilda befogenhet att använda våld. Därmed frigörs resurser vid Polismyndigheten som i stället kan lägga fokus på kärnuppgifterna.4

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av juristen Jeanette Florström. I den slutliga beredningen har gruppchefen Pernilla Markström, nationella djurskyddsgruppen, deltagit.

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Jeanette Florström Kopia till: Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli 3 Se prop. 2016/17:224 s. 28. 4 Se även prop. 2005/06:128, s. 408 f.

References

Related documents

Det kan nämnas att Kammarkollegiet redan administrerar sanktionsavgifter inom andra områden där det föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska

Karlstads kommun har fått tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets SOU 2020:62 gällande en samlad djurhållning.. Miljönämnden i Karlstads kommun har att svara

För det fall förslaget omfattar nationella tekniska föreskrifter som inte tidigare anmälts rekommenderar Kommerskollegium också att förslagen anmäls till EU. Ärendet har avgjorts

Länsstyrelsen bedömer att det finns en uppenbar risk för spridning av smitta till uppströms liggande vatten om utsättningar av fisk fastställda enligt vattendom inte längre

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om krav på godkännande av anläggningar och krav på tillstånd att bedriva en viss

Länsstyrelsen anser också att Jordbruksverket ska kunna överlämna beslut om förebyggande och bekämpning till länsstyrelsen och ser positivt på bedömningen att alla beslut

Det bör därför regleras att en skälig ersättning ska utgå till de företag som berörs, då föreslagen implementering, att bland annat lägga till fler åtgärdssjukdomar,

Utredningen anger att det inte behövs några särskilda hänsynstaganden till små företag vad gäller de materiella bestämmelser som föreslås i betänkandet. När det gäller